Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠANJIH POSLOVA

Poštovani ministre, u toku kampanje dva mjeseca, nisam mogao da obavim nijedan telefonski razgovor na moj mobilni telefon, i ako sam u međuvremenu kad sam vidio da imam problema, nabavio dva uređaja, sa istim brojem pin kartica. Tolike su bile smetnje to je nevjerovatno, i svaki telefonski razgovor je počinjao i trajao 5 sekundi i svaki telefonski razgovor je bio prekidan.

To je trajalo sve do tri ujutru, i do današnjeg dana nemam više nikakvih problema, po tom pitanju, nikakvih smetnji, nikakvih prekida što se tiče telefonskih razgovora, ja vas molim za pojašnjenje i kao član Odbora za bezbjednost i poslanik u NS, moliću da mi se dostavi pregled eventualno prisluškivanja i da li je došlo do određenih naredbi?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-299/16

Datum: 26.10.2016.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE      

PREDMET:     Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se -

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na 14. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11., 12. i 13. oktobra 2016. godine poslaničko pitanje:

               ''Poštovani Ministre, u toku kampanje dva mjeseca, nisam mogao da obavim nijedan telefonski razgovor na moj mobilni telefon, iako sam u međuvremenu kad sam vidio da imam problema nabavio dva uređaja, sa istim brojem PIN kartica. Tolike su bile smetnje to je nevjerovatno i svaki telefonski razgovor je počinjao i trajao 5 sekundi i svaki telefonski razgovor je bio prekidan.

               To je trajalo sve do tri ujutru i do danjašnjeg dana nemam više nikakvih problema po tom pitanju, nikakvih smetnji, nikakvih prekida što se tiče telefonskih razgovora. Ja Vas molim za pojašnjenje i kao član Odbora za bezbjednost i poslanik u NS, moliću da mi se dostavi pregled eventualnog prisluškivanja i da li je došlo do određenih naredbi''?

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 31/11) dajemo sledeći                           

O d g o v o r

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS posebnu istražnu radnju ''nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija'' primjenjuje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 53/12), odnosno u skladu sa Zakonom o Krivičnom postupku BiH ( Službeni glasnik BiH br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13)) i Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 57/16).

               U skladu sa članom 234 ZKP-a RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 53/12) navedene su  vrste posebnih istražnih radnji, kao i uslovi za njihovu primjenu, tj. protiv lica za koje postoje osnovi sumnje da je samo ili zajedno s drugim licima učestovalo ili učestvuje u izvršenju krivičnog djela iz člana 235. ZKP-a RS, mogu se odrediti posebne istražne radnje, ako se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama.

               U članu 236 stav 1 do 6 ZKP-a RS propisuje se nadležnost za određivanje i trajanje posebnih istražnih radnji. Istražne radnje iz člana 234. stav 2. ZKP-a RS određuje naredbom sudija za prethodni postupak, na obrazloženi prijedlog tužioca, koji sadrži: podatke o licu protiv koga se radnja preduzima, osnove sumnje iz stava 1. ili 3. ovog zakona, razloge za njeno preduzimanje i ostale bitne okolnosti koje zahtijevaju preduzimanje radnji, navođenje radnje koja se zahtjeva i način njenog izvođenja, obim i trajanje radnje. Naredba sadrži iste podatke kao i prijedlog tužioca, kao i utvrđivanje trajanja naređene radnje.

U članu 237 ZKP-a RS propisuje se postupanje sa materijalom dobijenim

preduzimanjem radnji i  obavještavanje o preduzetim radnjama

 

