Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 2. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

 1. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja sprovode aktivnosti po projektu e-knjižica. Tražimo podatke o vrijednosti navedenog projekta i u kojoj fazi realizacije se projekat nalazi, a o realizovanim aktivnostima da nas informišete.
 2. Tražimo da nas obavijestite o realizaciji projekta e-recepti koji je provodio ministar Ranko Škrbić (faza realizacije projekta, utrošena sredstva u dosadašnju realizaciju, ukupna vrijednost projekta, efekti poboljšanja koje je projekat donio, područje primjene e-recepata-da li je završen na području cijele Republike Srpske ili nije, i ako nije zašto nije i kada će se završiti, te u kojim područjima je projekat završen).

ODGOVOR:

Broj: 11/_______________/17
Datum: 27.9.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Poslaničko pitanje postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 02. februara 2017. godine.

 1. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja sprovode aktivnosti na projektu e-knjižica. Traže se podaci o vrijednosti navedenog projekta i u kojoj fazi realizacije se projekat nalazi, kao i o realizovanim aktivnostima.
 2. Informaciju o realizaciji projekta e-recept, koji je sprovođen u vrijeme mandata prof. dr Ranka Škrbića – faze realizacije projekta, utrošena sredstva, ukupna vrijednost projekta, efekti poboljšanja koje je projekat donio, područje primjene e-recepta – da li je završen na području cijele Republike Srpske ili nije, i ako nije zašto nije i kada će se završiti, te u kojim područjima je projekat završen.

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

1. Fond zdravstvenog osiguranja je dopisom broj: 01/1/021-1376/17 od 03.03.2017. godine, dostavio sledeći odgovor, kako slijedi:

Nakon što je dopunom Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/15), dodat član 120a. koji je propisao obavezu organizovanja i razvijanja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (u daljem tekstu: IZIS) u Republici Srpskoj koji će za krajnji rezultat imati uvođenje i korišćenje e - kartice zdravstvenog osiguranja, Vlada Republike Srpske je na 29. sjednici dana 09.07.2015. godine razmatrala Informaciju o organizaciji, razvoju i finansiranju IZIS-a i Zaključkom, broj: 04/1-012-2- 1506/15 zadužila je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da organizuje, razvija i obezbjedi sredstva za finansiranje IZIS-a.

Ovaj Fond je predložio Program rada, razvoja i organizacije IZIS-a u Republici Srpskoj, a Vlada Republike Srpske je Zaključkom, broj: 04/1-012-2-485/16 od 04.03.2016. godine, konstatovala da se upoznala sa Informacijom o Programu rada, razvoja i organizacije IZIS-a u Republici Srpskoj i da istu prihvata.

U narednom periodu Fond je izvršio analizu propisa Republike Srpske i zemalja okruženja, te je o istom početkom aprila 2016. godine informisao Vladu Republike Srpske i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, s obzirom da je Programom rada, razvoja i organizacije IZIS-a definisano da je prije samog pristupanja razvoju i realizaciji IZIS-a, neophodno napraviti odgovarajuće pripremne radnje i definisati faze i aktivnosti, te je navedeno sedam pripremnih radnji, od kojih je treća - Analiza i donošenje legislative vezano za korišćenje informaciono - komunikacionih tehnologija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je na 74. sjednici dana 20.05.2016. godine donijela Odluku o usvajanju Studije ekonomske opravdanosti uvođenja IZIS-a u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/16). Ovom Odlukom je Vlada Republike Srpske pokrenula postupak organizovanja i provođenja daljih aktivnosti na uvođenju IZIS-a u Republici Srpskoj. Takođe, zadužila je Fond da imenuje Komisiju za praćenje realizacije Programa rada, razvoja i organizacije IZIS-a u Republici Srpskoj, kao i Komisiju koja će izraditi tendersku dokumentaciju za javnu nabavku isporuke IZIS-a u Republici Srpskoj.

Postupajući po Odluci Vlade Republike Srpske, direktor Fonda je imenovao navedene Komisije, te je pristupljeno i planiranju daljih aktivnosti, što je rezultiralo uvrštavanjem sljedećih stavki u Plan javnih nabavki Fonda za 2017. godinu, sa elementima, kako slijedi:

 • Opremanje Data centra sa procijenjenom vrijednosti nabavke od 427.350 KM bez PDV-a (otvoreni postupak),
 • Hardver, softver, elektronske kartice i čitači kartica za IZIS, sa procijenjenom vrijednosti nabavke od 23.247.363 (otvoreni/ograničeni postupak).

