Narodni poslanik Branislav Borenović Agenciji za bezbjednost saobraćaja, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 13/2/052-125/18

Datum: 7.2.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Vuka karadžića 2

Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

Vezano za vaš dopis broj 02/2-08-57/18 od 30.01.2018. godine, koji se odnosi na postavljeno pitanje Branislava Borenovića: '' Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).'', dostavljamo vam sljedeće podatke:

Ukupne obaveze Agencije za bezbjednost saobraćaja na dan 31.12.2017. godine iznose 114.798,29 KM, detaljan pregled obaveza je dat u narednoj tabeli:

Redni

broj

Ekonomski

kod

Opis

Iznos

1

2221

Obaveze za bruto plate zaposlenih i bruto naknade plata

14.917,00 KM

2

22211

Obaveze za neto plate i naknade plata

8.656,20 KM

3

222111

Obaveze za za neto plate i naknade plata za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata koje se ne refundiraju

8.656,20 KM

4

22219

Obaveze za za poreze i doprinose na platu

5.549,80 KM

5

222191

Obaveze za za poreze na platu

861,82 KM

6

222198

Obaveze za zbirne doprinose na platu

4.687,98 KM

7

22221

Obaveze za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada, otpremnina i jednokratnih pomoći

711,00 KM

8

222211

Obaveze za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada, otpremnina i jednokratnih pomoći

711,00 KM

9

223

Obaveze iz poslovanja

99.981,29 KM

10

2231

Obaveze iz poslovanja u zemlji

97.612,53 KM

11

22311

Obaveze prema pravnim licima u zemlji

88.113,52 KM

12

223111

Obaveze za nabavku robe i usluga u zemlji

82.017,82 KM

13

223112

Obaveze za nabavku stalne imovine u zemlji

6.095,70 KM

14

22312

Obaveze prema fizičkim licima u zemlji

9,250,75 KM

15

223121

Obaveze  prema fizičkim licima u zemlji

9,250,75 KM

16

22315

Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca u zemlji

248,26 KM

17

223151

Obaveze za za poreze i doprinose na teret poslodavca u zemlji

248,26 KM

18

2232

Obaveze iz poslovanja u inostranstvu

2.268,76 KM

19

22321

Obaveze  prema pravnim licima u inostranstvu

2.268,76 KM

20

223211

Obaveze za nabavku robe i usluga u inostranstvu

2.268,76 KM

 

Napomena: Sa 06.02.2018. godine izmirene su obaveze u iznosu od 56.079,07 KM, tako da preostale obaveze Agencije za bezbjednost saobraćaja za 2017. godinu iznose 58.719,22 KM.

S poštovanjem,

                                                                                                                                        Direktor

                                                                                                                              Milija Radović

                                                                                                                       (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9