Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Osmoj sjednici održanoj 8. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Da li je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezna pridržavati se odredaba Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/12) u pogledu izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanja prava na nepokretnosti?

               I traži obavještenje od Republičke uprave za geodetske i omovinsko-pravne poslove:

               Zbog čega prilikom izbora komisija za izlaganje za katastarsku opštinu Šekovići Grad i katastarsku opštinu Papraća, na području opštine Šekovići, nisu ispoštovane odredbe člana 76. stav 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske?

ODGOVOR:

Broj: 21.01/052-814/15

Datum: 26.01.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a   s e

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, na 8. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 08. decembra 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezna pridržavati se odredaba Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12) u pogledu izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima?“

I obavještenje od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove:

„Zbog čega prilikom izbora komisija za izlaganje za katastarsku opštinu Šekovići Grad i katastarsku opštinu Papraća, na području opštine Šekovići, nisu ispoštovane odredbe člana 76. stav 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sledeći

                                                                   O D G O V O R

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je obavezna da primjenjuje u svom postupanju Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12).

U vezi drugog pitanja obavještavamo Vas da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove postupak i izbor članova Komisije za sve katastarske opštine, pa tako i za katastarsku opštinu Šekovići Grad i Papraća, na području opštine Šekovići, sprovodi u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12).

             S poštovanjem,

                                                                               D I R E K T O R

                                                       Miloš Komljenović, dipl. pravnik

                                                                

                                                                                                             

 

08.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9