Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadesetoj sjednici održanoj 18. jula 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Pravilnikom o uniformi policijskih službenika za 2014. godinu, MUP Republike Srпсke je predvidio da krim inspektorи, krim policajci i krim tehničari u MUP-у zaduže i nose uniforme i za tu stavku prilikom kreditnog zaduženja su predviđena sredstva.

Кoliko je uniformi MUP Republike Srpske nabavio za kriminalističku policiju, koliko je radnika krim policije dobilo uniforme, a koji je ukupan broj radnika krim policije, koji su trebali dobiti uniformu?

Takođe, Pravilnikom o uniformi policijskih službenika za 2017. godinu, MUP Republike Srpske je predvidio da krim inspektori, krim policajci i krim tehničari zaduže i nose uniforme i za tu stavku su prilikom kreditnog zaduženja predviđena sredstva.

Koliko je uniformи MUP nabavilo za kriminalističku policiju, krim inspektore, krim policajce i krim tehničare, i da li će uniforme ovaj put zadužiti svi radnici kriminalističke policije, ili samo pojedinci kao do sada?

Molim odgovor u pisanoj formi.

ODGOVOR:

Broj:

Dana:                                                                

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se .-

                Narodni poslanik Dragan Galić,  postavio je na  Dvadesetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 18.,19. i 20.jula .2017.godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Pravilnikom o uniformi policijskih službenika za 2014. godinu, MUP Republike Srpske je predvidio da krim inspektor, krim policajci i krim tehničari u MUP-u zaduže i nose uniforme i za tu stavku prilikom kreditnog zaduženja su predviđena sredstva.

Koliko je uniformi MUP Republike Srpske nabavio za kriminalističku policiju, koliko je radnika krim policije dobilo uniforme, a koji je ukupan broj radnika krim policije, koji su trebali dobiti uniformu?                                        

Takođe, Pravilnikom o uniformi policijskih službenika za 2017. godinu, MUP Republike Srpske je predvidio da krim inspektori, krim policajci i krim tehničari zaduže i nose uniforme i za tu stavku su prilikom kreditnog zaduženja predviđena sredstva.

Koliko je uniformi MUP nabavilo za kriminalističku policiju, krim inspektore, krim policajce i krim tehničare, i da li će uniforme ovaj put zadužiti svi radnici kriminalističke policije, ili samo pojedinci kao do sada“?

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Nabavka uniforme za policijske službenike, po Pravilniku o uniformi policijskih službenika br.04/1-052-2010/13 od 29.08.2013.godine, provedena je postupkom javne nabavke potrebne uniforme, uključujući i posebnu uniformu kriminalističke policije, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Navedenim Pravilnikom je definisano da se  posebna uniforma kriminalističke policije sastoji od:

R.br.

Dijelovi uniforme

Pripadajuća količina

Rok trajanja

1.

Kačket

1

4

2.

Polo majica kratki rukav

2

2

3.

Košulja dugi rukav

2

2

4.

Kratka jakna

1

4

5.

Prsluk

1

4

6.

Pantalone

2

2

7.

Plitke cipele/pari

1

2

U 2014. godini ugovoreno je, a isporučeno 22.12.2014.godine i podijeljeno 250 kompleta navedene uniforme, u januaru 2015.godine.

Pravo na navedenu uniformu su imali policijski službenici kriminalističke policije i to u vrijeme izvršavanja naloženih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, a po naredbi predpostavljenog rukovodioca po liniji rada.

Novim Pravilnikom o uniformi policijskih službenika iz maja mjeseca 2017.godine je definisano koji dijelovi uniforme sleduju policijske službenike kriminalističke policije, na sledeći način:

 

R.br.

Dijelovi uniforme

Pripadajuća količina

Rok trajanja

1.

Kačket

1

5

4.

Kratka jakna

1

5

5.

Prsluk

1

5

 

Kako su policijski službenici kriminalističke policije, koji su imali pravo po Pravilniku,  zadužili 2014/2015 godine: kačket, kratku jaknu i prsluk, kojima rok upotrebe ističe decembar/januaru 2019.godine, u 2017. godini nije planirana nabavka navedenih dijelova uniforme.

S poštovanjem.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                         mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

18.07.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9