Klub poslanika SDS-SRS RS JP ''Šume Republike Srpske'', između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE 1:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 28. januara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

JP ''ŠUME REPUBLIKE SRPSKE''

               Tražimo da nam dostavite podatke o uplatama naknada šumskih gazdinstava lokalnim zajednicama koja im po zakonu pripadaju  u periodu 2012-2015. godina, kolika je godišnja obaveza šumskih gazdinstava bila u ovom periodu, koliko je sredstava uplaćeno po ovom osnovu i koliko iznose dugovanja šumskih gazdinstava lokalnim zajednicama po ovom osnovu, zaključno sa 31.12.2015. godine, pojedinačno za svaku lokalnu zajednicu.

PITANJE 2:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 28. januara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

JP ''ŠUME REPUBLIKE SRPSKE''

               Tražimo da nam dostavite podatke o uplatama naknada za šume koje su šumska gazdinstva obavezna uplaćivati lokalnim zajednicama u periodu 2012-2015. godina za opštine Šekovići i Milići, koliko iznose u navedenom periodu ukupne godišnje obaveze po osnovu ove naknade i koliko je uplaćeno za opštine Šekovići i Milići i kolika su dugovanja šumskih gazdinstava po osvom osnovu opštinama Šekovići i Milići zaključno sa 31.12.2015. godine.

 

ODGOVOR NA PITANJE 1 I PITANJE 2:

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

Šume Republike Srpske

A.d. SOKOLAC

                                                                                                                                   DIREKCIJA JAVNOG PREDUZEĆA

        NARODNA SKUPŠTINA                                                          Romanijska 1

           REPUBLIKE SRPSKE                                                                 SOKOLAC

                                                                                                                                   Telefon: 057/ 405-300

                                                                                                                                   Tel/ Faks 057/ 405-342

                                                                                                                                   E-mail: uprava@sumers.org

                                                                                                                                   Ž.r.: 562-001-00000330-38 (Razvojna banka A.D. Banja Luka-                             

                                                                                                                                             Filijala Sokolac)

                                                                                                                                 54010-1758438 (Devizni račun)

                                                                                                                                Matični broj: 1758438

                                                                                                                               JIB: 4400632340004

Naš broj: 01-790/16    Vaš broj: __________                                 Sokolac, 12.02.2016. godine

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

               Vezano za poslaničko pitanje broj: 02/2-2379-7/16 od 28.01.2016. godine u prilogu akta dostavljamo Vam tabelarni pregled obaveza i uplata šumskih gazdinstava prema lokalnim zajednicama u periodu od 2011. do 2015. godine.

               U tabelarnom pregledu dati su podaci o ukupno utvrđenim obavezama i uplatama pojedinačno za svaku lokalnu zajednicu, zbog čega smatramo da nema potrebe da posebno izdvajamo podatke za opštine Šekovići i Milići.

               Napominjemo da postoje određena neslaganja u evidencijama između lokalnih zajednica i JPŠ ''Šume Republike Srpske'' a. d. Sokolac zbog različitog tumačenja člana 89. Zakona o šumama.

S poštovanjem,

                                                                                                   V. D. DIREKTOR

                                                                                              Risto Marić, dipl.ek.

 

 

NAPOMENA: Tabelarni pregled dostupan u Službi NS RS.

 

28.01.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9