Klub poslanika SDS-SRS RS Inspektoratu Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 12. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

INSPEKTORAT REPUBLIKE SRPSKE

Inspekcija za hranu, Inspekcija za veterinarstvo

                Da li se primjenjuju odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu RS, u smislu zapošljavanja odgovornog lica za NASSR, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu od strane subjekata u poslovanju sa hranom u Republici Srpskoj?

                Koju stručnu spremu zahtijevaju nadležne inspekcije za pomenuto odgovorno lice u subjektima u poslovanju sa hranom?

ODGOVOR:

Broj: 24.011/121-4-2/18                                                                      

Datum: 27.06.2018. godine                                                                                  

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 12.06.2018. godine, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li se primjenjuju odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu RS, u smislu zapošljavanja odgovornog lica za NASSR, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu od strane subjekata u poslovanju sa hranom u Republici Srpskoj?

Koju stručnu spremu zahtijevaju nadležne inspekcije za pomenuto odgovorno lice u subjektima u poslovanju sa hranom?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“. broj: 10/09), a u vezi sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Kada je u pitanju primjena odredbi člana 26. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj: 19/17), inspektori za hranu (republički i inspektori u jedinicama lokalne samouprave), prilikom vršenja inspekcijskih pregleda subjekata u poslovanju sa hranom kontrolišu higijenu objekata, kao i to da li se vrše ispitivanja hrane koja se priprema tj. obrađuje ili proizvodi u samom objektu, a u pogledu mikrobioloških kriterijuma. Inspektori kontrolišu da li se redovno uzimaju brisevi radnih površina, uređaja, opreme, pribora, radne odjeće i ruku zaposlenih koji imaju kontakt sa hranom. Riječ je o kontrolama inspekcijskog nadzora koje vrši Sektor inspekcije za hranu, a što se propisuje i HACCP sistemom.

Što se tiče primjene sistema HACCP, inspektori do sada nisu provjeravali da li su subjekti u poslovanju sa hranom uspostavili i da li provode sistem samokontrole, zasnovan na principima dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse, analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP. Razlog zbog kojeg nije vršena kontrola sprovođenja ovog sistema je taj što su odredbe člana 26. stav 1. Zakona o hrani („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj: 19/17) uopštene, te nije definisano ko može vršiti uvođenje sistema HACCP, niti ko vrši kontrolu lica koja uvode ovaj sistem.

Kada je u pitanju primjena odredbi člana 67. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/17), istim je propisano je da HASSP sistem samokontrole, sistem kojim se osigurava bezbjednost proizvoda koja je zasnovana na principima dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse, analizi opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka u svim fazama proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije, dužni da uspostave i sprovode subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama rada, te da su dužni da u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju zaposleno lice koje je odgovorno za sprovođenje sistema. Objekti u kojima se obavlja veterinarska djelatnost moraju biti registrovani ili odobreni od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a zahtjev za registraciju, odnosno odobravanje objekata za obavljanje djelatnosti podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske sa propisanom dokumentacijom i nakon provedenog postupka, ako su ispunjeni propisani uslovi, ministar donosi rješenje o registraciji, odnosno odobravanju djelatnosti i objekat se upisuje u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i dodjeljuje mu se veterinarski kontrolni broj. Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 75/17) propisano je da svi ranije registrovani, odnosno odobreni objekti podliježu postupku kategorizacije na osnovu operativnog Programa kategorizacije objekata u kojima se obavlja veterinarska djelatnost u Republici Srpskoj, a kako  bi uskladili svoje poslovanje sa novim zahtjevima. Kategorizacija objekata predstavlja ocjenu svih objekata koji podliježu odobravanju  u odnosu na njihovu usklađenost sa opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje u skladu sa ovim zakonom, te se sprovodi se u roku od dvije godine od dana donošenja Programa kategorizacije objekata u kojima se obavlja veterinarska djelatnost u Republici Srpskoj.

Na osnovu prethodno navedenog, ističemo da veterinarska inspekcija nije uključena u postupak registracije i odobravanja objekata u kojima se vrši veterinarska djelatnost. U vršenju službenih kontrola veterinarski inspektori provjeravaju da li se subjekti u poslovanju sa hranom pridržavaju uslova i provode postupke neophodne za djelatnost koju obavljaju i za koju su registrovani, odnosno da li imaju odobrenje nadležnog ministarstva. Sam postupak kategorizacije još uvijek nije započet u Republici Srpskoj, te stoga nije ni moguće postupanje inspektora u smislu nalaganja mjera subjektima da ispune propisane posebne uslove dok se ne završi ocjena svih ranije odobrenih objekata.

U vezi sa dijelom poslaničkog pitanja koje se odnosi na vrstu stručne spreme za odgovorno lice u subjektima u poslovanju sa hranom, obavještavamo da propisima u oblasti veterinarske inspekcije i propisima u oblasti inspekcije za hranu isto nije propisano.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                            vršilac dužnosti direktora

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Danijela Batar

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9