Klub poslanika SDS-SRS RS Toplani a.d. Banja Luka

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 12. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

TOPLANA A.D. BANJA LUKA

                Koliko iznose neizmirene obaveze Toplane a.d. Banja Luka, molimo da nam podatke dostavite o ukuonim neizmirenim obavezama i analitički po vrstama dugovanja (porezi, doprinosi, dobavljači i dr.), sa 31.01.2018. godine.

ODGOVOR (PREPIS):

Naš broj: 05-3444/18

Vaš broj: 02/2-257-83/18

Datum: 20.02.2018.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo odgovor n aposlaničko pitanje u latiničnoj i ćiriličnoj verziji na CD-u u Microsoft Word-u.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                  V.d. direktora

                                                                                                                                       Dr Mićo Milovanović

                                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

Dostavljeno:

  1. Naslovu,
  2. 03,
  3. Arhivi

PREGLED UKUPNIH NEIZMIRENIH OBAVEZA TOPLANE A.D. BANJA LUKA NA DAN 31.01.2018.

                                                                                                                                                 -u konvertibilnim markama-

Redni broj

OPIS

Iznos na dan 31.01.2018.

1

2

3

 

OBAVEZE (1.+2.)

92.893.060

1.

DUGOROČNE OBAVEZE (1.1.+1.2.+1.3.)

41.295.992

 

  1. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti

19.100.000

 

  1. Dugoročni krediti

21.558.500

 

  1. Ostale dugoročne obaveze

637.492

2.

KRATKOROČNE OBAVEZE (2.1.+2.2.)

51.597.068

 

2.1. Kratkoročne finansijske obaveze (2.1.1.+2.1.2.)

44.556.557

 

2.1.1. Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine

1.753.509

 

2.1.2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze

42.803.048

 

2.2. Obaveze iz poslovanja (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.)

7.040.511

 

2.2.1. Primljeni avansi

272.981

 

2.2.2. Dobavljači u zemlji

6.676.869

 

2.2.3. Dobavljači iz inostranstva

10.327

 

2.2.4. Ostale obaveze iz poslovanja

3.123

 

2.2.5. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja

77.211

 

 

 

12.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9