Klub poslanika SDS-SRS RS Vladi Republike Srpske, Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika  SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 3. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

               Prije izvjesnog vremena, u novembru ove godine, izvršena je kontrola zapošljavanja u JU Srednjoškolski centar ''Jovan Dučić'' iz Teslića od strane inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove. Obzirom da je tom prilikom, prema našim saznanjima, inspektorica kontrolisala zapošljavanje Vere Malić, tražimo određene informacije. Nastavničko vijeće ove škole je upoznato sa zapisnikom koji je sačinila inspektorica, u kojem su konstatovane činjenice oko zapošljavanja Vere Malić, a koje se odnose na činjenicu da je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme potpisao njen otac i tadašnji direktor škole, Savo Malić, na osnovu zahtjeva imenovane, u kojem je navedeno da je osoba sa određenim zdravstvenim problemima (Ugovor broj: 379/2015 od 07.4.2015.). Posebno je interesantna tačka 2. Navedenog Ugovora, u kojoj stoji: ''Radnik se prima na rad na neodređeno vrijeme kao pripravnik''. Nije nam poznato da je zakon dozvolio prijem u radni odnos u srednjim školama bez javnog konkursa, a posebno kada se radi o prevođenju rada pripravnika u status rada na neodređeno vrijeme. Postavljamo i pitanje kako je imenovana kao pripravnik bez godinu dana radnog iskustva mogla položiti stručni ispit, što je uslov za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. Pretpostavljamo da je imenovana uz ovaj zahtjev dostavila medicinsku dokumentaciju u kojoj je utvrđen njen status osobe sa određenim zdravstvenim problemima, da je ta dokumentacija data prilikom inspekcijskog pregleda i tražimo da nam se ista dostavi, uz njen zahtjev, kako bi se uvjerili u tačnost navoda. Zbog navedenog tražimo da nam dostavite zapisnik inspektora sa izvršene kontrole u JU Srednjoškolski centar '' Jovan Dučić'' iz Teslića iz novembra ove godine, kako bi utvrdili da li je inspektor utvrdio zakonitost u postupku prijema Vere Malić u stalni radni odnos, eventualne mjere za otklanjanje nepravilnosti, ukoliko ih je bilo, njen zahtjev za prijem u rad na neodređeno vrijeme, sa medicinskom i drugom dokumentacijom koju je imenovana priložila (uvjerenje o položenom stručnom ispitu, konkurs za prijem na neodređeno vrijeme i dr.). Kako nas je obavijestilo Ministarstvo prosvjete i kulture, ovaj predmet, zapošljavanje Vere Malić u JU Srednjoškolski centar '' Jovan Dučić'' iz Teslića je predat Ministartsvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na dalje postupanje, zajedno sa gore navedenim Ugovorom o radu i pratećom dokumentcaijom.

ODGOVOR:

Broj: 24.012/121-3-2/15                                                                      

Datum: 11.12.2015. godine                                                              

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, Klub posalnika SDS – SRS RS

               Iz Kluba posalnika SDS – SRS RS, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 3. decembra 2015. godine, postavljeno je sljedeće poslaničko pitanje:

