Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

Da li je tačno da je Vlada Republike Srpske donijela odluku u decembru 2015. godine  da će pomoći pripremu zimske sezone na Jahorini sa 300.000 maraka i da svoju obavezu nije izvršila za sezonu 2015/2016., i da li je tačno da to isto nije učinila i za sezonu 2016/2017.,  i na taj način uskratila ili direktno učestvovala  u tome da turistička ponuda na Jahorini bude mnogo slabija, što evidentno može dovesti  i do pada posjete i generalno turističke ponude na Jahorini?

ODGOVOR:

Broj: 14-.07.011-387/16

Datum: 21.10.2016 godine

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

"Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP-a, na  Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11.10.2016. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: " Da li je tačno da je Vlada Republike Srpske donijela odluku u decembru 2015 godine da će pomoći pripremu zimske sezone na Jahorini sa 300.000,00 maraka i da svoju obavezu nije izvršila za sezonu 2015/2016 godinu i da li je tačno da to isto nije učinila i za sezonu 2016/2017 i na taj način uskratila ili direktno učestvovala u tome da turistička ponuda na Jahorini bude mnogo slabija, što evidentno može dovesti i do pada posjete i generalno turističke ponude na Jahorini?". 

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Rebalansom budžeta za 2015. godinu, u budžetu Ministarstva trgovine i turizma planirana je subvencija a.d. "Olimpijski centar Jahorina", Pale u iznosu od 300.000,00 KM. U cilju realizacije navedenog, Odlukom Vlade Republike Srpske, broj:  04/1-012-2-2892/15 od 25.12.2015. godine koja je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 111/15 data je   saglasnost Ministarstvu trgovine i turizma  na utrošak subvencije A.D. Olimpijski centar „Jahorina“, Pale, za period 01. januar - 31. decembar 2015. godine, sa pozicije  414100 – "Subvencija Olimpijskom centru Jahorina", u iznosu od 300.000,00 KM.

Ministarstvo trgovine i turizma i a.d. OC "Jahorina", Pale zaključili su Ugovor o dodijeli subvencije, broj: 14-01-07-3474-2/15  od 30.12.2015.godine. Predmet ovog ugovora je dodjela subvencije radi pružanja podrške OC „Jahorina“ Pale, u cilju osiguranja održivog pružanja usluga, te povećanja kvaliteta usluga koje preduzeće pruža korisnicima usluga u predstojećoj zimskoj turističkoj sezoni 2015/2016. godine. Kompletan iznos subvencije prema Rebalansu budžeta za 2015. godinu je u potpunosti isplaćen. Za 2016. godinu, u budžetu Ministarstva trgovine i turizma nisu odobrena dodatna sredstva kao novčani vid podrške a.d. OC "Jahorina", Pale. Međutim u cilju pružanja pomoći za pripremu predstojeće zimske sezone u toku su aktivnosti da se kroz rebalans budžeta za 2016 godini ili putem realokacije sredstava između potrošačkih jedinica obezbijede sredstva koja će pomoći a.d. OC "Jahorina", Pale u predstojećoj zimskoj sezoni. Nesporno je i da će, Vlada Republike Srpske i  Ministarstvo trgovine i turizma, učiniti dodatne napore  da se  obezbijedi uspješna zimska turistička sezona 2016/2017 godine na Jahorini.

 

               S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                        M I N I S T A R

1.Naslovu

2.Evidenciji                                                                               Dr Predrag Gluhaković

3.a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9