Narodni poslanik Želimir Nešković Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               Obratio mi se Goran Maksimović, bivši odbornik Skupštine opštine Lopare sljedećim pitanjem:

''Da bih stekao pravo na invalidsku penziju, morao sam, po tumačenju Poreske uprave Republike Srpske, da podnesem ostavku na mandat odbornika i izgubim mandat odbornika, a iz Poreske uprave Republike Srpske nisu mi dozvolili da me Opština Lopare samo privremeno odjavi dok ne ostvarim penziju, a trebalo je samo dan ili dva da ne budem na stažu osiguranja.'' To me pita, jer je čuo u sredstvima informisanja da je sličan problem imala Dušanka Majkić koja, iako izabrana na izborima kao i Goran Maksimović, je uspjela da sačuva mandat i da ode u starosnu penziju, iako je po tom osnovu član 87. Zakona o Fondu PIO Republike Srpske jasan.

               Molim Vas da mi date odgovor da li je Poreska uprava Republike Srpske, insistiranjem da Goran Maksimović podnese ostavku na mandat, postupila u skladu sa Zakonom u slučaju Gorana Maksimovića i slučaju Dušanke Majkić?

ODGOVOR:

Broj: 06/1.01/0401-012-4/2016

Banja Luka, 03.03.2016. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

Trg Republike Srpske broj 1

Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

Aktom, broj: 04.2-011-41-1/16 od 24.02.2016. godine, Poreskoj upravi Republike Srpske na nadležno postupanje dostavili ste poslaničko pitanje Narodnog poslanika Želimira Neškovića, koje se odnosi na odjavu obveznika doprinosa (odbornika skupštine opštine) iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja a koje je postavljeno na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09, 10. i 11. februara 2016. godine.

Na postavljeno pitanje daje se sljedeći odgovor:

Član 4. stav 1. tačka b) Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 116/12) propisuje da je obveznik doprinosa fizičko lice – rezident Republike koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost i obavljanjem te dužnosti ostvaruje platu i druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja.

Takođe, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/15), koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, izmijenjen je navedeni član 4. stav 1. tačka b), kojim je sada propisano da je obveznik doprinosa fizičko lice – rezident Republike koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost i obavljanjem te dužnosti ostvaruje platu i druga primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

Članom 31. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), propisano je da skupštinu opštine čine opštinski odbornici koji se biraju na period od  četiri godine.

Takđe, član 31a. Zakona o lokalnoj samoupravi propisuje: Opštinski odbornik svoju dužnost vrši u skladu sa zakonom, statutom opštine, poslovnikom o radu i etičkim kodeksom skupštine opštine (stav 1.). Opštinski odbornik za vršenje odborničke dužnosti ima pravo na odborničku naknadu (odbornički dodatak) (stav 2.). Odbornička naknada utvrđuje se u visini do 65% prosječne neto plate isplaćene u opštinskoj upravi za prethodnu godinu, ne uključujući plate funkcionera (stav 3.). Odlukom skupštine opštine utvrđuje se visina odborničke naknade, kao i slučajevi u kojima odborniku ne pripada pravo na odborničku naknadu (stav 4.).

Član 10. stav 1. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/11, 108/11, 67/13 i 31/14), propisuje da Poreska uprava vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa koji predstavlja administrativno-tehnički sistem posredstvom kojeg Poreska uprava vrši registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa i prikupljanje podataka od obveznika uplate doprinosa i osiguranika a stav 3. da su subjekti upisa u Jedinstveni sistem uplatioci doprinosa i obveznici doprinosa. 

Način i postupak podnošenja prijava za upis u Jedinstveni sistem i odjavu iz Jedinstvenog sistema, razrađen je odredbama Pravilnika o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/13).

S tim u vezi, Zakon o poreskom postupku Republike Srpske, u članu 26. propisuje: Prijavu za registraciju zaposlenog u Jedinstveni sistem podnosi poslodavac u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa (stav 1.). Dobrovoljni uplatilac doprinosa registruje se kod Poreske uprave prema mjestu prebivališta u roku od osam dana od dana početka osiguranja (stav 2.). Uplatioci doprinosa koji nisu navedeni u st. 1 i 2. ovog člana podnose prijavu za registraciju u Jedinstveni sistem u roku od osam dana od dana nastanka obaveze plaćanja doprinosa (stav 3.).

