Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

  1. Koliko novca za podsticaj je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojilo, po svim osnovama, za Institut za genetičke resurse Banja Luka, u 2015. i 2016. godini i po kom osnovu je Institut za genetičke resurse Banja Luka tražio podsticaj od MPPV RS u 2015. i 2016. godini?
  2. Koliko je registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, u Registru poljoprivrednih gazdinstava RS, uplaćivalo doprinose do 01.12.2016. godine, u skladu sa Zakonom o doprinosima? Tražimo podatke za komercijalna i nekomercijalna gazdinstva. Koliki je procenat gazdinstava koji uplaćuju doprinose od ukupnog broja registrovanih komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava? Šta će biti sa gazdinstvima koja ne uplaćuju doprinose, a obnovila su registraciju gazdinstava, odnosno, da li su primali podsticaje u 2015. i 2016. godini? Koliko je poljoprivrednih gazdinstava (komercijalnih i nekomercijalnih), upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 20.09.2016. godine uplatilo doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje u 2015. i 2016. godini (tražimo pregled uplaćenih doprinosa po mjesecima)?
  3. Koliko je novca Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo preduzeću ''Farmland'' AD Nova Topola u periodu 01.01.2007-01.11.2015. godine, po svim osnovama za koje je pomenuto preduzeće podnosilo zahtjev za podsticaje?
  4. Šta je utvrdila Komisija Ministarstva poljoprivrede RS i JP Robne rezerve RS (bivša Direkcija za robne rezerve RS) 2010. godine u vezi sa 500 junica koje su dodijeljene  preduzeću ''Farmland'' 2009. godine? Do kojih saznanja su došli predstavnici Ministarstva u toj Komisiji, prilikom obilaska preduzeća, odnosno šta je preduzeće ''Farmland'' uradilo sa dodijeljenim junicama, tj. da li su ih vratili JP Robne rezerve RS (bivšoj Direkciji za robne rezerve RS) i slično?
  5. Tražimo informaciju o 10.000 tona žitarica koje su, takođe, dodijeljene na čuvanje pomenutom preduzeću, tj. šta su predstavnici Ministarstva utvrdili prilikom posjete, po ovom pitanju ''Farmland''-u?
  6. Da li je ikada izvršeno poravnanje obaveza između preduzeća ''Farmland'' AD i Ministarstva poljoprivrede RS, odnosno, kolike su obaveze ''Farmland''-a prema Ministarstvu poljoprivrede i Robnim rezervama RS po p itanju duga za mineralno đubrivo?

Napominjemo da želimo tačne i precizne odgovore, sa iznosima isplaćenim preduzeću ''Farmland'', ne uopštene odgovore.

ODGOVOR:

Broj: 12.03-011-484/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS je, na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06. decembra 2016. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Koliko novca za podsticaj je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojilo, po svim osnovama, za Institut za genetičke resurse Banja Luka, u 2015. i 2016. godini i po kom osnovu je Institut za genetičke resurse Banja Luka tražio podsticaj od MPŠV RS u 2015. i 2016. godini?

2. Koliko je registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, u Registru poljoprivrednih gazdinstava RS, uplaćivalo doprinose do 01.12.2016. godine, u skladu sa Zakonom o doprinosima? Tražimo podatke za komercijalna i nekomercijalna gazdinstva. Koliki je procenat gazdinstava koji uplaćuju doprinose od ukupnog broja registrovanih komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava? Šta će biti sa gazdinstvima koja ne uplaćuju doprinose, a obnovila su registraciju gazdinstava, odnosno , da li su primali podsticaje u 2015. i 2016. godini? Koliko je poljoprivrednih gazdinstava (komercijalnih i nekomercijalnih), upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 20.09.2016. godine uplatilo doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje u 2015. i 2016. godini (tražimo pregled uplaćenih doprinosa po mjesecima)?

3. Koliko je novca Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo preduzeću „Farmland“ AD Nova Topola u periodu 01.01.2007.-01.11.2015. godine, po svim osnovama za koje je pomenuto preduzeće podnosilo zahtjev za podsticaje?

4. Šta je utvrdila Komisija Ministarstva poljoprivrede RS i JP Robne rezerve RS (bivša Direkcija za robne rezerve RS) 2010. godine u vezi sa 500 junica koje su dodijeljene preduzeću „Farmland“ 2009. godine? Do kojih saznanja su došli predstavnici Ministarstva u toj Komisiji, prilikom obilaska preduzeća, odnosno šta je preduzeće „Farmland“ uradilo sa dodijljenim junicama, tj. da li su ih vratili JP Robne rezerve RS (bivšoj Direkciji za robne rezerve RS) i slično?

5. Tražimo informaciju o 10.000 tona žitarica koje su, takođe, dodijeljene na čuvanje pomenutom preduzeću, tj. šta su predstavnici Ministarstva utvrdili prilokom posjete, po ovom pitanju „Farmland“-u?

