Narodni poslanik Denis Šulić Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Denis Šulić, Klub poslanika SNSD, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA NAUČNO – TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

                Kada možemo očekivati prve korake u oblasti E-uprave i koji su to koraci?

ODGOVOR:

Broj:19/06-040/021-1/19

Datum: 20.02.2019. godine

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje – Denis Šulić, dostavlja se

             Narodni poslanik Denis Šulić, Klub poslanika SNSD, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29. januara 2019. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Kad možemo očekivati prve korake u oblasti E-uprave i koji su to koraci?“

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo  s lj e d e ć i

O D G O V O R

Potpuna digitalizacija odnosno digitalizacija javnih usluga je donekle limitirana nedostatkom metoda potpune autentikacije i identifikovanja strana koje učestvuju u elektronskoj razmjeni. Početkom 2018. godine u Republici Srpskoj osnovan Nacionalni centar za upravljanje digitalnim identitetima koji će biti zadužen za izdavanje certifikata sa elektronskim potpisima pravnim i fizičkim licima (u Republici Srpskoj dosada nije bilo registrovano certifikaciono tijelo za izdavanje certifikata pravnim i fizičkim licima) a  u cilju sveukupnog razvoja elektronske uprave i elektronskih servisa u Republici Srpskoj. To će značiti ne samo poboljšanu digitalnu komunikaciju na relaciji građana ili poslovnog sektora sa upravom nego će značiti i izgradnju kompletnog sistema elektronskog poslovanja između samih građana i poslovnih subjekata. U toku je ralizacija projekta uspostavljanja certifikacionog tijela za izdavanje certifikata pravnim i fizičkim licima. Očekuje se da u prvoj polovini ove godine certifikaciono tijelo bude potpuno operativno.

 

Nakon uspostavljanja certifikacionog tijela svaki organ uprave će imati mogućnost da sve usluge koje pruža u papirnoj formi počne pružati i u elektronskoj formi. Sve to će dovesti do razvoja raznih elektronskih servisa javne uprave a na kraju i do potpune digitalizacije usluga.

 

Svi organi uprave biće dužni da sagledaju i analiziraju stanje u svojim oblastima i utvrde koji procesi i procedure se mogu obavljati elektronskim putem, odnosno da utvrde buduće elektronske servise, a sve u cilju lakše komunikacije sa trećim stranama (građani, privreda, drugi organi).

 

Planom rada Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo za drugi kvartal 2019. godine je predviđeno donošenje dokumenta Strategija razvoja elektronske uprave. To će biti dokument koji će utvrditi osnovne ciljeve i prioritete unapređenja stanja elektronske uprave u Republici Srpskoj i kojim  će se utvrditi koraci koje je neophodno preduzeti u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti.

                                                                           

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                          

                                                                                                                                             mr Srđan Rajčević

 

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10