Narodni poslanik Dragomir Vasić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

 

Narodni poslanik Dragomir Vasić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Da li ste Vi lično ili neko iz Ministarstva pravde Republike Srpske naložili nekim aktom upravniku KPZ Foča da od zatvorenika osuđenih za ratne zločine traži popunu upitnika u kome se, između ostalog, traži da prizna krivicu kako bi nakon odležane 2/3 kazne pušten na slobodu?

                Ako niste Vi naredili, molim da provjerite ove navode i da me pismeno obavijestite na osnovu čijeg naloga upravnik traži popunu upitnika na ovaj način.

 

ODGOVOR:

Broj: 08.030/052-4727/18

Datum, 11.07.2018.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

B A NJ A   L U K A

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, -

                    Narodni poslanik Dragomir Vasić, poslanik SDS-SRS RS,  postavio je na Dvadeset petoj  sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 19.juna 2018. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

                    „ Da li ste Vi lično ili neko iz Ministarstva pravde Republike Srpske naložili nekim aktom upravniku KPZ Foča da od zatvorenika osuđenih za ratne zločine traži popunu upitnika u kome se, između ostalog, traži da prizna krivicu kako bi nakon odležane 2/3 kazne pušten na slobodu ? “

                    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                    Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo v.d. direktoru Kazneno-popravnog zavoda u Foči koji je dostavio sljedeći odgovor:

„ Povodom poslaničkog pitanja narodnog poslanika Dragomira Vasića, odgovorno tvrdimo da se u KPZ Foča ne traži od osuđenih lica-suđenih za ratne zločine, popunjavanje bilo kakvog upitnika, niti priznavanje krivice za učinjeno KD, kako bi nakon 2/3 izdržane kazne zatvora isti bili pušteni na slobodu.

Pitanje odnosa prema počinjenom krivičnom djelu  je samo jedan od elemenata koji se razmatra u postupku odobravanja uslovnog otpusta, a koji je propisan ranijim čl. 174., a sada čl. 194. Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, mjere pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst ( „Službeni glasnik BiH“  br. 22/16). Skoro identično zakonsko određenje je i u čl. 155. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske“. br. 12/10, 117/11, 98/13 I 44/16 . Elementi koji se još cijene su ranija osuđivanost ,ponašanje u zavodu, učešće u tretmanu, rizik ponovnog činjenja krivičnih djela, ostatak neizdržanog dijela kazne i adekvatnost prijedloga za izmještanje. Dosadašnja praksa ukazuje, da se u svakom konkretnom slučaju cijene svi ovi pobrojani elementi pa i lični stav osuđenog prema počinjenom djelu. Naša Ustanova je uvijek insistirala na činjeničnom stanju koji sadrži jasne pokazatelje  i jasno  iskazane lične stavove osuđenih, bez  primjesa i bilo kakvog nagovaranja ili uticaja na osuđeno lice. 

Instrukcija Ministarstva pravde Republike Srpske o postupanju kazneno-popravnih ustanova u predmetima premještaja, prekida kazne zatvora, uslovnog otpusta i radnog angažovanja osuđenih lica, br. 08.030/240-92/11 od 25.07.2011 godine decidno propisuje način postupanja i formu  izvještaja koji Ustanove dostavljaju nadležnim organima pa i Komisiji za uslovni otpust. Navedenom instrukcijom  u čl. 3. st. 3. t. e) propisano je da izvještaj Ustanove mora sadržavati, pored ostalog, i stav osuđenog prema počinjenom krivičnom djelu. Ovo je iz razloga da bi se postigla  objektivnost postupanja u konkretnom slučaju, te radi ujednačavanja kriterijuma i ostvarivanja potpunog uvida u sve činjenice i okolnosti relevantne za donošenje adekvatne odluke.  Kako bi se izbjegle nedoumice i nejasnoće po ovom pitanju, osuđena lica KPZ Foča, su se dana 28.01.2016 godine, neposredno obratila molbom Ministarstvu pravde BiH - pomoćniku ministra g-dinu Mustafi Bisiću,  za ''tumačenje''  čl. 174 Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Ministarstvo pravde BiH je u svom odgovoru,akt br. 07-15-1-1019/16 od 11.02.2016. godine, osuđenim licima i našoj Ustanovi dostavilo mišljenje o primjeni čl. 174. Zakona, gdje je još jednom apostrofirana obaveza Ustanove oko dostavljanja podataka o odnosu osuđenog prema žrtvi krivičnog djela, koji u biti obuhvata i subjektivni i objektivni odnos osuđenog prema počinjenom krivičnom djelu ( da li priznaje krivično djelo i da li se kaje zbog istog).

KPZ Foča krajnje profesionalno pristupa izvršenju presuda osuđenih lica. Svim osuđenim, pa i kategoriji osuđenih za ratne zločine je omogućen jednak i potpun tretman, zasnovan samo na zakonu i podzakonskim aktima koji regulišu materiju izvršenja krivičnih sankcija. Nijedno ograničenje izvan zakona se ne nameće koje nema svrhu izvršenja. Potvrda ovih tvrdnji su pozitivni izvještaji inspekcijskih nadzora upriličeni sa raznih nivoa (CPT, MP RS i MPBiH, nezavisne komisije i dr.), te činjenica da nam nijedan izvještaj dosad nije vraćen na doradu, niti ocijenjen kao nepotpun.

Politizovanje rada KPZ Foča je nedopustivo i po našem mišljenju djelo onih lica koji ne ispunjavaju zakonske uslove a sebe smatraju  posebno zaslužnim građanima ove zemlje“.

 

                    S poštovanjem,

                                                                                                                              M I N I S T A R

 

                                                                                                                              Anton Kasipović

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Arhivi

 

Predmet obradio:

Duško Šain, načelnik Odjeljenja za nadzor

 

Saglasan:

mr Pero Dunjić,pomoćnik ministra

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9