Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

               Odgovor koji ste mi postavili na poslaničko pitanje koje sam postavio, a odnosi se na visinu ličnih primanja zaposlenih u svim jedinicama lokalne samouprave u RS, nije potpun. Tražim da mi pojedinačno za svaku lokalnu samoupravu u RS i svaku funkciju pojedinačno dostavite navedeni podatak.

ODGOVOR:

Broj:  10.3-011-150/17

Datum: 13. jul  2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 30. marta 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje :

„Odgovor koji ste mi dostavili na poslaničko pitanje koje sam postavio, a odnosi se na visinu ličnih primanja zaposlenih u svim jedinicama lokalne samouprave u RS, nije potpun. Tražim da mi pojedinačno za svaku lokalnu samoupravu u RS i svaku funkciju pojedinačno dostavite navedeni podatak.“

                U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Narodni poslanik Igor Ostojić, na Petnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 6, 7. i 8. decembra 2016. godine, postavio je poslaničko pitanje o visini ličnih primanja (plata i naknada) zaposlenih u svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj, i to za:

  • Načelnike/gradonačelnike opština; zamjenike načelnika/gradonačelnika opština; predsjednike skupština; potpredsjednike skupština;
  • Načelnike odjeljenja u službi u opštinama/gradovima; odbornike u skupštinama opština; sekretare skupština opština;
  • Direktore, pomoćnike direktora i zamjenike direktora svih javnih ustanova, organizacija i komunalnih preduzeća na nivou opština; članove upravnih i nadzornih odbora u tim ustanovama, organizacijama i komunalnim preduzećima na nivou opština.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je aktom broj: 10.3-011-481/16, od 20. decembra 2016. godine, zatražilo od svih jedinica lokalne samouprave da tražene podatke o visini ličnih primanja funkcionera, visini ličnih primanja direktora, pomoćnika i zamjenika direktora u svim javnim ustanovama, organizacijama i komunalnim preduzećima, kao i visini primanja članova upravnih i nadzornih odbora, dostave najkasnije do 30.12.2016. godine.

Budući da sve jedinice lokalne samouprave nisu dostavile taražene podatke do utvrđenog roka, ministarstvo je uputilo Urgenciju, aktom broj: 10.3-011-481-1/16 dana 13. januara 2017. godine.

Imajući u vidu činjenicu da jedan broj jedinica lokalne samouprave nije dostavio tražene podatke, odnosno da su jedinice lokalne samouprave imale različit pristup u dostavljanju podataka,  odgovor na postavljeno pitanje nije bilo moguće sačiniti na jednoobrazan način.

Ministarstvo je uputilo odgovor na poslaničko pitanje aktom broj: 10.3-011-481/16 dana 23. februara 2017. godine, u skladu sa tada raspoloživim podacima.

Nakon što je narodni poslanik Igor Ostojić postavio poslaničko pitanje, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 30. marta 2017. godine, a koje se odnosi na dopunu ranije dostavljenog odgovora,  ministarstvo je ažuriralo prikupljene i obrađene podatke o   ličnim primanjima (plate i naknade) funkcionera i službenika na rukovodećim radnim mjestima i iste dajemo u rasponima, grupisane prema stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave:

Predsjednik skupštine grada, odnosno opštine

Razvijene JLS

Osnovna plata

2.269,00 - 4.853,00

Plata sa naknadama

2.541,00 - 5.076,00

Srednje razvijene JLS

Osnovna plata

1.861,00 - 2.914,00

Plata sa naknadama

2.204,00 - 3.643,00

Nerazvijene JLS

Osnovna plata

784,00 - 3.013,00

Plata sa naknadama

1.067,00 - 3.454,00

Izrazito nerazvijene JLS

Osnovna plata

1.000,00 - 3.197,00

Plata sa naknadama

1.000,00 - 3.768,00

 

Potpredsjednik skupštine grada, odnosno opštine

Razvijene JLS

Osnovna plata

1.629,00 - 3.245,00

Plata sa naknadama

1.629,00 - 3.476,00

Srednje razvijene JLS

Osnovna plata

1.383,00 - 2.206,00

Plata sa naknadama

1.775,00 - 2.589,00

Nerazvijene JLS

Osnovna plata

937,00 - 2.572,00

Plata sa naknadama

927,00 - 3.137,00

Izrazito nerazvijene JLS

Osnovna plata

900,00 - 2.392,00

Plata sa naknadama

900,00 - 2.907,00

 

