Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Protivgradna zaštita RS je podigla kredit od IRB-a u visini od 26 miliona KM za protivgradnu zaštitu i dala ga preduzeću Kaldera kroz projekat javnog i privatnog partnerstva. Postavljam pitanje:

               Kako i na koji način je taj novac potrošen?
ODGOVOR:

Broj: 12.03.1-011-159/17

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić (Klub poslanika SDS-SRS RS) je na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 30. marta 2017. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Protivgradna zaštita RS je podigla kredit od IRB-a u visini od 26 miliona KM za protivgradnu zaštitu i dala ga preduzeću Kaldera kroz projekat javnog i privatnog partnerstva. Postavljam pitanje:

Kako i na koji način je taj novac potrošen?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Detaljnom analizom, 2008. godine, je utvrđeno da sistem protivgradne zaštite u Republici Srpskoj ne daje one rezultate koji se od njega očekuju i da korišćenjem zastarjele tehnike, bez adekvatnog meteorološkog radara, JP „Protivgradna preventiva“ ne može dostići nivo rada koji bi krajnjim korisnicima obezbijedio kvalitetniju protivgradnu zaštitu.

Vlada Republike Srpske je na svojoj 22. sjednici održanoj 29. i 30.06.2011. godine donijela Zaključak, kojim je usvojena Informacija o Idejnom projektu i zaduženo JP „Protivgradna preventiva“ i resorno Ministarstvo da izrade Izvedbeni projekat i Akcioni plan za njegovu realizaciju. U toku 2011. godine izrađen je Idejni projekat „Modernizacija tehničkog dijela službe protivgradne zaštite Republike Srpske“, za koji je dobijeno pozitivno mišljenje od strane Fizičkog fakulteta sa Instituta za meteorologiju u Beogradu. U skladu sa navedenim Idejnim projektom, te Elaboratom „Uspostavljanje tehničko-meteorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Republike Srpske“, raspisan je međunarodni tender pod nazivom „Projektovanje i izgradnja Tehničko-meterološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Republike Srpske“ (javna nabavka putem ograničenog postupka sa predkvalifikacijom). U toku 2012. i 2013. godine provedena je obimna tenderska procedura u kojoj je izabran najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova. U prvoj fazi postupka Tendersku dokumentaciju je zatražilo 12 privrednih društava („Elkom“ d.o.o Tuzla, „MIBO komunikacije“ d.o.o Sarajevo, „Saga“ d.o.o Banja Luka, „Iskra Sistemi“ d.d. Ljubljana, „Jaroslav Preisler“-Češka, „Kors“ d.o.o. Laktaši,  „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši, „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka, „Tekton“ d.o.o. Banja Luka, „ASTRA PLAN“ d.o.o Brčko, „IMP automatika“ d.o.o Beograd i Konzorcij „Telegroup“ d.o.o Banja Luka – „Telegroup“ d.o.o Beograd). Od navedenih potencijalnih kandidata, četiri kandidata su podnijela zahtjev za učešće na predmetnom tenderu („IMP Automatika“ d.o.o Beograd, Konzorcij „Telegroup“ d.o.o. Beograd - „Telegroup“ d.o.o. Banja Luka, Konzorcij „Kors“ d.o.o. Laktaši - „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka i „Tekton“ d.o.o. Banja Luka, te „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši). U drugoj fazi postupka ponude su dostavila 3 privredna društva. Najpovoljniju ponudu je dostavilo privredno društvo „Kaldera Company“ d.o.o. iz Laktaša sa kojom je dana 06.11.2013. godine i potpisan Ugovor. Realizacija Projekta je predviđena u tri faze. Ugovor se odnosi na realizaciju cijelog Projekta koji se finansira iz kreditnih sredstava i nema nikakve veze sa javno-privatnim partnerstvom.

Plaćanje je vršeno po ispostavljenim privremenim sutuacijama, na način da izvođač dostavlja Nadzornom organu situacije sa vrijednostima izvršenih radova, te ugrađenih i postavljenih uređaja, a Nadzorni organ vrši provjeru izvođačeve situacije i ako prikazana situacija odgovara količini izvršenih radova i utrošenih materijala, ovjerava iznos koji se u zakonskom roku plaća  izvođaču.

Nadzor nad građenjem za sve objekte, koji su obuhvaćeni ovim Projektom, je obezbijeđen zaključivanjem 3 ugovora sa nadzornim organom.

Prvim Ugovorom je dogovoren nadzor nad građenjem za dio prve faze Projekta, koji se odnosi na razvoj sistema u zapadnom dijelu Republike Srpske i to: vršenje stručnog nadzora nad građenjem Radarskog centra za meteorološki radar na Borju, automatskih protivgradnih stanica u zapadnom dijelu Republike Srpske, Centra za prikupljanje, asimilaciju i distribuciju podataka (CPAD), te dijela Regionalnog protivgradnog centra u Novoj Topoli, a sve u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i dinamikom radova usaglašenim između investitora i izvođača.

Drugi Ugovor o građevinskom nadzoru obuhvata nadzor nad realizacijom drugog dijela prve faze Projekta, koji se odnosi na razvoj sistema u istočnom dijelu Republike Srpske i to vršenje nadzora nad građenjem Radarskog centra za meteorološki radar na Jahorini,  građenja automatskih protivgradnih stanica (APGS) prvog i drugog reda u istočnom dijelu Republike Srpske, instalacije tehničke opreme za upravljanje i nadzor APGS u istočnom dijelu RS i nadzora nad komunikacijama.

