Narodni poslanik Bojan Vidić Ministarstvu pravde, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Bojan Vidić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je između dvije sjednice 28. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Radi se o plaćanju sudskih troškova u krivičnom postupku. Naime, kada se krivični postupak okonča sa donošenjem oslobađajuće ili odbijajuće presude, troškovi postupka padaju na teret suda, iako se krivični postupak pokreće aktom tužilaštva.

Bilo bi dobro da se u narednom periodu razmotri mogućnost da troškovi krivičnog postupka koji se okončaju oslobađajućom ili odbijajućom presudom budu troškovi koji će padati na teret tužilaštva. U takvoj situaciji bilo bi prostora da se  utvrdi veća odgovornost svih učesnika u krivičnom postupku za radnje koje preduzimaju, posebno sa aspekta adekvatne pripreme i zastupanja optužnica na osnovu kojih se pokreće krivični postupak.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-10/16

Datum:  05.01.2016. godine

        NARODNA SKUPŠTINA

        REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik  Bojan Vidić, Klub poslanika SNSD – Milorad Dodik, postavio je , između dvije sjednice 28.12.2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Radi se o plaćanju sudskih troškova u krivičnom postupku. Naime, kada se krivični postupak okonča sa donošenjem oslobađajuće ili odbijajuće presude, troškovi postupka padaju na teret suda, iako se krivični postupak pokreće aktom tužilaštva.

Bilo bi dobro da se u narednom periodu razmotri mogužnost da troškovi krivičnog postupka, koji se okončaju oslobađajućom ili odbijajućom presudom, budu troškovi koji će padati na teret tužilaštva. U takvoj situaciji, bilo bi prostor da se utvrdi veća odgovornost svih učesnika u krivičnom postupku, za radnje koje preduzimaju, posebno sa aspekta adekvatne pripreme i zastupanja optužnica, na osnovu kojih se pokreće krivični postupak“.

 U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                                             O D G O V O R

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 53/12), u članu 100, regulisao je pitanje „troškova postupka u slučaju obustave postupka, oslobađajuće ili osuđujuće presude“.

Takođe, navedenim zakonom regulisano je i pitanje „imovinskopravnog zahtjeva“, član 103 – 114.

Napominjemo i da će Ministarstvo pravde, u narednom periodu, imajući u vidu navode iznesene u ovom poslaničkom pitanju, izvršiti stručnu  analizu važećeg zakonskog okvira, kojim bi troškovi  krivičnog postupka, koji se okončaju oslobađajućom ili odbijajućom presudom, bili troškovi koji će padati na teret tužilaštva.

     S poštovanjem,

 

                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                 Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9