6. Da li je ikada izvršeno poravnanje obaveza između preduzeća „Farmland“ AD i Ministarstva poljoprivrede RS, odnosno, kolike su obaveze „Farmland“-a prema Ministarstvu poljoprivrede i Robnim rezervama RS po pitanju duga za mineralno đubrivo?

Napominjemo da želimo tačne i precizne odgovore, sa iznosima isplaćenim preduzeću „Farmland“, ne uopštene odgovore.“   

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

1. Institut za genetičke resurse Banja Luka je u 2015. godini, po osnovu podsticaja za izgradnju sistema za navodnjavanje, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, ostvario pravo na novčani podsticaj u iznosu od 2.017,52 KM. U toku 2016. godine institut nije ostvario pravo na novčane podsticaje.

2. Registraciju obveznika doprinosa, u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, vrši Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16) i Pravilnikom o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 04/13).

Pregled stanja u registru poljoprivrednih gazdinstava na dan 30.12.2016. godine je sljedeći:

Organizacioni oblik poljoprivrednih gazdinstava

Broj

Poslovni subjekti

603

Komercijalna porodična polj.gazdinstva (PPG)

4.090

Nekomercijalna porodična polj.gazdinstva (PPG)

30.400

Ukupno

35.093

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, od ukupnog broja registrovanih nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, ukupno 338 nosilaca nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava je do kraja 2015. godine prijavilo doprinose za zdravstveno osiguranje, od kojih je 332 platilo prijavljene doprinose, dok šest nije izvršilo uplatu. Ukupno 711 nosilaca komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava je do kraja 2015. godine prijavilo doprinose za zdravstveno i penzijsko- invalidsko osiguranje, od kojih je 614 uplatilo prijavljene doprinose. S obzirom da je, određen broj poljoprivrednih gazdinstava, u 2016. godini, vršio uplate po osnovu prijavljenih doprinosa za 2015. godinu, navedeni podaci, u skladu sa postavljenim pitanjem, se odnose samo na prijavu doprinosa i uplata po osnovu prijavljenih doprinosa u 2015. godini. U 2016 godini, zaključno sa 01.12.2016, od ukupno 4.092 prijavljena porodična poljoprivredna gazdinstva, 855 je uplaćivalo doprinose za zdravstveno osiguranje i PIO, od čega su 52 komercijalna i 833 nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva. Od ukupnog broja registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava njih 20,89 % uplaćuje doprinose.

Pregled uplaćenih doprinosa:

Pregled Uplaćenih doprinosa po mjesecima za 2015                                                                                                         tabela br:1

Godina

Mjesec

Doprinosi PIO

Doprinosi zdravstvo

Ukupno

2015

Januar

295,94

4.582,23

4.878,17

2015

Februar

262,36

1.508,31

1.770,67

2015

Mart

370,09

3.165,12

3.535,21

2015

April

222,07

3.500,33

3.722,40

2015

Maj

74,00

1.443,16

1.517,16

2015

Juni

370,10

2.654,61

3.024,71

2015

Juli

74,00

2.615,06

2.689,06

2015

Avgust

222,08

2.019,12

2.241,20

2015

Septembar

74,00

2.880,36

2.954,36

2015

Oktobar

74,03

4.824,28

4.898,31

2015

Novembar

74,03

1.367,48

1.441,51

2015

Decembar

1.230,39

3.516,88

4.747,27

Ukupno 2015

3.343,09

34.076,94

37.420,03

 

 

 

 

Pregled uplaćenih doprinosa po mjesecima za 2016 godinu (zaključno sa 20.09.2016.)                                         tabela br:2                              

Godina

Mjesec

Doprinosi PIO

Doprinosi zdravstvo

Ukupno

2016

Januar

148,06

7.689,67

7.837,73

2016

Februar

148,40

9.617,72

9.766,12

2016

Mart

901,16

11.816,55

12.717,71

2016

April

1.424,40

12.393,93

13.818,33

2016

Maj

886,41

14.014,62

14.901,03

2016

Juni

1.319,13

14.468,17

15.787,30

2016

Juli

3.508,71

15.400,20

18.908,91

2016

Avgust

3.007,37

20.688,43

23.695,80

2016

Septembar

1.563,85

13.815,67

15.379,52

Ukupno 2016

12.907,49

119.904,96

132.812,45

Ukupno

16.250,58

153.981,90

170.232,48

 

U slučaju prekršaja poreskog obveznika, kaznene odredbe su propisane u Zakonu o poreskom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 i 44/16).

3. U periodu od 01.01.2007. do 01.11.20015. godine (9 godina), korisniku „Farmland“ AD Nova Topola, odobreni su i isplaćeni svi pripadajući podsticaji, po svim osnovama za koje su podnosili zahtjeve za novčane podsticaje i ispunili propisane kriterijume, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, koji se donosi za svaku godinu. Najveći dio odobrenih podsticajnih sredstava odnosi se na premiju za proizvedeno i otkupljeno mlijeko.