Kad je u pitanju odjava obveznika doprinosa iz Jedinstvenog sistema, u skladu sa članom 50. citiranog pravilnika, postupak odjave pokreće se podnošenjem zahtjeva Poreskoj upravi, pri čemu je uplatilac doprinosa, prilikom dostavljanja zahtjeva za odjavu obveznika doprinosa, uz isti dužan dostaviti i dokaz o prestanku rada, te odjavu radnika izvršiti sa danom koji je naveden u aktu koji predstavlja pravni osnov za odjavu obveznika doprinosa.

Prema tome, imajući u vidu da odbornici skupštine opštine imaju status imenovanih i izabranih lica, te pravo na odborničku naknadu (odbornički dodatak), koji predstavlja ostali dohodak u smislu člana 52. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15), uplatilac doprinosa, u konkretnom slučaju nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da predmetnu kategoriju obveznika doprinosa, u roku od osam dana od dana imenovanja, prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, putem Obrasca PD3100 - Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa, u kojem se navodi sljedeći osnov obaveze plaćanja doprinosa: Imenovana ili izabrana dužnost (brojčana oznaka / šifra: 02).

Pored toga, da bi se odbornik skupštine opštine odjavio iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, potrebno je Poreskoj upravi, uz zahtjev za odjavu, dostaviti i dokaz o prestanku rada izdat od strane nadležnog organa, tj. odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata odbornika skupštine opštine. 

S tim u vezi, opština Lopare je, na osnovu uvjerenja Centralne izborne komisije BiH, kojim se potvrđuje da je Goran Maksimović izabran za odbornika Skupštine opštine Lopare, istog prijavila u Jedinstveni sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao lice koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost i obavljanjem te dužnosti ostvaruje platu i druga primanja koja imaju karakter ličnih primanja.

Takođe, odjava imenovanog obveznika doprinosa izvršena je shodno članu 27. stav 4. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, na osnovu ličnog zahtjeva za odjavu obveznika doprinosa, koji je podnesen na Obrascu PD3210 - Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa, a uz koji je priložena odluka Centralne izborne komisije BiH o prestanku i dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu.

Pri tome, navedenim propisima nije predviđena mogućnost privremene odjave odbornika skupštine opštine kao obveznika doprinosa iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Ujedno Vas obavještavamo da subjekti upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa imaju pravo da Poreskoj upravi podnesu pomenuti zahtjev za odjavu iz Jedinstvenog sistema, s tim što, ukoliko zahtjev bude podnesen bez gore navedenog dokaza, u tom slučaju nadležna područna jedinica Poreske uprave donosi odgovarajući upravni akt kojim se zahtjev za odjavu iz Jedinstvenog sistema odbija ili odbacuje, protiv kojeg podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu drugostepenom organu - Ministarstvu finansija Republike Srpske, ukoliko donesenim upravnim aktom njegova prava budu ugrožena ili povrijeđena. 

               Kada je u pitanju obveznik doprinosa Dušanka Majkić iz Banja Luke, ista je, prema službenim evidencijama Poreske uprave Republike Srpske (Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa), u periodu od 22.12.2004. do 27.05.2015. godine, bila registrovana  (prijavljena) kao lice u radnom odnosu kod Parlamentarne skupštine BiH, kada je, na osnovu rješenja o prestanku statusa stalno zaposlene poslanice zbog odlaska u penziju po sili zakona, izdatog od strane Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, odjavljena iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.

S tim u vezi, Poreska uprava je 01.01.2010. godine preuzela podatke o osiguranicima (lica osigurana po osnovu radnog odnosa) Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na dan 31.12.2009. godine, što praktično znači da je ostvaren kontinuitet obaveznog osiguranja, te za iste nije bilo potrebno podnositi obrasce za registraciju zaposlenih u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (Obrazac PD3100 - Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa).

Takođe, na osnovu rješenja o sticanju statusa stalno zaposlene poslanice, izdatog od strane Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, Dušanka Majkić iz Banja Luke, prijavljena je u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa kao lice u radnom odnosu kod Parlamentarne skupštine BiH, počevši od 29.05.2015. godine.

               Naime, u skladu sa članom 12. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, br. 9/14, 81/15 i 97/15), kojim je regulisan radnopravni ststus poslanika ovog doma, predviđena je mogućnost da poslanik Predstavničkog Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dužnost obavlja kao lice stalno zaposleno u Predstavničkm domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za razliku od odbornika skupštine opštine, odnosno grada koji u skladu sa opštim propisima iz oblasti radnih odnosa, te u skladu sa posebnim propisima kojima je regulisan njihov radno – pravni status, nemaju status radnika već status izabranih lica, izuzev funkcionera jedinica lokalne samouprave čiji je status uređen posebnim zakonom - Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 96/05 i 98/13).

 

                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                               Zora  Vidović

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9