Gradonačelnik/načelnik

Razvijene JLS

Osnovna plata

2.470,00 - 4.853,00

Plata sa naknadama

2.740.00 - 5.183,00

Srednje razvijene JLS

Osnovna plata

2.397,00 - 3.461,00

Plata sa naknadama

2.895,00 - 4.183,00

Nerazvijene JLS

Osnovna plata

862,00 - 3.615,00

Plata sa naknadama

1.201,00 - 4.333,00

Izrazito nerazvijene JLS

Osnovna plata

1.374,00 - 3.609,00

Plata sa naknadama

1.525,00 - 4.093,90

 

Zamjenik gradonačelnika/načelnika

Razvijene JLS

Osnovna plata

1.654,00 - 3.407,00

Plata sa naknadama

2.096,00 - 3.919,00

Srednje razvijene JLS

Osnovna plata

1.205,00 - 2.363,00

Plata sa naknadama

1.622,00 - 2.845,00

Nerazvijene JLS

Osnovna plata

744,00 - 2.712,00

Plata sa naknadama

1.051,00 - 3.357,00

Izrazito nerazvijene JLS

Osnovna plata

1.016,00 - 2.702,00

Plata sa naknadama

1.197,00 - 3.007,00

 

Sekretar skupštine grada, odnosno opštine

 

Razvijene JLS

Osnovna plata

1.092,00 - 2.160,00

Plata sa naknadama

1.634,00 - 2.485,00

Srednje razvijene JLS

Osnovna plata

1.043,00 - 1.820,00

Plata sa naknadama

1.395,00 - 2.243,00

Nerazvijene JLS

Osnovna plata

744,00 - 1.841,00

Plata sa naknadama

1.036,00 - 2.136,00

Izrazito nerazvijene JLS

Osnovna plata

700,00 - 1.270,00

Plata sa naknadama

916,00 - 1.819,00

 

Načelnik odjeljenja, odnosno službe

Razvijene JLS

Osnovna plata

1.092,00 - 2.310,00

Plata sa naknadama

1.691,00 - 2.657,00

Srednje razvijene JLS

Osnovna plata

1.043,00 - 1.956,00

Plata sa naknadama

1.307,00 - 2.607,00

Nerazvijene JLS

Osnovna plata

744,00 - 1.650,00

Plata sa naknadama

1.036,00 - 2.134,00

Izrazito nerazvijene JLS

Osnovna plata

700,00 - 1.501,00

Plata sa naknadama

1.260,00 - 1.956,00

 

Visina naknade odbornicima kreće se od 100,00 KM do 793,00 KM. Naknade predsjednicima klubova isplaćuje 13 jedinica lokalne samouprave i visina istih se kreće od 30,00 KM do 710,00 KM, dok se naknade članovima komisija kreću od 20,00 KM do 114,00 KM. Visina naknade za prisustvo odbornika zaključenju braka kreće se kod većine jedinica lokalne samouprave od 10,00 KM do 50,00 KM, odnosno 80,00 KM.

U nastavku dajemo raspoložive podatke  o  visini ličnih primanja (plata i naknada) direktora, zamjenika, odnosno pomoćnika direktora i izvršnih direktora  javnih ustanova, organizacija i komunalnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,  kao i iznos naknade članova upravnih i nadzornih odbora u tim ustanovama, organizacijama i komunalnim preduzećima. Tri jedinice lokalne samouprave (Grad Doboj, Grad Zvornik i opština Rogatica) nisu dostavile tražene podatke, dok opštine Istočni Mostar, Donji Žabar i Kupres nemaju javne ustanove i komunalna preduzeća.

 

GRAD/ OPŠTINA

FUNKCIJA

Raspon plate

Naknada članu Nadzornog odbora

Naknada članu Upravnog odbora

GRAD BANJA LUKA

Javna preduzeća

Direktor

1.499,80 - 3.777,70

200,00 - 400,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.295,40 - 3.094,50

   

Javne ustanova

Direktor

1.680,00 - 2.990,50

 

245,00 - 300,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1..881,80 -2.507,00

   

GRAD BIJELJINA

Javna preduzeća

Direktor

2.657,00 - 2.829,60

400,00

300,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.931,00 - 2.626,70

   

Javne ustanova

Direktor

1.734,40 - 2.408,00

 

160,00 - 200,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.010,00 - 1.556,20

   

