Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Molim da mi se dostavi da li je po ekološkoj dozvoli za hidroelektranu na rijeci Drinjači u mjestu Drinjača (ušće u rijeku Drinu) predviđena riblja staza i da li je riblja staza u funkciji?

               Prepreka za riblji fond je ekološka katastrofa.

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-78/17

Datum: 15.02.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Dragan Galić na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07. februara 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Molim da mi se dostavi da li je po ekološkoj dozvoli za hidroelektranu na rijeci Drinjači u mjestu Drinjača (ušće u rijeku Drinu) predviđena riblja staza i da li riblja staza u funkciji?

Prepreka za riblji fond je ekološka katastrofa.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Prema evidenciji Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju lokacija navedena u pitanju uvaženog narodnog poslanika odgovara lokaciji planiranoj za MHE „Ispod Kušlata“, na rijeci Drinjača. Za ovo postrojenje je, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 79/15), izdato Rješenje o ekološkoj dozvoli, dana 05.05.2016. godine, po podnešenom zahtjevu od strane „ETA - ENERGY“ d.o.o. Zvornik. Navedenom ekološkom dozvolom je utvrđena obaveza izgradnje riblje staze na pregradnom mjestu, odnosno u tački 3.2.4. navednog rješenja, naloženo je:

  • Na objektu brane  izgraditi  objekte za prelaz riba iz donje vode u  gornju vodu (tzv. riblju stazu).
  • Položaj riblje staze  mora  da omogući ribama  nesmetano i potpuno bezbjedno i neometano prelazak iz jedne akvatorije u drugu.

Prema dokumentaciji razmatranoj u postupku izdavanja ekološke dozvole, pripremljenoj od strane „UNIS“ Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara,  d.o.o. Istočno Sarajevo – Pale, riblja staza na ovom postrojenju je planirana (locirana) uz lijevu obalu rijeke.

Ispunjavanje uslova iz ekološke dozvole i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti životne sredine vrše nadležne inspekcije Republičke uprave za inspekcijske poslove i jedinica lokalne samouprave.

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                       Srebrenka Golić

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9