„Prije izvjesnog vremena, u novembru ove godine, izvršena je kontrola zapošljavanja u JU Srednjoškolski centar "Jovan Dučić" iz Teslića, od strane inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove. Obzirom da je tom prilikom, prema našim saznanjima, inspektorica kontrolisala zapošljavanje Vere Malić, tražimo određene informacije. Nastavničko vijeće ove škole je upoznato sa zapisnikom koji je sačinila inspektorica, u kojem su konstatovane činjenice oko zapošljavanja Vere Malić, a koje se odnose na činjenicu da je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme potpisao njen otac i tadašnji direktor škole, Savo Malić, na osnovu zahtjeva imenovane, u kojem je navedeno da je osoba sa određenim zdravstvenim problemima (Ugovor broj: 379/2015 od 07.4.2015. godine). Posebno je interesantna tačka 2. navedenog Ugovora, u kojoj stoji: "Radnik se prima na rad na neodređeno vrijeme kao pripravnik". Nije nam poznato da je zakon dozvolio prijem u radni odnos u srednjim školama bez javnog konkursa, a posebno kada se radi o prevođenju rada pripravnika u status rada na neodređeno vrijeme. Postavljamo i pitanje kako je imenovana kao pripravnik bez godinu dana radnog iskustva mogla položiti stručni ispit, što je uslov za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. Pretpostavljamo da je imenovana uz ovaj zahtjev dostavila medicinsku dokumentaciju u kojoj je utvrđen njen status osobe sa određenim zdravstvenim problemima, da je ta dokumentacija data prilikom inspekcijskog pregleda i tražimo da nam se ista dostavi, uz njen zahtjev, kako bi se uvjerili u tačnost navoda. Zbog navedenog tražimo da nam dostavite zapisnik inspektora sa izvršene kontrole u JU Srednjoškolski centar " Jovan Dučić" iz Teslića iz novembra ove godine, kako bi utvrdili da li je inspektor utvrdio zakonitost u postupku prijema Vere Malić u stalni radni odnos, eventualne mjere za otklanjanje nepravilnosti, ukoliko ih je bilo, njen zahtjev za prijem u rad na neodređeno vrijeme, sa medicinskom i drugom dokumentacijom koju je imenovana priložila (uvjerenje o položenom stručnom ispitu, konkurs za prijem na neodređeno vrijeme i dr.). Kako nas je obavijestilo Ministarstvo prosvjete i kulture, ovaj predmet, zapošljavanje Vere Malić u JU Srednjoškolski centar " Jovan Dučić" iz Teslića je predat Ministartsvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na dalje postupanje, zajedno sa gore navedenim Ugovorom o radu i pratećom dokumentcaijom.“

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 10/09), a u vezi s članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Zahtjev za inspekcijsku kontrolu Prosvjetnoj inspekciji proslijeđen je od fizičkog lica direktno i putem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, dana 31.12.2014. godine. Predstavka se odnosila na raspoređivanje radnika sa zvanjem profesora ruskog jezika na radno mjesto koordinator praktične nastave, koji je prethodno bio raspoređen na poslove bibliotekara škole u JU SŠC „Jovan Dučić“ Teslić.

U postupku inspekcijske kontrole koja je izvršena dana 05.01.2015. godine, utvrđeno da je, prije raspisivanja konkursa na upražnjeno mjesto bibliotekara škole (koji je objavljen  17.12.2015. godine), direktor škole angažovao Veru Malić, dana 01.10.2014. godine do 30.11.2014. godine, pozivajući se na član 76. stav (14) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i zaključio Ugovor o radu do 60 dana, broj: 1358/2014 od 01.10.2014. godine, a zatim sa istim licem ponovo zaključio novi Ugovor o radu, broj: 1683/2014 od 03.12.2014. godine, na radno mjesto bibliotekara. 

Zbog  prijema stručnog saradnika (bibliotekara) na ovaj način, bez prethodno provedene konkursne procedure koja je propisana članom 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14)  dana 15.01.2015. godine izdat je prekršajni nalog za odgovorno lice u iznosu od  1000, 00 KM i 3000, 00 KM za pravno lice, i za iste nije traženo sudsko odlučivanje, odnosno isti su plaćeni.

               O ishodu inspekcijske kontrole obaviješten je podnosilac prigovora i Ministrstvo prosvjete i kulture.

Dana 07.10.2015. godine u Sektor prosvjetne inspekcije zaprimljena je nova predstavka, od Aktiva profesora srpskog jezika, koja se odnosila na prijem Vere Malić na radno mjesto bibliotekara i zaključivanje ugovora o radu sa određenog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme.

