Narodni poslanik Dragan Čavić Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Čavić, Klub poslanika NDP, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

U svoje vrijeme Vlada je dala saglasnost Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko  pravne poslove, a Republička uprava izvršila kupovinu poslovnog prostora propalog šoping centra u Prijedoru za potrebe regionalnog centra uprave. Tada sam upozoravao da se  taj prostor nalazi pod dvostrukom hipotekom, odnosno po prinudnim izvršenjem Poreske uprave i banke kod koje je taj  objekat bio pod kolateralom kod firme Trgoprodaja  iz Banjaluke ili iz Laktaša.

Moje pitanje: šta ćete preduzeti sada  kada je konačno taj  prostor od strane banke prodat privatnoj firmi i do danas Republička geodetska uprava nije uspjela da ga uknjiži u vlasništvo, iako je bila upozoravana u Narodnoj skupštini Republike Srpske  da se radi o mutnom i kriminalnom poslu  i da neće moći izvršiti knjiženje?

ODGOVOR:

Broj:  21.01/052-513/18

Dana,  29.06.2018. godine

REPUBLIČKA SRPSKA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

Veza vaš broj: 04.2-011-336/18 od 25.06.2018. godine.

            Poštovani,

Narodni poslanik, Čavić Dragan, na dvadeset petoj sjednici održanoj dana  19.06.2018. godine postavio je sledeće poslaničko pitanje:

„U svoje vrijeme Vlada je dala saglasnost Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, a Republička uprava izvršila kupovinu poslovnog prostora propalog šoping centra u Prijedoru za potrebe regionalnog centra uprave. Tada sam upozoravao da se taj prostor nalazi pod dvostrukom hipotekom, odnosno po prinudnim izvršenjem Poreske uprave i banke kod koje je taj objekat bio pod kolateralom kod firme Trgoprodaja iz Banjaluke ili iz Laktaša.

Šta ćete preduzeti sada kada je konačno taj prostor od strane banke prodat privatnoj firmi i do danas Republička geodetska uprava nije uspjela da ga uknjiži u vlasništvo, iako je bila upozoravana u Narodnoj skupštini Republike Srpske da se radi o mutnom i kriminalnom poslu i da neće moći izvršiti knjiženje?“

U vezi s navedenim, a u skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sledeći:

                                                   ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Dana 12.06.2018. godine Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio je Presudu broj 57 0 Ps 106813 18 Ps 2 kojom je utvrđeno da je pravno valjan Ugovor o prodaji broj OPU-592/2010 od 14.12.2010. godine, zaključen između „TRGOPRODAJA“ a.d. Prijedor, kao prodavca i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao kupca, te je utvrđeno da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove  obavezna da ispuni ugovorenu obavezu i da društvu „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad kao pravnom sljedniku hipotekarnih povjerilaca društva „TRGOPRODAJA“ a.d. Prijedor isplati iznos od 4.542.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom do presuđenja, kao i troškove parničnog postupka.

U konačnom, na osnovu pomenute presude Okružnog  privrednog suda u Banjoj Luci, broj 57 0 Ps 106813 18 Ps 2 od 12.06.2018. godine izvršiće se prenos prava svojine i posjeda sa tužioca „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad na Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

 

Dostaviti:                                                                                                                  D I R E K T O R

  1. Naslovu,
  2. A/a.                                                                                  Bosiljka Predragović, dipl.pravnik               

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9