Klub poslanika SDS-SRS RS Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKOM PEDAGOŠKOM ZAVODU

               U Vašem odgovoru na poslaničko pitanje, Dopis broj: 07/2.01/032-614-67/16 od 18.2.2016. godine, koje se odnosilo na organizaciju nastave i zaključivanje ocjena u Srednjoj školi ''Jovan Dučić'' u Tesliću, odgovorili ste da je nestručno zastupljena nastava iz nastavnih predmeta: biologija, fizika, hemija i praktična nastava. Obzirom da ste u istom Dopisu konstatovali da se, prema odredbama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, razredni ispit polaže ''... iz predmeta čiju nastavu izvodi neverifikovano lice'', te da ste u dijelu Dopisa dali obrazloženje praktične nastave za četverogodišnje obrazovanje, a imajući u vidu da je direktor Škole putem Oglasa obavijestio učenike, a time i roditelje, da neće biti polaganja razrednog ispita i da će sve ocjene biti zaključene, tražimo da utvrdite i da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

               -Da li je Praktična nastava za četverogodišnji obrazovni profil učenika organizovana u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastvanika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama?

               -Da li je prijem radnika za radno mjesto nastavnika Praktične nastave za trogodišnji obrazovni profil-konobar i obezbjeđenje sredstava za platu tog nastavnika izvršeno u skladu sa Pravilnikom o finansiranju srednjih  škola, odnosno da li su ispunjeni zakonski uslovi da postoji minimum broja učenika za organizaciju nastave, 50% od optimalnog broja učenika, kako je Pravilnikom određeno, i ukoliko broj učenika nije odgovarajući, zašto je direktor Škole raspisao konkurs i primio radnika u radni odnos? Naglašavamo da se iz Vašeg Dopisa nismo mogli uvjeriri da ste izvršili ovu vrstu kontrole, već ste konstatovali da niste nadležni za radne odnose, što je tačno, ali smatramo da ste nadležni da kontrolišete ispunjenost minimuma uslova za izvođenje nastave i da utvrdite da li su ispunjeni uslovi da se u radni odnos primi nastavnik za Praktičnu nastavu. Podsjećamo Vas da se sredstva za plate obezbjeđuju u Budžetu Republike Srpske, te da bi bilo neophodno da utvrdite da li su ispunjeni uslovi za izvođenje nastave iz predmeta Praktična nastava za trogodišnje obrazovanje-konobar, po pitanju broja učenika, jer u istoj Školi je Ministarstvo prosvjete i kulture odbilo finansiranje nastave iz italijanskog jezika, zbog nedovoljnog broja učenika, pri čemu se Ministarstvo pozvalo na Pravilnik o finansiranju srednjih škola, a broj učenika-konobara kojima predaje novoprimljeni nastavnik Praktične nastave nije znatno veći od broja učenika kojima je Ministarstvo odbilo finansirati nastavu italijanskog jezika. Broj učenika za italijanski jezik i Praktičnu nastavu za konobare utvrdiće Republički pedagoški zavod u postupku svoje  kontrole i Klubu poslanika SDS-SRS RS dostaviti u odgovoru na ovo poslaničko pitanje, tako da Klub poslanika SDS-SRSR RS neće sad da iznosi podatke o broju učenika. Pitanje broja učenika nas interesuje jer, ukoliko se naši podaci pokažu tačnim, onda direktor u Srednjoj školi ''Jovan Dučić'' u Tesliću nije smio raspisati konkurs i primiti u radni odnos nastavnika Praktične nastave za trogodišnji obrazovni profil-konobar, a dalji tok može ukazati da je došlo i do štete načinjene Budžetu Republike Srpske, te očekujemo da će Republički pedagoški zavod utvrditi činjenice u vezi sa brojem učenika, shvatajući moguće posljedice netačnosti podataka.

               -U postupku kontrole od strane Republičkog pedagoškog zavoda u Srednjoj školi ''Jovan Dučić'' u Tesliću utvrdili ste da postoji određen broj predmeta iz kojih se izvodi neverifikovana nastava. Obzirom da je Nastavničko vijeće verifikovalo sve zaključene ocjene iz svih predmeta u prvom polugodištu, postavljamo pitanje:

               Da li je Nastavničko vijeće moglo  verifikovati zaključene ocjene iz neverifikovane nastave i da li će učenici koji su slušali nastavu kod neverifikovanih nastavnika morati polagati razredni ispit iz gradiva prvog polugodišta, jer su im za to gradivo neverifikovani nastavnici zaključili ocjene, a Nastavničko vijeće te ocjene prihvatilo?

