Narodni poslanik Dragan Galić Vladi Republike Srpske, Ministartsvu porodice, omladine i sporta

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

- VLADI REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA

               Klub poslanika PDP traži odgovor od Ministarstva porodice, omladine i sporta da odgovori na pitanje u vezi Savjeta za demografsku politiku. Naime, od 2004. godine, kada je na inicijativu PDP osnovan Savjet za demografsku politiku Republike Srpske kao tijelo Vlade Republike Srpske, od polovine 2016. godine, nakon isteka mandata tadašnjem sastavu Savjeta, više nema Savjeta za demografsku politiku. Iako je Vlada Republike Srpske na 71. sjednici 2016. godine zadužila tadašnji Savjet za demografsku politiku da u roku tri mjeseca utvrdi prijedlog formiranja novog Savjeta, to se do danas nije desilo. Tadašnji Savjet za demografsku politiku je 19.5.2016. godine utvrdio koncept novog Savjeta i putem resornog Ministarstva porodice, omladine i sporta isti uputio ka Vladi. Do danas Ministarstvo po tome nije uradilo ništa. Imali smo priliku vidjeti novi prijedlog Savjeta po konceptu koji je početkom ove godine osnovala Savjet i Republika Srbija. Takođe, iz izvora zaposlenih u Ministarstvu porodice, omladine i sporta dobili smo informaciju da je resorno Ministarstvo samoinicijativno mijenjalo koncept Savjeta, a potom sve dalje aktivnosti do imenovanja blokiralo. Kuriozitet predstavlja to da je upravo ovo ministarstvo najrelevantnije da podstiče ova rješenja i kompletnu demografsku politiku. Danas kada se nalazimo u najtežoj demografskoj situaciji, mi se susrećemo sa nevjerovatnim opstrukcijama ovog ministarstva. U prilog tome ide i činjenica da su sve ostale zemlje u okruženju, posebno Srbija, najozbiljnije pristupile ovom strateškom pitanju. U prilogu imamo utvrđen koncept novog Savjeta od 19. 5. 2016. godine upućen ka Vladi na usvajanje, ali je sve blokirano u Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Predlažemo da ovaj segment najvažnijeg pitanja u Republici bude u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske kao najvišeg zakonodavnog tijela. U prilogu je originalni dokument prijedloga novog Savjeta koji smo dobili od izvora iz Ministarstva porodice, omladine i sporta.
ODGOVOR:

Broj: 20.05/011-154/17

Dana: 08.06.2017. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se

Na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28, 29 i 30. marta  2017. godine narodni poslanik Dragan Galić – PDP, postavio je poslaničko pitanje koje glasi, citirano:

 “Klub poslanika PDP traži odgovor od Ministarstva porodice, omladine i sporta da odgovori na pitanje u vezi Savjeta za demografsku politiku. Naime, od 2004. godine, kada je na inicijativu PDP osnovan Savjet za demografsku politiku Republike Srpske kao tijelo Vlade Republike Srpske, od polovine 2016. godine, nakon isteka mandata tadašnjem sastavu Savjeta, više nema Savjeta za demografsku politiku. Iako je Vlada Republike Srpske na 71. sjednici 2016. godine zadužila tadašnji Savjet za demografsku politiku da u roku od tri mjeseca utvrdi prijedlog formiranja novog Savjeta, to se do danas nije desilo. Tadašnji Savjet za demografsku politiku je 19.05.2016. godine utvrdio koncept novog Savjeta i putem resornog Ministarstva porodice, omladine i sporta isti uputio ka Vladi. Do danas Ministarstvo po tome nije uradilo ništa. Imali smo priliku vidjeti novi prijedlog Savjeta po konceptu koji je početkom ove godine osnovala Savjet i Republika Srbija. Takođe, iz izvora zaposlenih u Ministarstvu porodice, omladine i sporta dobili smo informaciju da je resorno Ministarstvo samoinicijativno mijenjalo koncept Savjeta, a potom sve dalje aktivnosti do imenovanja blokiralo. Kuriozitet predstavlja to da je upravo ovo ministarstvo najrelevantnije da podstiče ova rješenja i kompletnu demografsku politiku. Danas kada se nalazimo u najtežoj demografskoj situaciji, mi se susrećemo sa nevjerovatnim opstrukcijama ovog ministarstva. U prilog tome ide i činjenica da su sve ostale zemlje u okruženju, posebno Srbija, najozbiljnije pristupile ovom strateškom pitanju. U prilogu imamo utvrđen koncept novog Savjeta od 19.05.2016. godine upućen ka Vladi na usvajanje, ali je sve blokirano u Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Predlažemo da ovaj segment najvažnijeg pitanja u Republici bude u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske kao najvišeg zakonodavnog tijela. U prilogu je orginalni dokument prijedloga novog Savjeta koji smo dobili od izvora iz Ministarstva porodice, omladine i sporta.“

