Narodni poslanik Aleksandar Glavaš Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Da li načelnik opštine Višegrad i odbornici koji nisu položili zakletvu mogu legitimno da učestvuju u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti opštine Višegrad?

ODGOVOR:

Broj: 10.1-011-112/21

Datum: 29. april 2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

      Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Petnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li načelnik opštine Višegrad i odbornici koji nisu položili zakletvu mogu legitimno da učestvuju u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti opštine Višegrad?“

      U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

      Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), članom 40. st. 1. i 2. propisano je:

„(1) Skupštinu čine odbornici koji se biraju na period od četiri godine.

 (2) Odbornik u skupštini ostvaruje prava i dužnosti odbornika i odlučuje u skupštini od dana prihvatanja mandata odbornika u skladu sa izbornim propisima.“

Članom 58. stav 1. istog zakona propisano je:

„(1) Gradonačelnika, odnosno načelnika opštine biraju građani na opštim neposrednim izborima za period od četiri godine u skladu sa izbornim propisima.“

Izbornim zakonom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 i 18/20), članom 44. stav 2. propisano je: „Mandat načelnika počinje teći danom ovjere mandata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.“

Iz citiranih zakonskih odredbi jasno proizlazi da ostvarivanje prava i dužnosti  gradonačelnika, odnosno načelnika opštine i odbornika u skupštini grada, odnosno skupštini opštine nije uslovljeno polaganjem zakletve.

                        

                                                                                                                                    M i n i s t a r

                                    

                                                                                                                                  Senka Jujić

 

 

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10