               Ovo je ozbiljno pitanje, jer ukoliko se dokaže da je Nastavničko vijeće prihvatilo zaključene ocjene neverifikovanih nastavnika, onda je postupilo suprotno Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju i zašto bi učenici polagali razredni ispit iz predmeta čiju nastavu izvodi neverifikovano lice, ukoliko se mogu ocjene na kraju školske godine zaključiti na isti način kao i na kraju prvog polugodišta?

ODGOVOR:

NAPOMENA: Prepis.

Broj: 07/2.01/032-614-67-2/16

Datum: 16.05.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretar

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

                      (veza dopis broj 02/2-926-2/16)

Klub poslanika SDS-SRS Republike Srpske je postavio pitanja u vezi sa organizacijom nastave u JU Srednja škola ''Jovan Dučić'' u Tesliću na Jedanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pitanja su u vezi sa organizacijom praktične nastave u četverogodišnjim zanimanjima, prijem radnika u radni odnos i polaganje razrednog ispita.

  • Praktična nastava u Srednjoj školi ''Jovan Dučić'' se realizuje u školi i kod poslodavaca. Član 38. stav 4. i 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) definiše da čas teorijske nastave, vježbi i praktične nastave u školi traje 45 minuta, dok čas praktične nastave koja se izvodi u preduzećima i drugim institucijama izvan škole traje 60 minuta.
  • Praktičnu nastavu za ekonomske tehničare, trgovačke tehničare, tekstilne tehničare i turističke tehničare realizuju nastavnici odgovarajuće stručne spreme. Praktičnu nastavu za kulinarske tehničare u prvom razredu (3 časa) realizuju nastavnik koji ima 22 godine radnog staža u školi u struci ugostiteljstvo i turizam. Rješenjem o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, broj 301/ 96 od 24.04.1996. godine, nastavnik je raspoređen na poslove profesora predmeta poznavanje robe za oblast turizam i ugostiteljstvo a Ugovorom o radu na neodređeno radno vrijeme, broj 1393/ 2001 od 29.10.2001. godine, nastavnik je raspoređen na poslove profesora stručno teorijske nastave. Nastavnik ima završen Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku i položen Stručni ispit za grupu tehnoloških predmeta. Praktičnu nastavu za ugostiteljsko-kulinarskog tehničara (moduli za konobarsku praksu) realizuje nastavnik koji ima 22 godine radnog staža u struci ugostiteljstvo i turizam. Rješenjem o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme, broj 301/96 od 24.04.1996. godine, nastavnik je raspoređen na poslove nastavnika usluživanja sa praktičnom nastavom ugostiteljske struke a Ugovorom o radu na neodređeno radno vrijeme, broj 1393/ 2001 od 29.10. 2001. godine, nastavnik je raspoređen na poslove profesora stručno teorijske nastave ugostiteljstva. Nastavnik ima završen Hotelijerski fakultet u Opatiji i položen Stručni ispit za praktičnu nastavu. Dio praktične nastave koji se realizuje kod poslodavaca je organizovan uz pismenu saglasnost roditelja učenika. Sa poslodavcima su potpisani Ugovori o obavljanju praktične nastave u kojima su definisane obaveze ugovornih strana. Poslodavci su upoznati sa nastavnim programimapraktične nastave za zanimanja koja kod njih realizuju praktičnu nastavu. Koordinaciju praktične nastave kod poslodavaca vrši koordinator praktične nastave. Koordinator je imenovan u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. Republički pedagoški zavod smatra da je organizacija praktične nastave kod poslodavaca iskorak ka savremenom pristupu realizacije iste, što je vrijednost evropskih zemalja. Republički pedagoški zavod nastoji da promoviše da se praktična nastava realizuje kod poslodavaca u što većoj mjeri, jer su vrlo često primjedbe od strane poslodavaca i učenika da su teorijska znanja učenika na višem nivou od praktičnih. Učenici koji realizuju praktičnu nastavu kod poslodavaca imaju priliku da se upoznaju sa načinom rada, da naučeno primijene u praksi, da steknu vještine koje su im potrebne i da budu spremni za  uključivanje u rad preduzeća nakon završetka školovanja. Potrebno je da škola zatraži mišljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske o verifikovanosti nastavnika za obavljanje praktične nastave u prvom razredu za zanimanje kulinarski tehničar jer se radi o nastavniku koji je zatečen u obavljanju vaspitno obrazovnog rada u školi do stupanja na snagu trenutno važećeg Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.