GRAD ISTOČNO SARAJEVO

Javna preduzeća

Direktor

1.472,80 - 1.599,40

 

100,00-121,60

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

GRAD PRIJEDOR

Javna preduzeća

Direktor

2.689,80 - 3.034,00

300,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.556,20 - 2.212,70

   

Javne ustanova

Direktor

1.366,00 - 2.183,00

 

100,00-300,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.274,50

   

GRAD TREBINJE

Javna preduzeća

Direktor

3.213,30

 

190,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.416,70

   

Javne ustanova

Direktor

1.438,50 - 1.865,70

 

200,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.475,00

   

OPŠTINA BERKOVIĆI

Javna preduzeća

Direktor

983,00

50,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

717,00 - 1.125,00

 

50,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA BILEĆA

Javna preduzeća

Direktor

1.090,00 - 1.438,29

261,40

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

895,00

   

Javne ustanova

Direktor

974,00 - 2.892,20

 

50,00 - 100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.274,50

   

OPŠTINA BRATUNAC

Javna preduzeća

Direktor

2.100,30

250,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.285,00 - 1.670,30

 

30,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA BROD

Javna preduzeća

Direktor

1.980,00 - 2.206,80

300,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.470,00 - 1.518,46

   

Javne ustanova

Direktor

1.427,00 - 1.638,70

 

50,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA VIŠEGRAD

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.096,00 - 1.551,90

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.359,10

   

OPŠTINA VLASENICA

Javna preduzeća

Direktor

1.426,50 - 1.625,00

200,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.116,50 - 1.322,50

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA VUKOSAVLJE

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova  

Direktor

1.125,00

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA GACKO

Javna preduzeća

Direktor

1.002,00 - 2.027,00

250,00-300,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

748,00- 880,00

   

Javne ustanova

Direktor

1.462,00 - 1.803,00

100,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.403,40 - 1.563,80

   

OPŠTINA GRADIŠKA

Javna preduzeća

Direktor

1.155,00 - 2.327,00

100,00 - 300,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.686,50 - 1977,00

   

Javne ustanova

Direktor

1.182,50 - 2.827,70

 

80,00 - 100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.775,00

 

500,00

OPŠTINA DERVENTA

Javna preduzeća

Direktor

2.496,90

300,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

837,90 - 1.950,00

 

60,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.560,90

   

OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.865,30

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA ISTOČNI DRVAR

Javna preduzeća

Direktor

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova   

Direktor

1.350,00

 

120,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD

Javna preduzeća

Direktor

1.271,40

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.194,00

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Javna preduzeća

Direktor

1.017,40 - 2.178,00

100,00 - 400,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.259,00 - 1.478,00

   

Javne ustanova

Direktor

1.392,60 - 2.612,40

 

50,00 - 300,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.242,00 - 2,095,90

   

OPŠTINA KALINOVIK

Javna preduzeća

Direktor

1.000,00

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.202,00

 

50,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA KNEŽEVO

Javna preduzeća

Direktor

852,60

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

800,40

   

Javne ustanova

Direktor

1.160,00 - 1.265,80

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.138,50 - 2.521,50

 

50,00 - 100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

993,90 - 2.316,60

   

OPŠTINA KOSTAJNICA

Javna preduzeća

Direktor

1.278,70

133,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.028,10

   

Javne ustanova

Direktor

599,40 - 2.203,20

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA KOTOR VAROŠ

Javna preduzeća

Direktor

2.113,80

 

40,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.729,50

   

Javne ustanova

Direktor

1.133,10 - 2.305,40

 

40,00 - 60,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.078,90

   

OPŠTINA KRUPA NA UNI

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.460,40 - 2.194,00

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA LAKTAŠI

Javna preduzeća

Direktor

2.297,30 - 2.730,40

250,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.354,60 - 1.494,00

   

Javne ustanova

Direktor

1.329,50 - 1.738,70

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA LOPARE

Javna preduzeća

Direktor

604,90

50,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

442,60 - 448,40

   

Javne ustanova

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA LJUBINJE

Javna preduzeća

Direktor

370,00 - 1.000,80

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

999,90

   

Javne ustanova

Direktor

468,90 - 1.981,00

 

30,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA MILIĆI

Javna preduzeća

Direktor

1.712,80

 

150,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.254,00 - 2.031,40

30,00 - 40,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA MODRIČA

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.191,00 - 1.986,20

 

