Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice 31. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Da mi se dostavi sva dokumentacija i navedeni razlozi a u vezi odluke Vlade od 25.05.2017. da se obustave od izvršenja odluke SO-e Srebrenica u prilogu.

ODGOVOR:

Broj : 10.3-011-268/17

Dana: 16. jun  2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske,  31. maja  2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da mi se dostavi sva dokumentacija i navedeni razlozi  a u vezi Odluke Vlade od 25. 05. 2017. godine da se obustave od izvršenja odluke SO-e Srebrenica u prilogu.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

U prilogu odgovora  na predmetno poslaničko pitanje dostavljamo Vam  dokumentaciju sa kojom raspolažemo, kao i odluke Vlade Republike Srpske o obustavljanju od izvršenja sljedećih odluka Skupštine opštine Srebrenica, i to:

 • Odluka o razrješenju  predsjednika Skupštine  opštine Srebrenica broj: 01-022-149/17 od 03.05.2017. godine,
 • Odluku o imenovanju  predsjednika Skupštine  opštine  Srebrenica broj: 01-022-150/17 od 03.05.2017. godine,
 • Odluka o razrješenju potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica broj: 01-022-153/17 od 03.05.2017. godine,
 • Odluka o imenovanju potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica broj: 01-022-154/17 od 03.05.2017. godine,
 • Odluku o poništenju Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj broj: 01-022-97/17 od dana 27.3.2017. godine,
 • Odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj  Opštinske uprave Srebernica broj: 01-022-168/17,
 • Odluka o poništenju Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu broj: 01-022-100/17 od dana 27.3.2017. godine,
 • Odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštine Srebernica broj: 01-022-166/17,
 • Odluka o poništenju Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise broj: 01-022-99/17 od dana 27.3.2017. godine,
 • Odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-022-165/17,
 • Odluka o poništenju Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove br. 01-022-98/17 od dana 27.3.2017. godine,
 • Odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-022-167/17,
 • Odluka o poništenju Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije br. 01-022-101/17 od dana 27.3.2017. godine i
 • Odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-022-164/17.

Navedene odluke objavljene seu„Službenomglasniku Republike Srpske“, broj 52/17.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M i n i s t a r

                                                                                                                                                     Lejla  Rešić

 

 

 

31.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9