Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 10. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

                  Poštovana gospođice Rešić,

                  Vaše prihvatanje i slanje kao odgovora od strane jedinice lokalne samouprave opštine Šekovići vrijeđa ljudsku inteligenciju. Nisam tražio pojašnjenje Zakona o lokalnoj samoupravi, nisam tražio podatke poslije februara 2017. godine. Još jednom tražim i postavljam ponovo identično pitanje:

  1. Kopija platnih listi načelnika opštine Šekovići: novembar, decembar, januar,
  2. Kopije topli obrok isti period,
  3. Kopija šihtarice za načelnika,
  4. U pismenoj formi ime lica koje je vodilo šihtu načelnika.

ODGOVOR:

Broj: 10.3-011-247/17

Datum: 15. septembar 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se 

                  Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP  postavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 10. maja 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                  „Poštovana gospođice Rešić,

Vaše prihvatanje i slanje kao odgovora od strane jedinice lokalne samouprave opštine Šekovići vrijeđa ljudsku intiligenciju. Nisam tražio pojašnjenje Zakona o lokalnoj samoupravi, nisam tražio podatke poslije februara 2017. godine. Još jednom tražim i postavljam pitanje:

  1. Kopija platnih listi načelnika opštine Šekovići: novembar, decembar, januar,
  2. Kopije topli obrok isti period,
  3. Kopija šihterice za načelnika,
  4. U pisanoj formi ime lica koje je vodilo šihtu načelnika.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske  ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Aktom broj: 10.3-011-247/17 od 29. maja 2017. godine, i urgencijom od 27. juna 2017. godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je odgovor na navedeno poslaničko pitanje od  Načelnika Opštine Šekovići.

                  Načelnik Opštine Šekovići dostavio je odgovor broj: 03-053-23/17 od 15. septembra 2017. godine kako slijedi:

„Načelnik opštine Šekovići Ristić Momir je izabran neposredno glasovima građana na izborima, i građani su načelniku dali mandat.

Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i Zakon o statusu funkcionera u jedinici lokalne samouprave Republike Srpske definišu načelnika opštine kao poslodavca svim ostalim radnicima u opštinskoj administraciji.

Načelnički posao podrazumijeva stalna putovanja i zakazivanja sastanaka, prilagođavanje drugim funkcionerima i nosiocima javnih funkcija u Republici Srpskoj, BiH i Srbiji radi dogovora i održavanja sastanaka, i implementacija dogovora sa sastanaka.

Načelnik opštine nije obavezan svaki dan biti u zgradi opštine i sjediti u svojoj kancelariji, jer je posao načelnika menadžerski i od njega se traži da ugovara razne vrste sastanaka i učestvuje u sastancima za koje on procijeni da su za dobrobit opštine Šekovići.

Načelnik opštine podnosi izvještaje Skupštini Skupštini opštine, i skupština opštine je jedina nadležna da ocjenjuje rad načelnika.

Načelnik opštine Šekovići Momir Ristić je bio privremeno spriječen za rad  (bolovanje) u periodu od 10.02.2017. do 28.02. 2017. za što postoji adekvatna medicinska dokumentacija.“

Pored navoda Načelnika Opštine Šekovići, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave skreće pažnju na određene odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Članom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je:

„(1) Gradonačelnik u gradu, odnosno načelnik opštine u opštini je izvršni organ vlasti jedinice lokalne samouprave.

(2) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine zastupa i predstavlja jedinicu lokalne samouprave.

(3) Gradonačelnik, odnosno načelnik opštine rukovodi gradskom, odnosno opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.“

Članom 59. stav 1. tačka 8) propisano je da gradonačelnik, odnosno načelnik opštine donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske, odnosno opštinske uprave.

Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave članom 6. propisano je:

„(1) Prava iz radnog odnosa uređena ovim zakonom službenik i namještenik ostvaruje kod poslodavca.

(2) Poslodavac službenika i namještenika u smislu stava 1. ovog člana je jedinica lokalne samouprave.

(3) Prava i dužnosti u ime poslodavca vrši gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.“

O pravima i dužnostima službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, kao poslodavac odlučuje u skladu sa relevantnim odredbama ovog zakona, čl. 12-42. i čl. 158.-163.

Imajući u vidu sve naprijed izloženo, ističemo da u nadležnosti Ministarstva uprave i lokalne samouprave nije kontrola dolazaka i odlazaka sa posla gradonačelnika, odnosno načelnika opštine (šihterica za načelnika, platne liste za traženi period, te topli obrok) i ukoliko smatrate da je Načelnik Opštine Šekovići prekršio propise kojima su uređena ova pitanja obratite se nadležnim kontrolnim organima.  

                           

 

                                                                                                                                                                                  M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                       Lejla Rešić

 

 

 

 

10.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9