Narodni poslanik Dušan Berić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dušan Berić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               Da li je MUP Republike Srpske podnio izvještaj Tužilaštvu BiH protiv izvršilaca i naredbodavaca ratnog zločina Hrvatske vojske koji je počinjen prilikom agresije na zapadno-krajiške opštine Novi Grad, Kostajnica i Kozarsku Dubicu, kojom prilikom su ubijena 54 civila, među njima i djeca, uglavnom pješadijskim oružujem, i pričinjena šteta na te tri opštine oko 170 miliona maraka?

ODGOVOR:

Broj: S/M

Dana: 23.12.2016 godine

REPUBLIKA  SRPSKA

NARODNA  SKUPŠTINA

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Poslaničko pitanje:

               Narodni poslanik Dušan Berić na 15. Sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  6. Decembra  2016.godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„ Da li je MUP Republike Srpske podnio izvještaj Tužilaštvu BiH protiv izvršilaca i naredbodavaca ratnog zločina Hrvatske vojske koji je počinjen prilikom agresije na zapadno-krajiške opštine Novi Grad, Kostajnicu i Kozarsku Dubicu, kojom prilikom su ubijena 54 civila, među njima i djeca, uglavnom pješadijskim oružjem, i pričinjena šteta na te tri opštine oko 170 miliona maraka ?“

Odgovor:

               MUP Republike Srpske je u okviru svojih zakonskih ovlašćenja  preduzelo   niz mjera i radnji na dokumentovanju krivičnih djela ratnog zločina, te u skladu sa prikupljenim dokazima, podacima i informacijama podnijelo Izvještaje nadležnom tužilaštvu.

               Prve krivične prijave dostavljene su još 30.05.1995. godine od strane SJB Kozarska Dubica u nadležnost tada Vojnog tužilaštva Banja Luka koje je zatim preuzelo Okružno tužilaštvo Banja Luka.

Novi Izvještaj o otkrivanju izvršilaca krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom dostavljen je 03.11.2006. godine u nadležnost Tužilaštva BiH, protiv 11 identifikovanih visokih oficira hrvatske vojske u činu brigadira, admirala i general bojnika. Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljena lica  na području BiH-Republike Srpske , opštine Kozarska Dubica odnosno sela Donja Gradina, Ćuklinac, Draksenić, Demirovac i Međeđa počinili krivična djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173.st.1 KZBiH, i  Povredu zakona ili običaja rata iz člana 179.st.2 KZBiH, te su postupali suprotno odredbama 4 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata kao i dopunskih protokola ženevske konvencije o zaštiti žrtava međunarodnih sukoba. Krivična djela su izvršena na taj način što su prijavljeni dana 05.12.1994. godine planirali i pripremili te dana 01. 02. i 06. Maja 1995 . godine kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, oružanog sukoba ili okupacije , naredili i izvršili vojnu akciju pod nazivom „Bljesak“, bezobzirno razarajući naselja ili sela, zgrada-kuća i pomoćnih objekata mještana naprijed navedenih sela, a dosad nisu kaznili direktne počinioce, dok je jedanaesto prijavljeni brigadir direktno komandujući artiljerijskim jedinicama naredio i izvršio granatiranje artiljerijskim oruđima pomenuta sela na području Kozarske Dubice naredivši da se ispali više hiljada projektila velike razorne moći iako je znao da se radi o području susjedne države odnosno nebranjenom području bez vojnih objekata naseljenim isključivo civilnim stanovništvom, usled čega je došlo do pogibije dvoje civilnih lica i teškog ranjavanja jednog lica dok je na civilnim objektima –kućama , pratećim objektima i stočnom fondu pričinjena velika materijalna šteta  procjenjena od strane oštećenih u iznosu od 1.500.000. KM.  

Dana 21.09.2005. godine MUP Republike Srpske je dostavio Izvještaj o otkrivanju krivičnog djela i izvršioca Okružnom tužilaštvu Banja Luka koje je kasnije Izvještaj dostavilo u nadležnost Tužilaštvu BiH.

Izvještaj je podnešen protiv 45 pripadnika hrvatske vojske raznih komandnih dužnosti i činova, zbog postojanja osnova sumnje da su na području Republike Srpske opština Kozarska Dubica, Kostajnica i Novi Grad  izvršili krivična djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i krivično djelo Surovo postupanje sa ranjenicima , bolesnicima i ratnim zarobljenicima tada važećeg krivičnog zakona. Krivčna djela su izvršena na taj način što su dana 18 i 19.09.1995. godine pripremili, naredili i izvršili vojnu akciju pod nazivom „DRINA 95“  kojom prilikom je ubijeno 101 lice od čega 80 civila, ranjeno 107 od čega 34 civila, dok su ostali poginuli i ranjeni bili pripadnici vojske i policije Republike Srpske.     

