Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 21. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Kako se postupa sa amputiranim dijelovima ljudskog tijela u Kliničkom centru? Gdje se odlažu amputirani dijelovi?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-191/18

Datum: 10.04.2018. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvadeset trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. marta 2018. god. sljedeće poslaničko pitanje:

„Kako se postupa sa amputiranim dijelovima ljudskog tijela u Kliničkom centru? Gdje se odlažu amputirani dijelovi?“

ODGOVOR:

Po pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/15), u Katalogu otpada, patoanatomski otpad je obilježen šifrom 18 01 02, a u koji spadaju dijelovi tijela i organi, uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03).

Na osnovu Pravilnika o upravljanju medicinskim otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/06), u članu 12. tačka 4. navodi se da otpad koji ima etičko značenje (ljudski leševi, dijelovi tijela, organi ili tkiva odstranjeni pri operacijama) ili animalnog porijekla (ostaci laboratorijskih životinja) poslije obavezne pravno formalne porcedure selektuju se i u skladu sa propisanom procedurom zdravstvene ustanove ustupa porodici, odnosno pogrebnoj službi i na zakonom propisan način sahranjuje na groblju ili stavlja u namjenske kese i preko sabirnog centra upućuje u krematorij.

Na osnovu informacije dobijene od strane JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, navodi se da ista postupa u skladu sa gorenavedenim zakonskim aktima, odnosno važećom zakonskom regulativom i Ekološkom dozvolom br. 03-36-16/14 od 07.10.2014. god. a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i na način koji je bezbjedan po zdravlje osoblja, lokalnog stanovništva i životnu sredinu. Amputirni dijelovi tijela se ukopavaju na posebnoj parceli, koju je samo za tu namjenu odredilo „Gradsko groblje“ JK a.d. Banja Luka sa kojim JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ima potpisan ugovor

               

 Dostavljeno:                                                                                                                  M I N I S T A R

  1. Naslovu                                              

a/a                                                                                                                   Dragan Bogdanić, dr med.        

 

 

 

 

 

21.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9