Narodni poslanik Diana Čekić Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

            Zašto u javnom pozivu poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po programu zapošljavanja u 2023. niste u komponenti I koji se odnosi na samozapošljavanje uvrstili i djecu poginulih i demobilisanih boraca, kao što je u komponenti broj II?

            Objašnjenje: Postoji interes djece demobilisanih boraca i RVI za samozapošljavanje, ali ovaj program njih nije obuhvatio.

ODGOVOR:

Broj: 16-04/2-011-24/23

Datum: 16.10.2023. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PREDMET:    Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 26. septembra 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Zašto u javnom pozivu poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po programu zapošljavanja u 2023. niste u komponenti I koji se odnosi na samozapošljavanje uvrstili i djecu poginulih i demobilisanih boraca, kao što je u komponenti broj II?

Objašnjenje: Postoji interes djece demobilisanih boraca i RVI za samozapošljavanje, ali ovaj program njih nije obuhvatio.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

 

 

O D G O V O R

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije zapošljavanja Republike Srpske za period 2023-2025. godina, broj 04/1-012-2-2311/23 od 06.07.2023. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/23) i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva, broj 01.2/0111-507-11/23 od 31.07.2023. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su 31.07.2023. godine Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2023. godini.

U skladu sa budžetom obezbjeđenim sredstvima za realizaciju Akcionog plana, Javnim pozivom su obuhvaćena dva programa zapošljavanja:

  1. Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja „Zajedno do posla“ u 2023. godini, za koji su u budžetu obezbjeđena sredstva u iznosu od 6.000.000,00 KM i
  2. Program podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika, za koji su u budžetu obezbjeđena sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM.

Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja „Zajedno do posla“ u 2023. godini se provodi kroz četiri komponente:

  • Komponenta I – sufinansiranje djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS;
  • Komponenta II – sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS bez obzira na dužinu trajanja nezaposlenosti i djece demobilisanih boraca i RVI koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci;
  • Komponenta III – sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavca teško zapošljivih lica u izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama i
  • Komponenta IV – sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS djece poginulih boraca.

Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja „Zajedno do posla“ provodi se od 2012. godine. Komponenta samozapošljavanja od početka provođenja programa obuhvatala je tri kategorije lica: djecu poginulih boraca, demobilisane borce i ratne vojne invalide. Sagledavajući efekte programa, na dan 31.12.2022. godine po programu „Zajedno do posla" iz 2020. i 2021. godine, u komponenti samozapošljavanja u radnom odnosu je nakon isteka obaveznog perioda zapošljavanja od 12 mjeseci ostalo 23% lica, a u komponenti zapošljavanja kod poslodavaca je ostalo oko 60% lica. Imajući u vidu budžetom ograničena sredstva za realizaciju programa „Zajedno do posla“ u 2023. godini i uvažavajući efekte do sada provedenih programa „Zajedno do posla", gdje je uočeno da komponenta samozapošljavanja ima vidno slabije efekte u odnosu na komponentu zapošljavanja kod poslodavaca, komponenti zapošljavanja kod poslodavaca u 2023. godini je posvećena značajna pažnja uvođenjem kao kategorije korisnika i djece demobilisanih boraca i RVI koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci.

 

 

 

 

M I N I S T A R

Danijel Egić

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11