  • U srednjoj školi ''Jovan Dučić'' u Tesliću, uvidom u dokumentaciju i Godišnji program rada škole konstatovano je da smjerove konobar i kuvar pohađa 46 učenika koji su podijeljeni u šest grupa jer su u pitanju kombinovana odjeljenja. Od 46 učenika 12 učenika su učenici sa posebnim obrazovnim potrebama na osnovu čega su i formirane grupe sa manjim brojem učenika što je predviđeno Zakonom kada su u pitanju učenici sa posebnim potrebama. U polovini odjeljenja, zanimanje konobar, od prvog do trećeg razreda je upisano 18 učenika od kojih su 4 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama (posjeduju dokumentaciju o razvrstavanju). Formiranje grupe u kojoj je manji broj učenika je predviđeno Zakonom kada su u grupama i učenici sa posebnim obrazovnim potrebama za šta škola treba da traži saglasnost od ministra prosvjete i kulture.
  • U skladu sa dopisom škole broj 543 od 05.05.2016. godine, konstatovano je da će učenici četvrtog razreda polagati razredni ispit iz fizike prema datom rasporedu i terminima polaganja. Član 58. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju definiše da se uspjeh redovnih učenika prati i ocjenjuje tokom nastave. Stav 4. definiše da zaključnu ocjenu za svaki predmet nastavnik predlaže javno u odjeljenju na kraju polugodišta i školske godine, na osnovu praćenja i ocjenjivanja tokom polugodišta, odnosno školske godine. Stav 7. definiše da zaključne ocjene iz predmeta, na prijedlog predmetnih nastavnika, utvrđuje odjeljensko vijeće, a verifikuje nastvaničko vijeće. Član 18. stav 3. Pravilnika o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 73/13) definiše da ''Zaključnu ocjenu za svaki nastavni predmet na kraju polugodišta i na kraju školske godine predlaže natsavnik koji je izvodio nastavu''. Član 3., 5. i 6. Pravilnika o ocjenjivanju učenika u nastavi i polaganju ispita u srednjoj školi ukazije i na činjenice da je vrednovanje učeničkih postignuća proces koji se sastoji od praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja; da se podrazumijeva kontinuirano uočavanje i bilježenje zapažanja o razvoju učeničkih interesovanja, motivacije i sposobnosti, napredovanje i rezultati u ostvarivanju očekivanih postignuća definisanih NPP-om. Takođe je definisano da je provjeravanje i ocjenjivanje učenika sastavni dio vaspitno obrazovnog procesa u školi kojim se učenici kontinuirano podstiču na savjesno i aktivno usvajanje znanja, vještina i navika, a izražava se ocjenom. Takođe se tokom sprovođenja provjeravanja i cjenjivanja daje, između ostalog, jasna povratna informacija učenicima i roditeljima o tome šta je učenik savladao a u čemu mu je potrebna pomoć.
  • Imajući u vidu navedeno, mišljenje Republičkog pedagoškog zavoda je da neverifikovani nastavnik predlaže zaključne ocjene na polugodištu, a iste verifikuje Nastavno vijeće. Takođe je mišljenje Republičkog pedagoškog zavoda da učenici na kraju školske godine polažu razredni ispit, u skladu sa odredbama Zakona. Stav po ovom pitanju treba da iznese Minisatrstvo prosvjete i kulture.

 

Republički pedagoški zavod je po gore navedenim pitanjima dao svoje mišljenje a tumačenje odredbi normativnih akata je u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture.

 

S poštovanjem,

                                                         Direktor

                                                  Dr Predrag Damjanović

 

 

  1. Naslovu
  2. a/a

 

 

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9