  1. Nakon prestanka primjene radnji iz člana 234. ZKP-a RS policijski organi moraju sve informacije, podatke i predmete dobijene preduzetim radnjama, kao i izvještaj o tome predati tužiocu. Tužilac je dužan dostaviti sudiji za prethodni postupak pismeni izvještaj o preduzetim radnjama. Na osnovu podnesenog izvještaja sudija za prethodni postupak provjerava da li je postupljeno po njegovoj naredbi.
  2. Ako tužilac odustane od krivičnog gonjenja, odnosno ako informacije i podaci pribavljeni primjenom naređenih radnji nisu potrebni za krivični postupak, uništiće se pod nadzorom sudije za prethodni postupak, koji će o tome sastaviti posebni zapisnik. O preduzimanju radnji, razlozima za njihovo preduzimanje, informaciji da dobijeni materijal nije bio osnov za krivično gonjenje i da je uništen, pismeno se obavještava lice protiv koga je neka od radnji iz člana 234. stav 2. ZKP-a RS bila preduzeta.
  3. Sudija za prethodni postupak će bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz člana 234. ZKP-a RS, obavijestiti lice protiv koga je radnja bila preduzeta. Lice protiv koga je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i način na koji je sprovedena radnja.

O svim postupanjima vezano za primjenu posebnih istražnih radnji, među kojima i primjena mjere ''nadzora i tehničkog  snimanja telekomunikacija'' (član 234. stav 2. tačka a) ZKP RS), postoji odgovarajući oblik zapisa. Operativna tehnika koja se koristi prilikom primjene navedene radnje koncipirana je tako da se može ostvariti uvid u sve podatke i da se isti ne mogu brisati, a tačnost, odnosno zakonitost gore navedenog se može ostvariti i uvidom nadležnog organa u arhivski materijal koji se nalazi u Upravi za policijsku podršku MUP-a RS.

           Nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija vrši se putem Centra za monitoring i snimanje MUP-a RS (putem ovog Centra vrši se nadzor i snimanje telekomunikacionog saobraćaja ostvarenog kod mrežnog operatera Mtel) i Centra za monitoring i snimanje Ministarsva bezbjednosti, ''SYBORG'', koji je smješten u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (putem ovog Centra vrši se nadzor i snimanje telekomunikacionog saobraćaja ostvarenog kod mrežnih operatera BH Telekom i HT Eronet).

           Navedena operativna tehnika koju koristi ovo Ministarstvo  nema bilo kakav uticaj na kvalitet veze, odnosno telekomunikaciono sredstvo lica koje je pod nadzorom u smislu posebne istražne radnje iz čl. 234. stav 2. tačka a.. Dakle ne postoji  mogućnost da operativna tehnika proizvodi neke šumove, krčanje ili otežanu konekciju ili kvalitet signala.

               Organ nadležan za kontrolu zakonitosti rada MUP-a RS u primjeni i provođenju posebnih istražnih radnji  iz člana 234. stav 2 ZKP RS je Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske.

 

U proteklom periodu u više navrata zakonitost rada predmetne posebne istražne radnje kontrolisali su  članovi Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske.

 

U skladu sa ZKP u svakom predmetu nadležni tužilac nadgleda tok i način provođenja predmetne posebne istražne radnje, a na kraju mu se dostavlja izvještaj sa kompletnim materijalom i to u dva primjerka,  nastao primjenom ove  radnje.

Sam postupak primjene ove radnje prema nekom licu je detaljno određen od strane Zajedničkog upravnog odbora i Upravljačkog odbora za zakonito presretanje telekomunikacija na nivou BiH, kroz formu Operativno tehničkih i Administrativno bezbjednosnih procedura, koje su obavezujuće za sve policijske organizacije ili agencije u BiH  koje su navedene kao ovlašćene (oblast javne bezbjednosti-Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za istrage i zaštitu, Granična policija, policija Distrikta Brčko).

        Prilikom primjene posebnih istržnih radnji, za vrijeme njihovog trajanja, kao i po prestanku ovlašćena službena lica MUP-a Republike Srpske postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (Službeni glasnik Bih br. 54/05 i 12/09), Pravilnika o zaštiti tajnih podataka u MUP-a Republike Srpske ( broj S/M-020-273/14 od dana 22.12.2014.) i Pravilnika o načinu obrade tajnih podataka koje koristi MUP RS (Službeni glasnik RS br.114/14).

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                                               _____________________

                                                                                                                                 Mr Dragan Lukač

 

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9