Trećim ugovorom o građevinskom nadzoru obuhvaćena je kompletna druga faza Projekta.

Ukupna vrijednost Projekta je 25.182.473,95 KM i do sada su obezbijeđena kreditna sredstva za realizaciju prve dvije faze u iznosu od 20 miliona KM.

Do sada je izvršeno plaćanje po 14 dostavljenih Privremenih situacija za izvršene radove i nabavljenu opremu, u ukupnom iznosu od 19.548.600,41 KM, odnosno u visini od 97,74%  obezbijeđenih kreditnih sredstava.

Realizacija Projekta je započela rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za lokacije koje su predviđene za radarske centre, za meteorološke radare za potrebe protivgradne zaštite Republike Srpske na planinama Jahorina i Borje, na način da je zemljište određeno, isparcelisano, uspostavljen katastar nepokretnosti, te uknjiženo pravo vlasništva sa 1/1 dijela u korist JP „Protivgradna preventiva RS“ a.d. Gradiška. U toku 2015. godine su pribavljene građevinske dozvole za oba radarska centra.

Do kraja 2016. godine su završeni svi građevinski radovi na Radarskom centru na planini Borja i postavljena ograda, te stvoreni uslovi za nesmetan prilaz građevinskoj parceli na ovoj lokaciji. Za potrebe ovog radarskog centra izgrađeni su novi 10 kV  dalekovod i trafo stanica, koji ovom radarskom centru omogućavaju priključak i nesmetanu isporuku električne energije. Radovi termodinamike i slabe struje su završeni u maju 2016. godine, a tokom juna su stručnjaci kompanije „Enterprise electronics Corporation“ iz SAD (proizvođač radara DWSR-3501C) izvršili montažu radara i radarske opreme. Tokom istog mjeseca završena je i teorijska i praktična obuka radnika Javnog preduzeća za rukovanje radarskim softverom (EDGE), te za održavanje radara DWSR-3501C, koju je takođe izvelo osoblje „Enterprise electronics Corporation“, a završen je i link za prenos izmjerenih i osmotrenih podataka sa radara RC Borje na RPC Nova Topola. Početkom jula su postavljeni klima uređaji za hlađenje radarske aparature na objektu Borja, a potrebno je još završiti ugradnju elektro zaštite, rezervnog napajanja i stalnog softvera radara. 

               JP „Protivgradna preventiva RS“ a.d. Gradiška je blagovremeno pribavilo sva potrebnu dokumentaciju, uključujući i zapisnik o iskolčavanju za izgradnju Radarskog centra na Jahorini, ali su radovi započeli znatno kasnije zbog lošeg prilaza parceli, odnosno zbog miniranja i ravnanja platoa za objekat, te probijanja novog puta do ovog lokaliteta na Jahorini, tako da je završetak objekta prolongiran za proljeće 2017. godine, nakon čega bi trebala biti montirana i sva radarska oprema ali i sam radar. Sasvim je opravdano očekivati da će oba radarska centra biti spremna za tehnički prijem i dobijanje upotrebnih dozvola do kraja 2017. godine.

Na lokaciji Regionalnog protivgradnog centra u Novoj Topoli je montiran antenski stub i završena rekonstrukcija objekta u kojoj će biti formiran Glavni operativni  centar i Centar za prikupljanje, asimilaciju i distribuciju podataka (CPAD). Takođe je završena izgradnja pomoćnog objekta u kojem će biti smještena radiona, agregat i službena teretna vozila za prevoz raketa. Vrši se i priprema za izgradnju odnosno postavljanje 2 nova skladišta za protivgradne rakete jer se uporedo sa proširenjem branjene teritorije na cijelu teritoriju Republike Srpske mora obezbijediti veća količina protivgradnih raketa, zbog čega će ovo postojeće skladište  u Novoj Topoli biti prošireno, a drugo postavljeno u krugu novog Regionalnog protivgradnog centra u Bijeljini.

U toku je regulisanje vlasničkih odnosa za zemljište za dva nova regionalna protivgradna centra u Bijeljini i Trebinju.

U pogonima odabranog izvođača radova proizveden je najveći dio opreme za automatske protivgradne stanice prvog, drugog i trećeg reda, a njihovo montiranje na širem području Republike Srpske se očekuje u narednom periodu.

U toku 2016. godine započela je izgradnja automatskih protivgradnih stanica prvog reda na svih 10 lokacija na teritoriji opštine Laktaši.  Određene su lokacije i pribavljena sva potrebna dokumentacija za instalisanje automatskih protivgradnih stanica u Kozarskoj Dubici, a potvrđene su lokacije za APGS u Kostajnici i Novom Gradu, dok je u toku određivanje lokacija u Gradišci, Oštroj Luci, Krupi na Uni i Prijedoru, nakon čega će biti nastavljeno  kontinuirano određivanje lokacija i u ostalim lokalnim upravama Republike Srpske.

               Potvrđene su i lokacije za izgradnju AP –pristupnih tačaka na području Kozare, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice i Krupe na Uni.

U toku je postupak obezbjeđivanja kreditnih sredstava za treću fazu, odnosno završetak Projekta.

 

 

                                                                                                           M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                                             prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

30.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9