U vrijeme započinjanja vojne akcije „Drina 95“ 18 i 19. Septembra 1995 godine koju započinje gradijska brigada HV „Gromovi“ započinje i agresija na Republiku Srpsku i stradavanje stanovništva u opštinama Dubica, Kostajnica i Novi  Grad. Na područje Kozarske Dubice palo je preko 4500 projektila velike razorne moći. Putna komunikacija Kozarska Dubica –Prijedor tokom izvlačenja civila neprestano je granatirana, pa je dolazilo do pogibija  i ranjavanja stanovništva. Od posledica granatiranja oštećeno je preko 1000 objekata  koji su uglavnom porodične kuće, fabrike, trgovine, škole, bolnice, pošta, dječiji vrtić, sportske dvorane koji u nikakvom slučaju nisu predstavljali legitimni vojni cilj. Pričinjena materijalna šteta po popisu institucija Skupštine Opštine Kozarska Dubica iznosi oko 504.129.800 KM. Ovom prilikom napomenuću samo jedan od mnogorbrojnih zločina koji su počinile regualrne snage HV kada su 18.09.1995. godine uz jaku artiljerijsku pripremu preko rijeke Une u reonu fabrike „Knežopoljka“, ubacili 55 pripadnika DTG druge gardijske brigade HV pod nazivom „Crne mambe“. Ova jedinica je imala zadatak da uspostavi mostobran na rijeci Uni i odmah po prelasku navedene DTG presjekli su putnu komunikaciju Dubica –Kostajnica ubijajući civile koji su se kretali pomenutom komunikacijom.   Počeli su brutalnim ubijanjem civila, upadajući u porodične kuće kojom prilikom je na zvjerski način zaklano, udavljeno i zapaljeno 26 civila a ranjeno 19. Poginulo je 10 pripadnika VRS a 44 ranjena, ubijena su 4 pripadnika civilne policije i 7 ranjeno.

Takođe i na područje Kostajnice  18.09.1995. godine HV je izvela kombinovani artiljerijsko pješadijski napad kada je na samo središte grada ispaljeno nekoliko stotina projektila velike razorne moći, kojom prilikom su smrtno stradala tri civila, Dva civila od kojih je jedno maloljetno, sa područja opštine Kostajnica upala su u zasjedu HV na području naselja Tunjice opština Novi Grad kada su ubijeni iz neposredne blizine. Na društvenim i privatnim objektima ( dom zdravlja, osnovna škola“Petar Mećava“, zemljoranička zadruga, elektrodistribucija i dr.) pričinjena je velika materijalna šteta koja se mjeri milionima maraka.

Istoga dana izvršen je snažan artiljerijski  napad i na područje  opštine Novi Grad, kada su gađani strateški ciljevi po gradu,  kasarna, zgradu civilne policije, dom zdravlja sa stacionarom, pošta, most, i drugi objekti, nakon čega je usledilo sveopšte granatiranje po cijelom gradskom i prigradskom području, prvenstveno naselja Tunjica  i magistralnog puta Novi Grad-Kostajnica. Ubačena DTG u naselju Tunjice odmah je počela brutalna ubijanja civila bez obzira na dob i pol, i tom prilikom je ubijeno 23 lica u samom naselju. Granatirana su i okolna sela Blagaj Rijeka, Velika Žuljevica, Svodna i Vitasovci u kojim napadima je poginuo veći broj civila i pričinjena ogromna materijalna šteta. Posebno je granatiran magistralni put Novi Grad –Prijedor po kojem se kretala kolona izbjeglica i tom prilikom je u Svodnoj ubijeno 12 civila.

MUP Republike Srpske je zadokumentovao stradanja 56 ubijenih lica i ranjavanje  10 civila na području opštine Novi Grad. 

Dana 31.07.2006. MUP Republike Srpske podnio je Izvještaj Tužilaštvu BiH protiv 7 identifikovanih lica pripadnika Hrvatske vojske, a zatim i dopunu Izvještaja 27.06.2014 godine , zbog postojanja osnova sumnje da su počinili Ratni zločin protiv civilnog stanovništva , na taj način što su kršeći pravila  4 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata i Dopunskog protokola iz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, dana 08.08.1995. god u mjestu Svodna opština Novi Grad, prijavljena lica planirala, pokrenula, naredila i podstrekavala napad na civilno stanovništvo, što je za posledicu imalo teško ranjavanje više civilnih lica u Novom Gradu i pogibiju 4 civila u izbjegličkoj koloni u naseljenom mjestu Svodna, odnosno protivpravno, samovoljno i vojnim potrebama neopravdano uništavanje imovine u velikim razmjerama čime su počinili navedena krivična djela. Želim napomenuti da je kritičnog dana 08.08.1995. godine Hrvatska avijacija  povrijedila vazdušni prostor Republike Srpske–BiH, ušla u dubinu teritorije 15 km te izvršila bombardovanje i raketiranje mjesta Svodna i magistralnog puta Novi Grad – Prijedor kojom su se kretala izbjegla lica iz bivše RSK.                 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                            M I N I S T A R                                                                                  

                                                                                                                          mr Dragan  Lukač           

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9