Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

 

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

               Da li je tačno da je gubitak Elektroprivrede RS u prošloj godini iznosio 159 mil. KM? Šta je razlog takvog poslovanja i da li će neko snositi odgovornost?         

               Za 2015. i period 01.01-01.10.2016. dostavite nam detaljnu analitiku svih nastalih obaveza i nabavki izvršenih iz svih preduzeća u sistemu Elektroprivrede.

               Dostavite nam i bilans stanja i uspjeha za sva preduzeća iz sistema Elektroprivrede.
ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-394-9/16

Datum: 23.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Branislav Borenović (Klub poslanika NDP) na 14. sjednici, održanoj 11., 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Da li je tačno da je gubitak Elektroprivrede RS u prošloj godini iznosio 159 mil. KM? Šta je razlog takvog poslovanja i da li će neko snositi odgovornost?

Za 2015. i period 01.01-01.10.2016. dostavite nam detaljnu analitiku svih nastalih obaveza i nabavki izvršenih iz svih preduzeća u sistemu Elektroprivrede.

Dostavite nam i bilans stanja i uspjeha za sva preduzeća iz sistema Elektroprivrede.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske je, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, zatražilo kompletnu informaciju o istom od strane Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje (akt broj 05.05/011-394-4/16 od 21.10.2016. godine).

Dobijeni odgovor, u vezi poslovanja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ u 2015. godini, podataka o nabavkama i obavezama za 2015. godinu i period od 01.01. do 01.10.2016. godine, te bilansa stanja i uspjeha zavisnih preduzeća u sastavu Holdinga, Vam dostavljamo u cijelosti.

                                                                                                MINISTAR

                                                                                             Petar Đokić

DOPIS MH EP RS, PREPIS

Broj: 1.1/01-1643-2/16

Dana 10.11.2016. godine

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

N/r gospodina ministra Petra Đokića

Banja Luka

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Branislava Borenovića

Poštovani gospodine ministre,

Vašim aktom broj: 05.05/011-394-5/16 od dana 21.10.2016. godine zatražili ste odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika gospodina Branislava Borenovića postavljeno na 14. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske dana 11., 12. i 13. oktobra 2016. godine, koje glasi:

'' Da li je tačno da je gubitak Elektroprivrede RS u prošloj godini iznosio 159 mil. KM? Šta je razlog takvog poslovanja i da li će neko snositi odgovornost?  Za 2015. i period 01.01-01.10.2016. dostavite nam detaljnu analitiku svih nastalih obaveza i nabavki izvršenih iz svih preduzeća u sistemu Elektroprivrede. Dostavite nam i bilans stanja i uspjeha za sva preduzeća iz sistema Elektroprivrede.''

S tim u vezi dajemo sljedeći odgovor:

  1. Mješoviti Holding ''Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje ostvarilo je dopbit u poslovanju za 2015. godinu u iznosu od 2,05 mil. KM. Kao rezultat toga, uplaćena je u budžet Vlade RS (Akcijskom fondu) dividenda od 1,68 mil. KM. Nezavisni revizor Deloitte je ocijenio finansijske izvještaje Matičnog preduzeća kao istinite i objektivne po svim materijalno značajnim pitanjima i na iste dao pozitivno mišljenje.
  2. Konsolidovani finansijski izvještaji Mješoviti Holding ''Elektroprivreda Republike Srpske'' su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj. Poslovna 2015. godina završena je sa gubitkom od 45,81 mil. KM. Gubitak u poslovanju je rezultat objektivnih okolnosti u pogledu uslova poslovanja u 2015. godini, na koje se u MH ''ERS'' nije moglo, ili se vrlo malo moglo uticati, a to se odnosi na:
  • Direktne štete od poplava su iznosile preko 30 miliona KM. Sanacija i nabavka oštećenih objekata, opreme i materijala značajno je povećala rashode u 2015. godini u distributivnim preduzećima na području koje su zahvatile posplave 2014. godine,
  • Kao posljedica poplava formiran je Fond solidarnosti, a kao jedan od značajnih izvora punjenja Fonda uvedene su dodatne naknade za korištenje prirodnih resursa, a obračunavale se po KWh proizvedene električne energije. Samo po tom osnovu Elektroprivreda RS je uplatila u Fond solidarnosti 19,97 miliona KM u 2015. godini, a da za tu naknadu, koja see obračunavala po KWh, nije uvećala cijenu električne energije, tako da se taj iznos direktno reflektovao kao gubitak u poslovanju. Slična situacija je i sa posebnim doprinosom na lična primanja, za koji je Elektroprivreda samo u 2015. godini izdvojila 4,23 miliona KM, što se takođe odrazilo na povećanje gubitaka u poslovanju.
  • Regulatorna komisija za energetiku RS je iz formalnih razloga donijela Zaključak o ponavljanju tarifnog postupka i odložila izvršenje rješenja o povećanju cijene električne energije iz juna 2015. godine, čime je onemogućila Elektroprivredu RS da pokrije dio rashoda za koje je Regulatorna komisija utvrdila da su objektivni i neophodni, a tiču se amortizacije na novonabavljena sredstva, obaveze koje proističu iz ekoloških standarda za termoelektrane, povećanje troškova otkrivke u Gacku, dostavu računa putem pošte i slično, a što se odrazilo na gubitak u poslovanju.
  • Zbog donesenih presuda u korist preduzeća (Šico&Kompani d.o.o. Bijeljina, Tereks inženjering d.o.o. Bijeljina i Kolonijal d.o.o. Ugljevik) za usluge koje nisu izvršene, gdje se nije očekivao negativan ishod sporova za RiTE, a datiraju iz 2006. godine, rukovodstvo RiTE Ugljevik se opredijelilo da rezerviše sredstva za sve sudske sporove, a što je uticalo na povećanje gubitaka u poslovanju.
  • MH ''ERS'' je izvršilo obezvrjeđivanje potraživanja od Banke Srpske u iznosu od 5,51 miliona KM, na dan 31. decembra 2015. godine, a na osnovu dostavljene procjene likvidacionog upravnika.
  • Zbog loše hidrologije, elektrane su imale podbačaj plana proizvodnje, a što se tiče Hidroelektrane na Trebišnjici, 2015. godine je rađena, po prvi put nakon 47 godina rada, revitalizacija jednog od dva agregata u Dubrovniku. Kapitalni remont je umjesto planiranih 4 trajao 7,5 mjeseci. Kako je remont u cjelosti u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede, ERS na trajanje remonta nije mogla uticati.
  • Termoelektrana Gacko je imala značajan podbačaj proizvodnje električne energije iz razloga što je ugalj iz povlatne zone promjenljivog hemijskog sastava, pa njegovo sagorijevanje daje manje efekte i praćeno je drugim teškoćama oko zaprljanja postrojenja i slično, što izaziva zastoje i teškoće oko čišćenja postrojenja. Takođe, eksploatacija uglja u Gacku, trenutno zahtijeva znatno veći stepen otkrivke, što se sve odrazilo na smanjenje obima proizvodnje uz povećane rashode i, svakako, uticalo na rezultat poslovanja.
  • Gubitak su iskazala sljedeća nezavisna preduzeća:

