Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je na nastavku Druge sjednice održanom 12. februara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Molim Vas da mi dostavite informaciju:

 • Koja je firma uvezla pelene za odrasle i djecu stariju od 15 godina sa poteškoćama u razvoju, iz Albanije?
 • Na osnovu kojih pravilnika i odluka je navedena firma dobila odobrenje da vrši isporuku pomenutih pelena?
 • Na osnovu čega je poslato obavještenje svim apotekama u kojem je navedeno da će novac biti vraćen od Fonda zdravstva, samo u slučaju tih pelena „albanskog porijekla“ firme „EKO PIRAMIDA INŽENJERING“?
 • Ko je i kada sačinio zapisnik o kvalitetu robe i ko ga je potpisao?
 • Da li je policija na bazi informacije i stavova građana, kao i Udruženja „MeNeRaLi“ ikoga ispitala u vezi sa ovim slučajem?
 • Koje su sankcije za učinjene nepravilnosti?
 • Šta se navodi u Dopisu Fonda zdravstvenog osiguiranja Republike Srpske broj: 09/2/251-50/18 od 13. 12. 2018. godine, koji je naveden u dopuni obavješenja broj: 09/2/251-51/18 od 17. 12. 2018. godine?
 • Da li je ministar imao saznanja o gore navedenom slučaju?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-57/19

Banja Luka, 05.03.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, je  na nastavku 2. sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, održane 29.01.2019. godine, postavio sledeće poslaničko pitanje:

Molim da mi dostavite informaciju:

 • Koja je firma uvezla pelene za odrasle i djecu stariju od 15 godina sa poteškoćama u razvoju, iz Albanije?
 • Na osnovu kojih pravilnika i odluka je navedena firma dobila odobrenje da vrši isporuku pomenutih pelena?
 • Na osnovu čega je poslato obavještenje svim apotekama u kojem je navedeno da li će novac biti  vraćen od Fonda zdravstva, samo u slučaju tih pelena „albanskog porijekla“ firme „EKO PIRAMIDA INŽENJERING“?
 • Ko je i kada sačinio zapisnik o kvalitetu robe i ko ga je potpisao?
 • Da li je policija na bazi informacije i stava građana, kao i Udruženja „MeNeRaLi“ ikoga ispitala u vezi sa ovim slučajem?
 • Koje su sankcije za učinjene nepravilnosti?
 • Šta se navodi u Dopisu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske broj 09/2/251-50/18 od 13.12.2018. godine, koji je naveden u dopuni obavještenja broj: 09/2/251-51/18 od 17.12.2018. godine?
 • Da li je ministar imao saznanja o gore navedenom slučaju?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17) dajemo sledeći

ODGOVOR

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vam ovim putem dostavlja odgovore na pitanja koja su u resornoj nadležnosti, kako slijedi:

 • Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 39/14), izvršio nabavku pelena. Na raspisani tender javili su se ponuđači medicinskih sredstava koji imaju dozvolu za promet u Bosni i Hercegovini. Konkretno, ugovor za realizaciju nabavke pelena za odrasle i djecu, po otvorenom postupku, dodijeljen je prema Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača (broj 07/015-2719-72/18) sledećim ponuđačima:
 • „Eko piramida inženjering'', d.o.o. Banjaluka, i to za pelene za odrasle veličine S, L i XL, proizvođača Senior Protector, K.A. Trading shpk, Albanija;
 • „Italgroup'', d.o.o. Sarajevo, za pelene za odrasle veličine M, proizvođača Egosan all in one Santex, Italija;
 • „Bauerfeind'' d.o.o. Sarajevo, pelene za djecu, proizvođača Bella Baby happy diapers Tzmos A., Poljska.

Gore navedeni ponuđači su ponudili ekonomski najpovoljniju ponudu. Pelene sva tri ponuđača su registrovane u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, a to bi ujedno trebalo da bude i potvrda da se radi o kvalitetnim pelenama, sigurnim i bezbijednim za pacijente. Naime, medicinsko sredstvo se ne može registrovati u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine ako ne postoje sertifikati o kvalitetu istih.

