Narodni poslanik Dušan Berić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dušan Berić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 18. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE, gospodinu Lukaču

               Po završenom povratku sa protesta, 14. maja u B. Luci, službenici CJB Prijedor su poslije 17 sati pozivali vođe autobusa i vozače da donesu spiskove ljudi koji su putovali na proteste.

               Vrlo sam zadovoljan ukupnim ponašanjem policije u dobrom obezbjeđenju protesta, pa utoliko više čudi ponašanje CJB Prijedor.

               Tražim odgovor na pitanje:

               Ko je naredio prikupljanje navedenih spiskova ili je to bila samovolja pojedinaca u CJB Prijedor i šta je bila namjera sa tim spiskovima?

               U prilogu prepiska na relaciji Berić-CJB Prijedor i obratno.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-137/16

Datum: 08.06.2016. godine                                                                                            

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Dušan Berić, Klub poslanika SDS - SRS RS postavio je na Dvanaestoj sjednici  održanoj 18. maja 2016. godine poslaničko pitanje:

Po završenom povratku sa protesta 14. maja u Banja Luci, službenici CJB Prijedor su poslije 17 sati pozivali vođe puta u autobusima i vozače da donesu spiskove ljudi koji su putovali na proteste.

Vrlo sam zadovoljan ukupnim ponašanjem policije u dobrom obezbeđenju protesta, pa utoliko više čudi ponašanje CJB Prijedor. Tražim odgovor:

Ko je naredio prikupljanje navedenih spiskova ili je to bila samovolja pojedinaca u CJB Prijedor i šta je bila namjera sa tim spiskovima?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

O D G O V O R :

Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Prijedor su dana 14.05.2016. godine, u skladu sa planskim aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i formiranog Štaba MUP RS za obezbeđenje javnih skupova preduzimali mjere i radnje na obezbeđenju organizovanog odlaska građana za Banja Luku.

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućih incidenata na skupovima sa povećanim bezbjednosnim rizikom, od organizatora oba skupa zatraženo je da se u skladu sa članom 43. i 44. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske sačine spiskovi putnika vanlinijskog prevoza.

Štab za obezbjeđenje javnih skupova procijenio je da je iz bezbjednosnih razloga potrebno u svaki autobus rasporediti po jednog uniformisanog policijskog službenika, sa zadatkom da obezbedi putnike od mjesta polaska do mjesta održavanja javnih skupova i nazad. Takođe, kako bi se spriječile bilo kakve mogućnosti ugrožavanja bezbjednosti putnika, kao i svih drugih lica i imovine, policijski službenici su izvršili i PDZ preglede autobusa koji su prevozili građane na oba protesna skupa.

Kako pojedini prevoznici kod sebe nisu posjedovali navedene spiskove na dan protesta, dana 15.05.2016. godine je istima sugerisano da postupe u skladu sa navedenim odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske, odnosno da pribave spiskove putnika.

Navedene aktivnosti preduzimane su u skladu sa Planom obezbeđenja javnih skupova koji je sačinio Štab obezbeđenja.         

               S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 M I N I S T A R

                 ___________________

                     mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

18.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9