Narodni poslanik Želimir Nešković Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 28. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE           

                Gospodin Stanko Stankić iz Brčkog mi se obratio sa pitanjem i molbom za pomoć. Podaci o gospodinu Stanku Stankiću: JMB: 2710963382418, broj predmeta kod Vrhovnog suda 12 OU 00543415 U, broj telefona: 065838159. Prestanak vojne službe pomenutog gospodina u Oružanim snagama BiH, na osnovu čl. 176 Zakona o OS BiH, dana 27.10.2013., zahtjev za penzionisanje predat je i zaprimljen u Fond PIO Bijeljina 25.11.2013. Fond PIO Bijeljina čeka poništenje ovog zakona, ne donosi blagovremeno rješenje o njegovom penzionisanju u zakonskom roku (60 dana). NS RS na prijedlog Rade Rakulja upućuje pitanje Ustavnom sudu o poništenju ovog zakona, što Ustavni sud i usvaja odlukom U-31 od 24.04.2014. godine. Nakon ovoga Fond PIO Bijeljina donosi zaključak o obustavljanju postupka za penzionisanje 04.06.2014. NS RS je ponovo usvojila zakon o penzionisanju PVL koji je stupio na snagu 26.07.2014. Tada su Stanka i njegove kolege, koji su u međuvremenu penzionisani, pozvali u Filijalu Fonda PIO Bijeljina da ponovo sa ovim datumom podnesu zahtjev za penzionisanje. Tada su svi oni podnijeli zahtjev za penzionisanje sa ovim datumom, a prethodni period u njegovom slučaju neće biti obračunat i isplaćen, što je bilo kasnije predmet tužbe od 27.10.2013-26.07.2014. Podnio je tužbu Okružnom sudu u Bijeljini 16.12.2014., žalba na rješenje Fonda PIO 30.01.2015. Dobio je presudu Okružnog suda u Bijeljini kojom se njegova žalba uvažava. Na ovu presudu Fond Bijeljina ulaže žalbu Vrhovnom sudu RS koja još nije uzeta u razmatranje.

Pitanje:

Da li je ovakvo opstruisanje dio politike kojom se već pet godina i ko zna koliko još ne rješavaju problemi građana i da li se čeka da u ovakvim postupcima oni koji traže pravdu umru, pa da sud onda može obustaviti postupke
ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-10/2018

Banja Luka, 27.04.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Želimir Nešković, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. marta 2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Gospodin Stanko Stankić iz Brčkog mi se obratio pitanjem i molbom za pomoć. Podaci o gospodinu Stanku Stankiću, JMB: 2710963382418, broj predmeta kod Vrhovnog suda: 12 OU 005434 15 U, broj telefona: 065/838-159. Prestanak vojne službe pomenutog gospodina u Oružanim snagama BiH, na osnovu člana 176. Zakona o OS BiH, dana 27.10.2013. godine, zahtjev za penzionisanje predat je i zaprimljen u Fondu PIO Bijeljina 25.11.2013. godine. Fond PIO Bijeljina čeka poništenje ovog zakona, ne donosi blagovremeno rješenje o njegovom penzionisanju u zakonskom roku (60 dana). NS RS na prijedlog Rade Rakulja upućuje pitanje Ustavnom sudu o poništenju ovog zakona, što Ustavni sud i usvaja, Odlukom: U-31 od 24.04.2014. godine. Nakon ovoga, Fond PIO Bijeljina donosi zaključak o obustavljanju postupka za penzionisanje 04.06.2014. godine. NS RS je ponovo usvojila zakon o penzionisanju PVL koji je stupio na snagu 26.07.2014. godine. Tada su Stanka i njegove kolege koji su u međuvremenu penzionisani, pozvali u Filijalu Fonda PIO Bijeljina da ponovo sa ovim datumom podnesu zahtjev za penzionisanje. Tada su svi oni ponijeli zahtjev za penzionisanje sa ovim datumom, a prethodni period u njegovom slučaju neće biti obračunat i isplaćen, što je bilo kasnije predmet tužbe od 27.10.2013 - 26.07.2014. godine. Podnio je tužbu Okružnom sudu u Bijeljini 16.12.2014. godine, žalba na rješenje Fonda PIO 30.01.2015. godine. Dobio je presudu Okružnog suda u Bijeljini kojom se njegova žalba uvažava. Na ovu presudu Fond Bijeljina ulaže žalbu Vrhovnom sudu RS koja još nije uzeta u razmatranje.

Pitanje: Da li je ovakvo opstruisanje dio politike kojom se već pet godina i ko zna koliko još ne rješavaju problemi građana i da li se čeka da u ovakvim postupcima oni koji traže pravdu umru, pa da sud onda može obustaviti postupke?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a na osnovu izjašnjenja Fonda PIO RS dajemo sljedeći

ODGOVOR

„Na osnovu uvida u penzijski spis Stankić Stanka, utvrđeno je sljedeće:

- Stanko Stankić, rođen 27.10.1963. godine, podnio je zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju dana 25.11.2013. godine, u skladu sa odredbama Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 26/13);

- Prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, imenovani se obraćao zahtjevom za potvrdu staža osiguranja navršenog u Republici Srbiji, te je najprije na obrascu BiH/SCG201a od 15.07.2010. godine traženo od nosioca osiguranja u Republici Srbiji da dostavi potvrdu staža, nakon čega je nosilac osiguranja u Republici Srbiji dostavio potvrdu staža na kojoj je navedeno da imenovani nema staža u Srbiji. Imenovani je zatim ponovo podnio zahtjev za potvrdu staža koji je ostvaren u Vojnom Fondu u Srbiji i Zavod za socijalno osiguranje Srbije je obavijestio Fond, dopisom od 20.09.2011. godine o navršenom stažu u Srbiji, gdje je obuhvaćen kompletan period rada kod Vojnog Fonda i potvrđen je i staž navršen na teritoriji bivše BiH, odnosno staž u trajanju od 27 godina, 03 mjeseca i 21 dan; novi zahtjev za potvrdu staža podensen je 10.10.2013. godine, te je Filijala Bijeljina uputila zahtjev za potvrdu staža RF PIO Filijali Beograd 01.11.2013. godine, zatim na njihovo traženje 02.04.2014. godine dostavila potvrdu staža koji je navršen u bivšoj BiH i Republici Srpskoj na obrascu BiH/SCG 205;

- Zaključkom Filijale Bijeljina broj: 9313893571 od 04.06.2014. godine, postupak po zahtjevu od 25.11.2013. godine je obustavljen jer je Odlukom Ustavnog suda, broj: U-31/13 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 35/14) utvrđeno da član 11. Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 26/13) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, te da po ocjeni Ustavnog suda isti nije važeći akt u pravnom poretku Republike Srpske.

O ovom zahtjevu nije odlučeno prije donošenja Odluke Ustavnog suda, jer je za odlučivanje po istom bila neophodna potvrda staža iz Republike Srbije, koja je dostavljena tek 25.09.2014. godine i prema kojoj staž navršen u Republici Srbiji iznosi 01 godinu i 07 mjeseci, da bi zatim potvrdom staža koja je dostavljena u Fond 30.09.2014. godine ista bila stavljena van snage i potvrđen staž u Republici Srbiji u trajanju od 05 godina i 09 mjeseci.

Na zaključak od 04.06.2014. godine imenovani je blagovremeno izjavio žalbu, koja je rješenjem Odjeljenja za rješavanje o pravima u drugom stepenu od 18.07.2014. godine odbijena kao neosnovana, i utvrđeno je da je prvostepeni organ pravilno postupio kada je obustavio postupak. Naime, odredbom člana 68. stav 1. Zakona o ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 104/11 i 92/12), propisano je da se zakoni, drugi propisi i opšti akti koji na osnovu odluke Suda prestaju da važe, ne mogu primjenjivati na odnose koji su nastali prije dana objavljivanja odluke Suda, ako do toga dana nisu pravosnažno riješeni. Odredbom člana 68. stav 3. tog zakona, propisano je da se izvršavanje pravosnažnih pojedinačnih akata donesenih na osnovu propisa koji se više ne mogu primjenjivati, ne može dozvoliti niti sprovesti, a ako je izvršenje početo, biće obustavljeno.

Novi zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju Stanko Stankić je podnio 29.07.2014. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/14) i rješenjem Filijale Bijeljina, broj: 9313893571 od 10.10.2014. godine, počev od 26.07.2014. godine, na osnovu ukupnog penzijskog staža od 33 godine, 07 mjeseci i 26 dana, imenovanom je priznato pravo na starosnu penziju.

Imenovani, nezadovoljan navedenim rješenjem, izjavljuje žalbu zbog pogrešno utvrđenog datuma ostvarivanja prava, pogrešno utvrđenog penzijskog staža i pogrešnog iznosa penzije, koja je rješenjem Odjeljenja za rješavanje o pravima u drugom stepenu od 26.11.2014. godine odbijena kao neosnovana, nakon čega je pokrenut upravni spor. Presudom Okružnog suda  u Bijeljini broj: 12 0 U 004891 14 U od 29.01.2015. godine, tužba je uvažena, predmet vraćen na ponovni postupak, te je u izvršenju sudske presude žalba uvažena i poništeno rješenje Filijale Bijeljina od 10.10.2014. godine.

Rješavajući u izvršenju rješenja Odjeljenja za rješavanje o pravima u drugom stepenu, ponovo je proveden postupak i doneseno rješenje od 28.05.2015. godine, koje je ponovo poništeno rješenjem drugostepenog organa rješavanja od 14.07.2015. godine, zbog nepravilno utvrđenog penzijskog staža, te je rješenjem od 31.08.2015. godine Filijale Bijeljina, imenovanom priznato pravo počev od 26.07.2014. godine. Utvrđeno je da imenovani ima ukupno 41 godinu, 09 mjeseci i 24 dana penzijskog staža, od čega je 05 godina i 09 mjeseci navršeno u Republici Srbiji i taj staž nije uzet u obzir prilikom određivanja visine penzije, jer imenovani ispunjava uslove za samostalnu penziju, prema propisima koji važe u Republici Srpskoj.

Protiv navedenog rješenja ponovo je izjavljena žalba koja je, rješenjem drugostepenog organa od 14.10.2015. godine, odbijena kao neosnovana, jer je utvrđeno da je prvostepeni organ pravilno primjenio materijalni propis, te pravilno utvrdio datum priznavanja prava, od stupanja na snagu novog Zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica.

Protiv rješenja Odjeljenja za rješavanje o pravima u drugom stepenu ponovo je pokrenut upravni spor, tužba je uvažena i Fond je podnio zahtjev za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Bijeljini i postupak pred Vrhovnim sudom još uvijek nije okončan. Nakon što Vrhovni sud odluči po zahtjevu, Fond će postupiti u skladu sa presudom Vrhovnog suda.“

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                        Milenko Savanović

 

 

28.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9