Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika  SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 3. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

               U kojim slučajevima borci primaju borački dodatak na mjesečnom nivou? Koji su uslovi potrebni za borački dodatak na mjesečnom nivou, da li su to samo godine starosti ili postoje još neki uslovi?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-35/15

Datum, 15. 12. 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

           Narodni poslanik Davor Šešić,  Klub poslanika SDS-SRS RS,  postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 03. decembra 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:                                

           „U kojim slučajevima borci primaju borački dodatak na mjesečnom  nivou? Koji su uslovi potrebni za borački dodatak na mjesečnom nivou, da li su to samo godine starosti ili posttoje još neki uslovi?

O D G O V O R

               Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12), kao pravo boraca je utvrđeno pravo na borački dodatak (član 31. Zakona).  Odredbama navedenog člana  je propisano da pravo na mjesečni borački dodatak borci mogu da ostvare s obzirom na starosnu dob i kategoriju borca, a pravo na godišnji borački dodatak s obzirom na kategoriju borca, ukoliko ne mogu biti korisnici mjesečnog boračkog dodatka.

Ove odredbe su razrađene Uredbom  o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 52/13 i 53/14), koja predviđa da mjesečni borački dodatak može da ostvari kategorisani borac kada navrši 60 godina života, ako mu je rješenjem nadležnog organa priznat status borca od prve do pete kategorije. Dakle, za ostvarivanje boračkog dodatka na mjesečnom nivou, potrebna su dva uslova – navršenih 60 godina života i priznat status borca od prve do pete kategorije, koji moraju biti kumulativno ispunjeni.

             Pravo na mjesečni borački dodatak se priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su uslovi ispunjeni.

              

 

                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                                                            Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9