Po navedenom zahtjevu republički prosvjetni inspektor je izvršio inspekcijski nadzor  u navedenoj javnoj ustanovi, dana 05.11.2015. godine, prilikom čega je utvrdio da je škola objavila konkurs za prijem na radno mjesto bibliotekara dana 17.12.2014. godine. U konkursu je naznačeno da se konkurs objavljuje za pripravnika, na određeno radno vrijeme. Prethodno je ispoštovana zakonska procedura prema članu 76. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Na konkurs se prijavilo 10 kandidata i nakon provedene konkursne procedure primljena je Vera Malić, profesor engleskog jezika i književnosti. Direktor škole je odluku o prijemu zajedno sa bodovnom listom dostavio svim učesnicima konkursa. Žalbeni rok je trajao osam dana po prijemu obavještenja o prijemu kandidata i nije bilo žalbi Školskom odboru kao ni zahtjeva za inspekcijsku kontrolu.

Uvidom u personalni dosije Vere Malić utvrđeno je da posjeduje diplomu koju je izdao Slobomir P Univerzitet, Filološki fakultet, odsjek za anglistiku Slobomir, Bijeljina, prema kojoj je stekla VSS 240 ECTS bodova i zvanje profesor engleskog jezika i književnosti.

Stručni ispit u bibliotečkoj djelatnosti, Vera Malić je položila dana 07.09.2015. godine, Uvjerenje broj: 10/1-34-187317-2/15. Uvjerenje je izdalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

U svrhu provjere validnosti izdatog Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za bibliotečku djelatnost, republički prosvjetni inspektor je uputio dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskg  kantona, koje je svojim aktom od 30.11.2015. godine potvrdilo vjerodostojnost uvjerenja.

Uvidom u dokumentaciju radnika Vere Malić utvrđeno je da je imenovana, nakon prijema po raspisanom konkursu za bibliotekara škole - pripravnika, zasnovala radni odnos u školi Ugovorom o radu na određeno vrijeme broj: 164/2015. godine od 17.02.2015. godine. Direktor škole je prihvatio zahtjev Vere Malić za promjenu ugovora o radu sa statusa određenog na neodređeno radno vrijeme i sa istom zaključio Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, broj: 379/2015. od 07.04.2015. godine i donio Rješenje o rasporedu radnika na poslove bibliotekara škole, broj: 380 od 08.04.2015. godine.

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) u članu 132. stav 7. propisano je da inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i drugih propisa, u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje rad i radne odnose, vrši inspekcija nadležna za rad i radne odnose te shodno tome od strane Prosvjetne inspekcije nisu mogle biti preduzete mjere na okolnosti promjene ugovora o radu.

Bez obzra na navedeno, a u cilju rješavanja ovog pitanja, republički prosvjetni inspektor je uputio dopis Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske dana 11.11.2015. godine, kojim traži uputstvo kako da dalje postupa u navedenom predmetu, ali do danas nije dostavljen nikakav odgovor.

U toku inspekcijkog nadzora nije predočena medicinska dokumentacija u kojoj bi Veri Malić bio utvrđen status osobe sa određenim zdravstvenim problemima. 

Dana 10.12.2015. godine, ponovo je upućen dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskg kantona kojim se zahtijeva informacija da li je imenovana ispunjavala propisane uslove za polaganje stručnog ispita prema njihovom propisu, koji su to uslovi (koji rokovi moraju proteći da bi se pristuplo polaganju ispita, vrsta stručne spreme i ostali uslovi i dokumentacija koju kandidati trebaju ispunjavati da bi pristupili polaganju istog), s obzirom da imenovana u toku polaganja stručnog ispita za bibliotečku djelatnost nije imala godinu dana radnog staža. Nakon što dobijemo tražene informacije i u zavisnosti od istih sprovešće se dalje aktivnosti vezane za ovaj predmet.

S poštovanjem,

                                                                                                                                 V.D. DIREKTORA

                                                                                                                                   Predrag Tomić

 

 

 

 

 

 

03.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9