Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Zašto je cijena napltanih kućica na autoputu Banjaluka-Gradiška na tri pristupna lokacije, dakle, Čatrnja, Nova Topola i Aleksandrova, skočila sa 3,5 na 9 miliona maraka?

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1211/18

Datum: 13.07.2018. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 19, 20. i 21. juna 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto je cijena naplatnih kućica na autoputu Banjaluka-Gradiška na tri pristupne lokacije, dakle, Čatrnja, Nova Topola i Aleksandrovac, skočila sa 3,5 na 9 miliona maraka?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banjaluka, u skladu sa planovima poslovanja, pokrenulo je postupak javne nabavke radova na izgradnji naplatnih stanica na autoputu E-661 Gradiška-Banjaluka i to u mjestima Čatrnja, Nova Topola i Aleksandrovac u procjenjenoj vrijednosti od 3.000.000,00 KM bez PDV-a.

Postupak javne nabavke pokrenut je u februaru ove godine, a do naznačenog roka, na adresu preduzeća ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

  • „GEOKOP“ doo Deventa i „FEROSTIL-MONT“ doo Prnjavor (grupa ponuđača),
  • „ITC ZENICA“ doo Zenica,
  • „NISKOGRADNJA“ doo Laktaši,
  • „INTEGRA INŽENJERING“ doo Banjaluka,
  • „MG MIND“ doo Mrkonjić Grad,
  • „PRIJEDORPUTEVI“ ad Prijedor, „KOZARAPUTEVI“ doo Banjaluka i „DOS ELEKTRO“ doo Banjaluka.

 

Pažljivom analizom dostavljenih ponuda, utvrđeno je da su sve ponude bile znato više od procjenjene vrijednosti postupka, koja je iznosila 3.000.000 KM bez PDV, zbog čega je preduzeće, a po mišljenju Agencije za javne nabavke BiH, donijelo odluku o poništenju tendera. Naime, u toku analize i ocjene dostavljenih ponuda, preduzeće se dana 29.03.2018. godine obratilo Agenciji za javne nabavke zahtjevom broj 013-1785/18, kojim je zatraženo mišljenje da li preduzeće može, u konkretnom postupku javne nabavke, donijeti odluku o dodjeli ugovora, ukoliko poveća budžet za predmetnu nabavku, odnosno ukoliko prilagodi svoj budžet i raspodjeli dodatna sredstva za finansiranje istog ugovora.

 

Dana 11.04.2018. godine, Agencija za javne nabavke je dostavila Javnom preduzeću „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banjaluka mišljenje broj 03-02-1-1349-2/18 (zaprimljeno na protokolu preduzeća pod brojem  013-2050/18) kojim se, između ostalog, konstatuje da, iako ugovornom organu nije zabranjeno da izvrši preraspodjelu sredstava, odnosno da obezbjedi sredstva za nabavku prilagođavanjem svog budžeta, da u konkretnom postupku javne nabavke to nije moguće, jer je cijena najniže dostavljene ponude za više od 100% viša od procjenjene vrijednosti, što se mora u apsolutnom smislu smatrati cijenom znatnom iznad obezbjeđenih sredstava za predmetnu nabavku, te da se isti postupak javne nabavke ima poništiti.

 

Postupak javne nabavke radova na izgradnji objekata za naplatu putarine na autoputu E-661, Gradiška-Banjaluka, odnosno naplatnih stanica u mjestima Čatrnja, Nova Topola i Aleksandrovac je poništen 16.04.2018. godine.

 

Za gore navedenu procjenu vrijednosti predmetnih radova na iznos od 3.000.000,00 KM bez PDV-a, kao polazna osnova korištena je vrijednost ugovorenih i izvedenih radova na izgradnji naplatne stanice u Jakupovcima. Tačnije, vrijednost ugovorenih i izvedenih radova na izgradnji naplatne stanice Jakupovci u 2014. godini iznosila je 1.822.381,91 KM bez PDV-a. Imajući u vidu obim radova na naplatnim stanicama u Čatrnja, Nova Topola i Aleksandrovac te navedeno iskustvo na naplatnoj stanici u Jakupovcima, procjena je izvršena na iznos od 3.000.000,00 KM bez PDV-a.

 

Nakon što je Javno preduzeće „Autoputevi RS“ doo Banjaluka donijelo odluku o poništenju nabavke, sagledalo je tržišnu vrijednost predmetnih radova i utvrdilo da je prosječna tržišna vrijednost istih radova 7.650.984,00 KM bez PDV-a.

 

Naglašavamo da je Glavnim projektom sistema naplate putarine sa objektima, instalacijama i opremom za naplatu putarine na autoputu Gradiška-Banjaluka“ broj 4-1-433-2/13 urađenog od strane „Zavoda za izgradnju“ ad Banjaluka juna 2013. godine predračunska vrijednost istih radova je procjenjena na iznos preko 8.000.000,00 KM bez PDV-a.

 

 

 

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9