Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Vidjeli smo  u prethodnom periodu da se desila  još jedna nemila scena ili afera u OŠ ''Aleksa Šantić'' u Banjaluci, prilikom provođenja konkursa za mjesto  pedagoga.

Da li ste ispitali  navode koji su bili sumnjivi vezano za taj konkurs i da li imate kakva saznanja o tome?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-270/16

Datum: 11.07.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. i 23. juna 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Vidjeli smo u prethodnom periodu da se desila još jedna nemila scena ili afera u OŠ „Aleksa Šantić“ u Banjaluci, prilikom provođenja konkursa za mjesto pedagoga. Da li ste ispitali navode koji su bili sumnjivi vezano za taj konkurs i da li imate kakva saznanja o tome?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

     Ministarstvo prosvjete i kulture je saznalo iz sredstava javnog informisanja za raspisani javni konkurs za prijem u radni odnos pedagoga u JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Banja Luka i rezultate istog.

     Škole, kao samostalni pravni subjekti, raspisuju i provode konkursnu proceduru za prijem u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

     U članu 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) propisano je da direktor raspisuje javni konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača obavezno posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, koji  se objavljuje u sredstvima javnog informisanja.

     Komisiju za izbor imenuje Školski odbor. Komisija je dužna da u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 45/16) u roku od osam dana od dana zaključivanja konkursa, sačini i predloži direktoru listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

     Direktor je dužan na prijedlog Komisije za izbor da primi u radni odnos prvog kandidata sa liste za izbor kandidata. U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

     Školski odbor odlučuje o žalbi kandidata koji su konkurisali za prijem u radni odnos, provjerava navode iz žalbe i zakonitost sprovođenja postupka izbora i prijema kandidata.

     Školski odbor će potvrditi odluku direktora o prijemu nastavnika ili stručnog saradnika ako je postupak proveden u skladu sa zakonom, a u protivnom će poništiti odluku i vratiti direktoru na ponovno odlučivanje. Odluka Školskog odbora je konačna i protiv te odluke nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti radni spor pred nadležnim sudom.

 

 

                M I N I S T A R

                                                                                                                              dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9