Narodni poslanik Želimir Nešković Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 8. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

 

               Da li Vlada Republike Srpske razmatra mogućnost uvođenja instituta JAVNI IZVRŠILAC kao što postoji u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, radi smanjenja velikog broja tzv. komunalnih predmeta u sudovima?

               Smatramo da bi se na ovaj način značajno smanjio broj neplaćanja komunalnih usluga.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-8857/16                                                                                                   

Datum: 23.12.2016. godine                                                                                                  

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Trg Republike Srpske broj 1

78 000 Banja Luka

Veza:   Vaš predmet broj: 04.2-011-476/16 od 12.12.2016. godine

Predmet:   Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se,

            Narodni poslanik Želimir Nešković, klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na petnaestoj sjednici održanoj dana 6., 7. i 8. decembra 2016. godine u skladu sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), sljedeće poslaničko pitanje:

           „Da li Vlada Republike Srpske razmatra mogućnost uvođenja instituta Javni izvršilac kao što postoji u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, radi smanjenja velikog broja tzv. komunalnih predmeta u sudovima.“

            Narodni poslanik smatra da bi se uvođenjem javnog izvršioca smanjio broj neplaćanja komunalnih usluga.

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

             Članom 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 57/12), dodat je novi član 29a., kojim je propisano da za izvršenje novčanih potraživanja po osnovu računa ili izvoda iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga, isporuku vode, toplotne energije, odvoza smeća i rtv pretplate, na prijedlog tražioca izvršenja, sud može angažovati izvršioca po osnovu ugovora, koji može sprovesti izvršenje na pokretnim stvarima izvršenika. Izvršilac po osnovu ugovora je fizičko lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane za sudskog izvršioca, a za čiji rad se visina nagrade i naknade određuje po osnovu ugovora zaključenim između suda i izvršioca po osnovu ugovoru.

S tim u vezi ističemo da je uvođenje instituta izvršioca po osnovu ugovora u Republici Srpskoj, ekonomičnije i efikasnije rješenje u odnosu na rješenje u zemljama u okruženju Republika Srbija i Republika Crna Gora, koje propisuju institut javnog izvršioca. Izvršilac po osnovu ugovora sprovodi rješenje koje donosi sud, koji je nezavistan i nepristrasan i koji vrši nadzor nad radom izvršioca po osnovu ugovora, a za svu eventualnu štetu pričinjenu trećim licima, izvršilac odgovara po opštim pravilima o odgovornosti za naknadu štete.

               U vezi sa navedenim, ističemo da je u Osnovnim sudovima u funkciji Sistem za obradu komunalnih predmeta (u daljem tekstu: SOKOP), kojim se omogućava elektronsko slanje podnesaka sudu i elektronska obrada predmeta u parničnim predmetima u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi iznosi 3.000 KM, u izvršnim predmetima koji se mogu inicirati  prijedlogom za izvršenje  na osnovu vjerodostojne isprave i u izvršnim predmetima koji se mogu inicirati ili nastaviti na osnovu pravosnažne presude.

Sistem SOKOP je napravljen da bi se smanjile potrebne radnje u rukovanju ovom vrstom predmeta i prostor potreban za skladištenje predmeta, omogućilo da se savlada veći broj predmeta istovremeno, uz maksimalno efikasno korištenje vremena, te smanjilo vrijeme između radnji na predmetu, racionalizirao rad na terenu i omogućilo zajedničko postupanje za sve predmete sa istim izvršenikom. 

Takođe, naglašavamo da se povodom ovog pitanja radi na rješavanju ovih predmeta putem dogovora, na način da bi se tražilac izvršenja odricanjem od kamata i drugih troškova, dovodio u situaciju namirenja većeg broja neizmirenih potraživanja, pošto bi time privukao veliki broj izvršenika koji bi izrazili spremnost da izmire glavni dug, nalazeći svoj interes u neplaćanju troškova postupka, kamata, reprograma duga i sl.

Na ovaj način sud bi riješio veliki broj komunalnih predmeta, čime bi u cjelosti ostvario društvenu ulogu u pogledu ažurnosti, a koja se pred sud postavlja. Sudovi preduzimaju sve radnje u smislu ažurnosti suda u komunalnim predmetima,  predmetima koji ne prelaze iznos od 3.000 KM i u izvršnim predmetima na osnovu vjerodostojnih isprava.

               S poštovanjem.

Dostavljeno:

- Naslovu

- Spis

 

                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                            Anton Kasipović

 

 

 

 

08.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9