Narodni poslanik Bojan Vidić Ministarstvu saobraćaja i veza i Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Bojan Vidić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA

MINISTRU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Radi se o kategoriji djece sa  posebnim potrebama i svim građanima iz te kategorije.

               Postoji li mogućnost da se za roditelje te djece, odnosno izdržavaoce, na neki način prizna mogućnost, obzirom da su ti roditelji, to je najčešće majka u pitanju vezani svakodnevno da prisustvuju uz tu djecu u smislu brige stalne, postoji li mogućnost da se tim kategorijama na neki način prizna radni staž?

               To govorim iz jednog prostog razloga da bi sutra ti izdržavaoci nakon navršenih godina života 65 godina imali mogućnost za neku vrstu socijalnog  obezbjeđenja, jer u suprotnom došli bi u situaciju da neko ko je u dubokoj starosti ima dijete sa posebnim potrebama nema nikakvih uslova za egzistenciju, pa molim da se razmisli o  tom pitanju a ako možete i sada  da date neku vrstu komentara.
ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-15/2017

Banja Luka, 15.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Bojan Vidić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Radi se o kategoriji djece sa posebnim potrebama i svim građanima iz te kategorije.

Postoji li mogućnost da se za roditelje te djece, odnosno izdržavaoce, na neki način prizna mogućnost, obzirom da su ti roditelji, to je najčešće majka u pitanju, vezani svakodnevno da prisustvuju uz tu djecu u smislu brige stalne, postoji li mogućnost da se tim kategorijama na neki način prizna radni staž?

To govorim iz jednog prostog razloga da bi sutra ti izdržavaoci nakon navršenih godina života 65 godina imali mogućnost za neku vrstu socijalnog obezbjeđenja, jer u suprotnom došli bi u situaciju da neko ko je u dubokoj starosti ima dijete sa posebnim potrebama nema nikakvih uslova za egzistenciju, pa molim da se razmisli o tom pitanju a ako možete i sada da date neku vrstu komentara.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo  sljedeći

ODGOVOR

„Iako je poslaničko pitanje postavljeno Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, ono se suštinski odnosi na oblast socijalne zaštite, pa bi na njega trebalo da odgovori Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Naime, računanje staža osiguranja za određene kategorije može biti predmet propisa koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, nakon što se propisima o socijalnom osiguranju urede prava lica na koja se pitanje odnosi. Pitanje koje je postavljeno sigurno zaslužuje posebnu pažnju i prije izmjene propisa, treba sveobuhvatno analizirati prava u oblasti socijalne zaštite i mogućnosti eventualnog uvođenja novih prava. 

Ukoliko bi propisima o socijalnoj zaštiti bilo omogućeno utvrđivanje statusa roditelja ili drugog lica koji njeguje dijete sa posebnim potrebama, ili u najširem smislu status roditelja ili drugog lica koje njeguje lice sa invaliditetom, treba urediti veliki broj pitanja kao što su: pod kojim uslovima roditelj ili drugo lice može steći taj status; koja druga lica mogu imati taj status i pod kojim uslovima; da li taj status mogu imati oba roditelja; u kojim slučajevima se taj status ne može priznati; da li lice koje stekne taj status ima pravo na novčanu naknadu i pod kojim uslovima; koja bi bila visina naknade; koje su obaveze isplatioca naknade po osnovu doprinosa; ko bi plaćao naknadu i doprinose i na koju osnovicu; koliko sredstava je neophodno u slučaju normiranja pomenutog statusa; ko bi priznavao status i po kojem postupku; koji su uslovi za prestanak statusa itd. Pomenuta pitanja, kao i druga koja bi se mogla pojaviti u okviru predlaganja konačnog rješenja, treba analiziratu u vezi sa postojećim pravima iz socijalne zaštite, kao i u vezi sa propisima iz oblasti radnih odnosa koji uređuju posebnu zaštitu žene i materinstva.

Kada pomenuta pitanja budu riješena i kada propisi o socijalnoj zaštiti budu izmijenjeni, tada bi bili stvoreni uslovi za izmjene propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju u vezi sa računanjem staža osiguranja za roditelje ili druga lica kojima je utvrđen status, kao i izmjene propisa koji uređuju oblast doprinosa.

Kao što je već pomenuto, postavljeno pitanje zaslužuje posebnu pažnju i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite će, u okviru svojih nadležnosti, dati puni doprinos sveobuhvatnoj analizi ovog pitanja i formulisanju najoptimalnijih rješenja.

 

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                             Milenko Savanović

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9