Dakle, prema navedenoj odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u skladu sa odlukama i zaključcima Vlade Republike Srpske, u toku je saradnja Fonda i Ministarstva vezano za stvaranje legislativnog okvira za uvođenje i funkcionisanje IZIS-a u Republici Srpskoj, nakon čega će slijediti dalje aktivnosti vezane za postupak javne nabavke, a sve naprijed navedene aktivnosti su preduslov za uvođenje i korišćenje e - kartice zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj.

2. Vlada Republike Srpske je u oktobru 2009. godine usvojila Strategiju razvoja e-Zdravstva Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/09) kojom je definisan program i okvir za razvoj i upotrebu IKT u Republici Srpskoj u periodu do 2013. godine.  Vlada Republike Srpske je u oktobru 2009. godine odobrila Projekat („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 99/09) instalacije informacionog sistema bazičnih evidencija u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Cilj projekta je bio poboljšati kontrolu troškova koji nastaju u poslovnim procesima u zdravstvenim ustanovama i omogućiti lakše praćenje upotrebe resursa zdravstvenih ustanova, uključujući ljudske resurse.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i firma Računari d.o.o. Banja Luka su 04.05.2011. god. zaključili ugovor za nabavku usluga za povezivanje baza podataka timova porodične medicine i informacioni sistem za elektronsko propisivanje lijekova (e-recept). Ugovor je stupio na snagu 07.06.2012. god., a istekao 06.06.2014. god. Vrijednost ugovora o pružanju usluga je bila 1.660.000 KM, a realizovano je 1.001.969,50 KM.

Ugovorom su definisani sledeći poslovi:

 1. Povezivanje postojećih baza podataka instalacija softvera za timove porodične medicine (povezivanje instalacija informacionog sistema  u ambulantama sa centralnim objektima domova zdravlja i domova zdravlja sa bekap lokacijom i repozitorijem šifrarnika i registrima);
 2. Razvoj i uvođenje informacionog sistema za elektronsko propisivanje lijekova (e-recept);
 3. Uspostavljanje komunikacione infrastrukture virtuelne privatne mreže (VPN) zdravstvenih ustanova.

Uspostavljanje komunikacione infrastrukture virtuelne privatne mreže (VPN) zdravstvenih ustanova, realizovane preko servisne mreže Telekoma a.d. Banja Luka.

Sistem je stavljen u funkciju od 1. januara 2013. godine stupanjem na snagu Pravilnika  o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 116/13) koji nalaže da se lijek propisuje u elektronskoj formi (Član 5. tačka 1), a izuzetno u slučaju tehničke nemogućnosti na recept u pisanoj formi.

Sa svakom zdravstvenom ustanovom ponaosob, firma Računari je zaključivala ugovor o korišćenju sistema e-recepta. Zaključno sa 31. decembrom 2013. godine, sistem eRecepta je uveden u:

 • 35 javnih zdravstvenih ustanova (34 doma zdravlja i jedna ambulanta porodične medicine),
 • 9 zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu – ambulanti porodične medicine, i
 • 83 apoteke.          

Vlada Republike Srpske je na 20. sjednici održanoj 18.7.2013. godine razmatrala Informaciju o postupku nabavke i realizacije projekta izrade, uvođenja, testiranja i održavanja aplikativnog softvera za pružanje usluge prikupljanja, obrade i distribucije podataka, i donijela Zaključak 04/1-012-2-1624/13, kojim je naloženo Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da:

 1. u finansijskom planu Fonda za 2013. i 2014. godinu obezbjedi sredstva za realizaciju Ugovora za izradu, uvođenje, testiranje i održavanje aplikativnog softvera za pružanje usluga prikupljanja, obrade i distribucije podatka;
 2. izradi studiju ekonomske opravdanosti nastavka realizacije Projekta.

S poštovanjem,                                                                                                                  MINISTAR

                                                                                                                                  Dragan Bogdanić, dr med.

 

02.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9