Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 12. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

                Da li se primjenjuju odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu RS, u smislu zapošljavanja odgovornog lica za NASSR, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu od strane subjekata u poslovanju sa hranom u Republici Srpskoj?

                Koju stručnu spremu zahtijevaju nadležne inspekcije za pomenuto odgovorno lice u subjektima u poslovanju sa hranom?

ODGOVOR:

Broj: 12.05-011-326/18

Datum: 28.6.2018.  godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE     

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 12.06.2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li se primjenjuju odredbe člana 26. Zakona o hrani i člana 67. Zakona o veterinarstvu RS, u smislu zapošljavanja odgovornog lica za HACCP, dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu od strane subjekata u poslovanju sa hranom u Republici Srpskoj.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

U cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije naša zemlja donijela je niz propisa iz oblasti higijene u prehrambenoj industriji sa kojima se proizvođači moraju usaglasiti. Zahtjevi se odnose na higijenu proizvoda, pogona, radnih površina i osoblja, postupke održavanje higijene i korišćena sredstva.

Na tržištima Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije poslovanje u skladu HACCP sistemom (Hazard Analysis Critical Control Points) postalo je obavezujuće još od 2002. godine. Jednostavno, uključivanje standarda kvaliteta i bezbjednosti hrane u opšti sistem provjere kvaliteta u preduzećima, postao je uslov poslovanja sa partnerima na međunarodnom tržištu. Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama da uspostave i sprovode u svim fazama proizvodnog lanca sistem samokontrole, zasnovan na principima dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse, analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP.

Tako je u skladu sa EU propisima, članom 67. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 75/17) definisano da subjekti u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, osim subjekta koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje, dužni su uspostaviti i sprovoditi u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane sistem samokontrole, zasnovan na principima dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse, analizi opasnosti i kritičnih kontrolnih tački – HACCP, te su obavezni da u radnom odnosu na neodređeno vrijeme imaju zaposleno lice za sprovođenje sistema HACCP.

 

Sistem HACCP je instrument koji pomaže subjektima koji posluju s hranom da zdravstvenu ispravnost hrane podignu na viši nivo. Zahtjevi sistema  HACCP, trebaju uvažavati načela sadržana u Codex Alimentariusu. Oni trebaju biti dovoljno fleksibilni da se mogu primjenjivati u svim situacijama, uključujući i mala poduzeća.

Na osnovu zahtjeva HACCP sistema obaveza svakog subjekta u poslovanju sa hranom je prvo da donese Odluku o imenovanju vođe HACCP tima, kao i njegovog zamjenika. Tom Odlukom se upravo definišu odgovornosti i ovlašćenja vođe HACCP tima: Rukovodi HACCP timom, osigurava redovne edukacije članova  HACCP tima, osigurava da su procesi i zahtjevi potrebni za sistem upravljanja bezbjednošću hrane uspostavljeni, primjenjeni i održavani, izvještavanje rukovodstva o uspješnosti sistema upravljanja kako bi se isti mogao ocijeni i poboljšati itd.

Uspješno  provođenje  postupaka temeljenih na načelima sistema HACCP-a, zahtijeva punu opredjeljenost i saradnju kako rukovodstva tako i svih zaposlenih. Uspješna primjena HACCP zahtjeva da rukovodstvo, zaposleni i odgovorno lice koje će biti zaduženo za uspostavljanje i sprovođenje programa i postupaka za osiguranje bezbjednosti hrane koji se zasniva na načelima sistema HACCP konstantno prolazi edukacije. Obuka je neophodna pogotovo što osoblje, sa različitim radnim aktivnostima, može da ima površno znanje, zbog čega bi moglo doći do nerazumijevanja osnovnih principa HACCP-a.

Da bi sagledali značaj, stručno osoblje, koji čini dio menadžmenta mora biti upućeno u pravila i sistem rada u preduzeću, u okviru kojih i pravila održavanja higijene, nakon čega će se izvršiti procjena zahtjeva nivoa higijene u proizvodnji.

Shodno tome, kao prvi zadatak nameće se formiranje HACCP tim i njegovu zvaničnu potvrdu od strane nadležnih organa subjekta u poslovanju sa hranom, koji i donosi Odluku o početku rada na realizaciji projekta HACCP.

Uspostavom ovog sistema, od strane menadžmenta, doprinosi se većoj motiviranosti radnika, a samim tim unaprijeđenje kvaliteta vlastitog rada i boljih efekata kod uspostavljanja sistema HACCP. Takođe, subjekat u poslovanju sa hranom pokazuje da drži do svog digniteta.

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       M I N I S T A R                                                                                                          

                                                                                                                             Prof. dr Stevo Mirjanić

                                                                                                                              

 

 

12.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9