U vezi sa postavljenim poslaničkim pitanjem dajemo sledeći odgovor:

Prvi saziv Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske formiran je 2004. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 60/04). Uzimajući u obzir da su određeni broj članova savjeta bili ministri po funkciji formiranjem nove vlade u tom periodu izvršena je izmjena ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 38/05). U ovom periodu administrativno tehničke poslove za potrebe savjeta vršilo je Ministartvo nauke i tehnologije.

Drugi saziv savjeta formiran je 2008. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 18/08). Administrativno-tehničke poslove za rad drugog saziva savjeta vršilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Formiranju trećeg saziva savjeta prethodila je odluka o formiranju savjeta ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 34/12). Treći saziv je formiran 2012. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 62/12 i 101/12). Takođe, administrativno-tehničke poslove za potrebe trećeg saziva vršilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-997/16 od 26.04.2016. godine, aktuelni (treći saziv savjeta) predložio je koncept formiranja novog saziva savjeta.

Uzimajući u obzir da je novim konceptom predloženo da određeni broj članova savjeta bude iz reda eksperata (6 članova), a drugi iz reda institucija po rukovodećoj funkciji (9 članova), Ministarstvo porodice, omladine i sporta je postupilo po istom i svim predloženim članovima uputilo dopis u kojem je tražena saglasnost pomenutih osoba za učešće u radu Savjeta. Kako nije dobilo saglasnost istih, Ministarstvo porodice, omladine i sporta nije bilo u mogućnosti uputiti pomenuti materijal na Vladu. Sve ovo govori u prilog činjenici, da koncept koji je predložio tadašnji aktuelni saziv Savjeta, nije sprovodiv u parksi, jer isti unaprijed nije tehnički usaglašen, već je kao takav bio skup dobronamjernih ideja ali neprovodiv u praksi.

U tom smislu bili smo prinuđeni vratiti se na koncepciju koja je operativno provodiva, a to znači da najznačjanije institucije Republike Srpske za ovu oblast, kao i za cijelo društvo predstavljaju peredstavnici istih. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je uvažavajući važeću  Odluka o formiranju savjeta ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 34/12), 31.03.2017. godine uputilo dopisa na relevenatne adrese kako bi predloženi subjekti dostavili prijedlog za članove Savjeta iz svojih institucija. Radi se kao je i navedeno u samoj odluci, ekspertima iz oblasti demografije, statistike, zdravstva, prosvjete i drugih oblasti značajnih za unapređenje demografske politike. Ministarstvo porodice, omladine i sporta, je pripremilo Rješenje o imenovanju, koje je usvojeno na 126. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 25.05.2017. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 53/17). U narednom periodu očekuje se zakazivanje konstitutivne sjednice novog saziva Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske, za mandatni period 2017-2021. godina.

 

                                                                                                                         

 

Dr Jasmina Davidović

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Arhivi

 

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9