Kao primjer navodimo pregled proizvodnje mlijeka u periodu od 2013-2015. godine:

 

2013

2014

2015

Proizvodnja mlijeka (litara)

6.057.049,00   

6.323.782,00   

5.857.893,00   

Iznos premije (KM)

1.817.114,70   

1.897.116,60   

1.757.367,90   

 4. Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji broj:147/2-4310/09, koji je 03.12.2009. godine zaključen između  „Farmland“ AD Nova Topola i tadašnje „Republičke direkcije za robne rezerve“, kao i pripadajućih Aneksa ugovora, „Farmland“ AD Nova Topola je bio u obavezi da za potrebe tadašnje Republičke direkcije za robne rezerve izvrši uvoz 1.000 gravidnih junica rase Holstein. Komisija za prijem i kontrolu kvaliteta junica uvezenih za Direkciju, koju su činili predstavnici tadašnje Direkcije, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva trgovine,  sačinila je Izvještaj broj: 14/2-4331/10 od 01.10.2010.godine, u kojem je konstatovala da je do dana podnošenja Izvještaja uvezeno 500 steonih junica koje odgovaraju kvalitetu navedenom u Ugovoru o poslovnoj saradnji, kao i da je nabavku pratila odgovarajuća dokumentacija. U toku realizacije ovog Ugovora pojavile su se određene poteškoće u primjeni njegovih odredbi, što je nakon niza pokušaja da se iznađe optimalno rješenje rezultiralo da je JP Robne rezerve 30.09.2016. godine pokrenulo postupak prinudne naplate potraživanja putem mjenica a zatim 03.11.2016. godine, putem punomoćnika, podnijelo tužbu protiv „Farmland“ AD.

Glavni uzrok finansijskih problema na farmi „Farmland“ AD jeste loše proveden postupak privatizacije bivšeg PIK „Mladen Stojanović“ Nova Topola, u čijem je sastavu bila i Radna jedinica govedarska farma u Novoj Topoli. Po osnovu izvršnih sudskih presuda, a na osnovu solidarne odgovornosti, sa računa preduzeća „Farmland“ AD je skinuto preko 10 miliona KM. Navedena sudska izvršenja su uzrokovala probleme sa obrtnim sredstvima, usljed čega nije bilo moguće proizvesti dovoljne količine kvalitetne stočne hrane za ishranu goveda, te se vlasnik odlučio na redukciju broja grla. 

Na farmi su u dužem vremenskom periodu prisutni problemi u proizvodnji i organizaciji ishrane. Na kraju 2015. godine na farmi je bilo 800 grla različitih kategorija, dok je taj broj na kraju 2016. godine znatno manji.

Problemi sa redukcijom broja grla i lošim zdravstvenim stanjem goveda na farmi uzrokovani su prije svega lošom strukturom stočne hrane(prvenstveno kabaste hrane), nedovoljnim količinama hrane i neodgovarajućom zdravstvenom zaštitom životinja. Zbog neadekvatne i nedovoljne ishrane visoko produktivna grla nisu mogla da daju proizvodne rezultate uprkos vrhunskom genetskom potencijalu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ističe da je „Farmland“ privatna kompanija koja sama odgovara za svoje poslovanje i u tom smislu i snosi sve konsekvence za eventualne loše poslovne poteze.

Radi se o poljoprivrednom kapacitetu koji je značajan i koji ima dugu tradiciju, gdje je poslovodstvo zapalo u određene poteškoće koje sami moraju sanirati. Takođe, sva sredstva koja je „Farmland“ AD uzeo od banaka, JP Robne rezerve i drugih povjerilaca, mora i vratiti.

5. Poslovni odnos između JP Robne rezerve i „Farmland“ AD koji za predmet ima skladištenje, čuvanje, obnavljanje i korištenje 3.000t merkantilne pšenice i 2.000t merkantilnog kukuruza datira još iz 2010. godine. Potpuni manjak predmetne robe koja je bila vlasništvo JP Robne rezerve (tadašnja Direkcija) kod ovog skladištara utvrđen je 2011. godine o čemu je sačinjen i Zapisnik od 28.07.2011. godine. U više navrata i na više načina je u prethodnom periodu JP Robne rezerve iniciralo aktivnosti kojima se pokušalo riješiti pitanje namirenja ovog manjka, međutim „Farmland“ AD nije iskazao namjeru da izvrši povrat žitarica, te je i po osnovu ovog odnosa JP Robne rezerve 23.09.2016. godine pokrenulo postupak prinudne naplate potraživanja putem mjenica a zatim 03.11.2016. godine, putem punomoćnika, podnijelo tužbu protiv „Farmland“ AD.

6. Obaveze „Farmland“ AD Nova Topola prema JP Robne rezerve po osnovu mineralnog đubriva, izmirene su u cjelosti sredstvima pripadajućih podsticaja, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja, koja je odobrena sredstva podsticaja na osnovu cesije uplatila na račun JP Robne rezerve u periodu 2011. – 2015. godine.

 

                                                                                                             M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                                  prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9