Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 8. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Da li Ministarstvo pravde, u smislu odredaba člana 56. stav 1. tačka b. Zakona o sudovima (''Sl.glasnik RS''broj 37/12) pri vršenju nadzora nad radom sudova, prvenstveno Vrhovnog suda RS, preduzima bilo kakve mjere da Vrhovni sud RS stalno razmatra pitanja iz sudske prakse na području Republike Srpske, u smislu člana 35. stav 1. tačka ž) ovog zakona, kako bi sudska praksa na području Republike Srpske bila što ujednačenija, da se ne dešava da recimo pet okružnih sudova imaju pet različitih stavova vezano za putne troškove zaposlenih u MUP RS ili da jedno ponašanje bude krivično djelo na području jednog okružnog suda, a da drugi to ponašanje nekog lica ne tretira kao krivično djelo ili da okružni sudovi različito tretiraju prijedlog za krivično gonjenje, pa tako na području jednog okružnog suda, oštećeni može odustati od krivičnog gonjenja do završetka krivičnog postupka, na području drugog to ne može?

               Smatram da na ovaj način dolazi do pravne nesigurnosti građana Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-8856/16                                                                                                   

Datum: 23.12.2016. godine                                                                                                  

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Trg Republike Srpske broj 1

78 000 Banja Luka

Veza:   Vaš predmet broj: 04.2-011-476/16 od 12.12.2016. godine

Predmet:   Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se,

            Narodni poslanik Želimir Nešković, klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na petnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 6., 7. i 8. decembra 2016. godine u skladu sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

           „Da li Ministarstvo pravde u smislu odredbi člana 56. stav 1. tačka b. Zakona o sudovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12) pri vršenju nadzora nad radom sudova, prvenstveno Vrhovnog suda Republike Srpske preduzima bilo kakve mjere da Vrhovni sud Republike Srpske stalno razmatra pitanja iz sudske prakse na području Republike Srpske u smislu člana 35. stav 1. tačka ž) ovog zakona, kako bi sudska praksa na području Republike Srpske bila što ujednačenija, da se ne dešava da recimo pet okružnih sudova imaju pet različitih stavova vezano za putne troškove zaposlenih u MUP RS ili da jedno ponašanje bude krivično djelo na području jednog okružnog suda, a da drugi to ponašanje nekog lica ne tretira kao krivično djelo ili da okružni sudovi različito tretiraju prijedlog za krivično gonjenje, pa tako na području jednog okružnog suda oštećeni može odustati od krivičnog gonjenja do završetka krivičnog postupka, na području drugog to ne može?“

               Narodni poslanik ovim pitanjem ističe da postupanjem sudova na gore navedeni način dolazi do pravne nesigurnosti građana Republike Srpske.

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

             Članom 2. Zakona o sudovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12 i 44/15), propisano je da sudsku vlast u Republici Srpskoj vrše sudovi, koji su samostalni i nezavisni u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom. Članom 35. navedenog Zakona su propisane nadležnosti Vrhovnog suda Republike Srpske, među kojima je propisano da Vrhovni sud Republike Srpske zauzima načelne stavove radi usaglašavanja sudske prakse o pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za jedinstvenu primjenu zakona u Republici Srpskoj, te da razmatra aktuelna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudija, stručnih saradnika i viših stručnih saradnika.

               Sudovi su, pa i među njima Vrhovni sud Republike Srpske, samostalni od zakonodavne i izvršne vlasti i zabranjen je svaki oblik uticaja na donošenje sudskih odluka. Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudija prilikom odlučivanja u predmetima koji su mu dodijeljeni, što propisuje i obezbjeđuje i Ustav Republike Srpske.

               Članom 123. Ustava Republike Srpske propisano je da je Vrhovni sud Republike Srpske najviši sud u Republici koji obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakonu.

               Članom 56. Zakona o sudovima propisano je da Ministarstvo pravde Republike Srpske ima nadležnosti u okviru sudske uprave, a koje se odnose na izradu zakonskih tekstova i drugih propisa za ustanovljenje, nadležnost, sastav i postupak pred sudovima, vršenje nadzora i praćenje primjene zakona i drugih propisa, podzakonskih akata, Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju, koji se odnose na organizacija i poslovanje sudova, osiguranje materijalnih, finansijskih, prostornih i drugih uslova za rad sudova, prikupljanje statističkih podataka i drugih podataka o radu sudova, nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem, ispitivanje predstavki građana na rad sudova, koje podnose na rad sudova u poslovima sudske uprave, obuku zaposlenih i druge poslove predviđene navedenim Zakonom.

               U skladu sa navedenim poslaničkim pitanjem, ističemo da Ministarstvo pravde ne vrši nadozor nad radom sudova u pogledu donošenja sudskih odluka i vršenje njihove nadležnosti, već da ima nadležnosti vršenja nadzora nad radom pravosudne uprave, a što se odnosi na organizaciju i poslovanje suda.  U pogledu odgovora na poslaničko pitanje nadležan je Vrhovni sud Republike Srpske, u čiju nadležnost spada kako je gore navedeno Ustavom Republike Srpske i Zakonom o sudovima, jedinstvena primjena zakona.

 

               S poštovanjem.

 

Dostavljeno:

- Naslovu

- Spisu

 

                                                                                                                           M I N I S T A R

                                                                                                                           Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9