 • Fond kad uvodi neku novinu u zdravstveni sistem, o tome obavještava zdravstvene ustanove, u ovom slučaju apoteke i specijalizovane radnje za promet medicinskih sredstava, kako bi se na vrijeme informisale i pripremile za predstojeće novine. S obzirom na to, da je promijenjen način nabavke pelena, odnosno da je Fond počeo da vrši nabavke tenderskim putem, dana 03.12.2018. godine Direkcija Fonda (Sektor za zdravstvo i kontrolu) je uputila obavještenje svim filijalama i poslovnicama Fonda o ovim promjenama, kako bi one pravovremeno informisale apoteke na područjima svojih opština (obavještenje dostavljamo u prilogu).
 • U vezi sa konstatacijom „da će novac biti vraćen od Fonda zdravstva, samo u slučaju pelena albanskog porijekla, firme Eko piramida inženjering''; u obavještenju Fonda koje je upućeno svim filijalama Fonda, nigdje se ne navodi gore spomenuta konstatacija. U obavještenju se, između ostalog, navodi da se briše postojeća šifra pelena, te da se uvode četiri nove vrste (iz razloga što se uvode pelene četiri različite veličine). Takođe, navedeno je da se mijenja cjenovnik i da se vrši korekcija cijena pelena na 0,00 KM zbog tenderskog načina nabavke. Apoteke i specijalizovane radnje za promet medicinskih sredstava, koje imaju ugovor sa Fondom, su obaviještene i da će pelene od 01.01.2019. naručivati preko Fonda, te su im dostavljeni potrebni obrasci za narudžbe. Namjera obavještenja je bila i da se apoteke na vrijeme upute da blagovremeno utroše postojeće zalihe pelena, kako bi od 01.01.2019. počela nesmetana isporuka tenderski ugovorenih pelena, te da na vrijeme trebuju potrebne količine pelena (obavještenje dostavljamo u prilogu).

Za Vašu informaciju, Fond je počeo tenderskim putem da nabavlja pelene prvenstveno iz razloga da se pacijentima širom Srpske obezbijedi jednak standard i da tačno znaju kakvim pelenama raspolažu, a ne da im se svaki put u apoteci daju drugačije pelene, na šta su ranije osiguranici ukazivali. Takođe, nije bilo moguće kontrolisati da li osiguranici zaista dobiju medicinsko sredstvo koje je finansirano od strane Fonda, ili im se isto isporuči lošijeg kvaliteta, a Fondu se fakturiše drugačije.

Pored toga, centralizovanim javnim nabavkama se postiže i niža cijena, što otvara mogućnosti Fondu da dodatno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite osiguranika, uvođenjem novih prava u zdravstveno osiguranje.

 • Zapisnik o „kvalitetu robe'' ne postoji, već je Komisija za provođenje otvorenog postupka javne nabavke pelena za odrasle i djecu Fonda sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za nabavku pelena za odrasle i djecu i Zapisnik o testiranju uzoraka.

Uzorci su testirani na način da se vizuelno provjerilo da li se na pakovanju nalaze sve karakteristike propisane tenderskom dokumentacijom.

 • U dopisu Fonda broj 09/2/251-50/18 od 13.12.2018. obavještavaju se apoteke i specijalizovane radnje za promet medicinskih sredstava da „jednomjesečne januarske narudžbenice“ dostave najkasnije do 18.12.2018. putem faksa (naveden je broj) kako bi se blagovremeno mogle proslijediti dobavljačima i time obezbijediti snabdjevenost u toku predstojećih praznika (dostavljamo u prilogu).
 • S obzirom da je  Upravni odbor Fonda na sjednici održanoj dana 29.11.2018. godine donio Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pravu na medicinska sredstva, a ministar Alen Šeranić, dr med., je 20.12.2018. godine preuzeo dužnost ministra, isti nije mogao biti upoznat sa  odlukom Upravnog odbora Fonda, niti sa navedenim pravilnikom.

  S poštovanjem,     

                                                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                                             Alen Šeranić, dr med.

 

NAPOMENA: Prilog dostupan u Službi NS RS.

 

U prilogu:

 1. Dopisi Fonda zdravstvenog osiguranja

 

Dostaviti:

 1. Narodnoj Skupštini Republike Srpske,
 2. a/a.

 

 

 

 

12.02.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10