Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa NS postavio je 31. avgusta 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Da li vam je poznat slučaj prosvjetnog radnika Bobana Odžića iz Novog Grada i šta je resorno Ministarstvo poduzelo po pitanju otklanjanja protivzakonitosti u slučaju prijema radnika u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Novom Gradu, a u vezi sa konkursom za nastavnika tehničkog  od 13.08.2014.godine?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-114/15

Dana: 11.09.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Adam Šukalo između sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, dana 31. avgusta 2015. godine, postavio je sljedeće pitanje:

Da li vam je poznat slučaj prosvjetnog radnika Bobana Odžića iz Novog Grada i šta je resorno Ministarstvo poduzelo po pitanju otklanjanja protivzakonitosti u slučaju prijema radnika u Osnovnoj školi ,,Vuk Karadžić“, Novi Grad, a u vezi sa konkursom za nastavnika tehničkog od 13.08.2014. godine?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Osnovna škola  ''Vuk Karadžić'' Novi Grad raspisala je konkurs za prijem nastavnika tehničkog obrazovanja – 17 časova, za  lice sa iskustvom, koji je objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske, dana 13.08.2014. godine i izvršila prijem prvog kandidata sa liste.

Prosvjetni inspektor je nakon izvršenog inspekcijskog pregleda, rješenjem broj: 24.120/616-266-65-4/14 od 22.10.2014. godine naložio Osnovnoj školi ''Vuk Karadžić'' Novi Grad, zastupanoj po odgovornom licu Mirandi Baltić, direktoru, da otkloni nedostatke u konkursu za prijem nastavnika tehničkog obrazovanja i konkursnu proceduru provede u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, sa obrazloženjem da je Komisija za bodovanje kandidata  formirana prije raspisivanja konkursa, a Pravilnikom je propisano da se Komisija formira poslije raspisivanja konkursa.

Na navedeno rješenje škola je uložila žalbu.

Ministarstvo prosvjete i kulture je djelimično usvojilo žalbu Osnovne škole ''Vuk Karadžić'' Novi Grad,  a rješenje inspektora izmjenilo iz razloga što imenovanje Komisije za izbor  prije raspisivanja konkursa za prijem radnika, kako je naloženo rješenjem prosvjetnog inspektora, nije uticalo na rješavanje u navedenoj pravnoj stvari.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske prilikom razmatranja spisa predmeta je utvrdilo da je konkurs raspisan za prijem lica sa iskustvom, a prijavljeni kandidati (Dijana Đenić i Boban Odžić) nisu  dobili bodove po osnovu radnog staža,  budući da uz prijavu  nisu dostavili dokaz o radnom stažu sa visokom stručnom spremom, u pogledu vrste stručne spreme,  za  nastavnika tehničkog obrazovanja, te je rješenjem ministra, broj: 07.032/050-919/14 od 05.12.2014. godine,   naloženo Osnovnoj školi ''Vuk Karadžić'' Novi Grad  da ponovo raspiše konkurs za radno mjesto nastavnika tehničkog obrazovanja u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,  Zakonom o radu i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. 

Protiv navedenog  rješenja škola je podnijela tužbu Okružnom sudu u Banjaluci, na koju je ovo Ministarstvo dostavilo  odgovor sudu 02.03.2015. godine, i postupak je u toku.

Napominjemo da je članom 261. Zakonom o opštem upravnom postupku propisano da administrativno izvršenje sprovodi organ koji je o upravnoj stvari rješavao u prvom stepenu, te imajući u vidu da je Osnovnoj školi ''Vuk Karadžić'' Novi Grad naloženo da raspiše konkurs za radno mjesto nastavnika tehničkog obrazovanja,  prosvjetni inspektor vrši kontolu izvršenja rješenja u školi.

     

 

                                                                                                                          M I N I S T A R   

                                                                                                                     Dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

31.08.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9