a) ZP ''RiTE Gacko'' poslovalo je sa gubitkom od 19,9 mil. KM,

b) ZP ''RiTE Ugljevik'' poslovalo je sa gubitkom od 18,24 mil. KM, i

v) ZP ''HE na Drini'' iskazala je tekući gubitak od 5,7 mil. KM.

Nezavisni revizor Deloitte je u revizorskom izvještaju za 2015. godinu dao mišljenje sa rezervom za:

a) ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka,

b) ZP ''Elektro Bijeljina'' a.d. Bijeljina, i

v) ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale,

iz razloga što ove distribucije imaju visok nivo potraživanja od kupaca i što za dio potraživanja, čija je starosna struktura iznad godinu dana, nije izvršena ispravka vrijednosti, navodeći da nije stekao uvjerenje da su sva ta potraživanja i naplativa. On je naveo da je po tom osnovu trebalo povećati ispravku vrijednosti za dodatnih 89 miliona KM.

Poznato je da Elektroprivreda ima visok nivo potraživanja za isporučenu električnu energiju od kupaca i da je starosna struktura potraživanja nepovoljna. Potraživanja od kupaca su i 2006. godine iznosila 33o miliona KM, od čega je značajan dio i tada bio stariji od godinu dana i revizor je svih prethodnih godina za ova tri distributivna preduzeća, a do 2015. godine i za Elektrohercegovinu, davao mišljenje sa rezervom po istom osnovu, ali nije vršio kvantifikaciju potraživanja za koja nije stekao uvjeravanja da su naplativa. To je prvi put učinio ove godine. ERS čini sve što je u okvirima mogućnosti ovog javnog preduzeća da se naplate sva potraživanja.

Zbog specifičnosti usluge isporuke električne energije postoje kupci kojima prema opštim uslovima nije dozvoljeno isključiti električnu energiju (zdravstvene ustanove, vodovod i slično), iako su veliki dužnici.

Efekti naplate putem suda su još uvijek skromni i naplata duga traje, što je neophodno promijeniti u narednom periodu. Za očekivati je da će se u narednom periodu promijeniti propisi u ovoj oblasti koji će uobziriti specifičnost isporuke električne energije i olakšati naplatu, odnosno spriječiti korištenje električne energije bez plaćanja.

Revizor je, takođe, skrenuo pažnju na iskazani prihod po osnovu preuzetih priključaka od potrošača u 2015. godini u vrijednosti oko 10 miliona KM, ne sporeći ispravan obračun vrijednosti priključaka, ali je dao rezervu na prikazivanje cjelokupnog prihoda u 2015. godini, umjesto razgraničenja na vijek trajanja, kako nalažu računovodstveni standardi.

Starosna struktura potraživanja i ispravka vrijednosti potraživanja je problem sa kojim su suočene i druge elektroprivrede u Bosni i Hercegovini, pa i okruženju. To nije ništa novo, samo je revizor, kkvantifikujući ova potraživanja, dodatno skrenuo pažnju na problem naplate potraživanja za električnu energiju, koji je permanentno prisutan u poslijeratnom periodu.

Podatke o javnim nabavkama izvršenim u Matičnom preduzeću, počev od 01.01.2015. godine do 01.10.2016. godine, možete preuzeti na web stranici ers.ba i na linku: http://navabke.ers.ba/sites/default/files/nabavke/osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora 11.10.2016.pdf.

Isto tako, i podatke o izvršenim javnim nabavkama u zavisnim preduzećima u periodu 01.01.2015. godine do 01.10.2016. godine možete preuzeti sa njihovih web stranica.

U vezi zahtjeva narodnog poslanika za dostavu bilansa stanja i uspjeha za sva preduzeća iz sistema Elektroprivrede, obavještavamo Vas da su svi bilanski zavisnih preduzeća, kao i Matičnog preduzeća, objavljeni na sajtu svakog preduzeća i dostupni su javnosti.

S poštovanjem,

                                                             V.D. GENERALNI DIREKTOR

                                                                    Dr Željko Kovačević

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9