50,00 - 150,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD

Javna preduzeća

Direktor

2.087,60

170,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.617,00 - 1.630,90

   

Javne ustanova

Direktor

1.362,50 - 2.040,00

 

50,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA NEVESINJE

Javna preduzeća

Direktor

1.584,00

100,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

896,00 - 2.397,60

 

50,00 - 150,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

607,00 - 2.145,30

   

OPŠTINA NOVI GRAD

Javna preduzeća

Direktor

1.845,80

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.195,60 - 1.630,50

 

25,00 - 100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA NOVO GORAŽDE

Javna preduzeća

Direktor

920,00

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.188,00 - 1.396,80

 

70,00 - 100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA OSMACI

Javna preduzeća

Direktor

905,60

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA OŠTRA LUKA

Javna preduzeća

Direktor

 

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.428,00 - 2.455,20

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.059,40

   

OPŠTINA PALE

Javna preduzeća

Direktor

1.642,40 - 2.215,80

50,00 - 250,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.402,20

   

Javne ustanova

Direktor

1.568,20 - 2.280,00

 

100,00 - 150,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.787,10

   

OPŠTINA PELAGIĆEVO

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

955,80

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA PETROVAC

Javna preduzeća

Direktor

981,10

100,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

2.079,00

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA PETROVO

Javna preduzeća

Direktor

1.039,00

50,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.155,60 - 1.811,50

 

20,00 - 50,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.605,10

   

OPŠTINA PRNJAVOR

Javna preduzeća

Direktor

2.019,60 - 2.205,50

350,00 - 500,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.880,60 - 1.923,40

   

Javne ustanova

Direktor

1.127,50 - 2.480,90

 

10,00 - 500,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.057,80 - 2.054,90

   

OPŠTINA RIBNIK

Javna preduzeća

Direktor

1.061,50

140,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

880,30

   

Javne ustanova

Direktor

1.151,00 - 2.177,00

 

30,00 - 50,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA RUDO

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.076,60 - 1.562,20

 

30,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA SOKOLAC

Javna preduzeća

Direktor

1.500,00

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

996,00 - 1.502,30

 

100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA  SRBAC

Javna preduzeća

Direktor

1.093,60 - 1.828,50

50,00 - 300,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

872,40

   

Javne ustanova

Direktor

973.70 - 2.073,80

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA  SREBRENICA

Javna preduzeća

Direktor

1.685,00

 

70,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.475,10 -1.709,20

 

70,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA STANARI

Javna preduzeća

Direktor

1.876,00

350,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.839,10 - 1.868,00

 

350,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA TESLIĆ

Javna preduzeća

Direktor

2.419,50 - 2.729,70

142,50 - 150,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.601,20

   

Javne ustanova

Direktor

1.238,00 - 2.398,20

 

150,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.412,30 - 2.303,00

   

OPŠTINA  TRNOVO

Javna preduzeća

Direktor

     

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

453,00 - 1.932,10

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA UGLJEVIK

Javna preduzeća

Direktor

3.240,00

200,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.352,50 - 1.655,40

 

70,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.118,50 - 1.420,80

   

OPŠTINA FOČA

Javna preduzeća

Direktor

1.917,00 - 1.992,50

150,00 - 200,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.048,00 - 1.196,00

   

Javne ustanova

Direktor

1.360,60 - 2.490,00

 

100,00-250,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.210,00

   

OPŠTINA HAN PIJESAK

Javna preduzeća

Direktor

1.427,00

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

570,00 - 2.235,00

 

30,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA ČAJNIČE

Javna preduzeća

Direktor

660,00

50,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

949,50 - 1.591,10

 

30,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA  ČELINAC

Javna preduzeća

Direktor

1.427,50 - 1.614,20

60,00 - 100,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

1.155,00 - 2.442,70

 

40,00 - 100,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.263,60 -1.376,60

   

OPŠTINA  ŠAMAC

Javna preduzeća

Direktor

1.620,00 - 1.960,60

70,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

1.260,00

   

Javne ustanova

Direktor

1.100,00 - 2.308,50

 

50,00 - 70,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

2.273,40

   

OPŠTINA ŠEKOVIĆI

Javna preduzeća

Direktor

1.181,20

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

881.10 - 2.154,60

   

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

OPŠTINA ŠIPOVO

Javna preduzeća

Direktor

1.397,90

150,00

 

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

Javne ustanova

Direktor

750,00 - 2.967,10

 

50,00 - 450,00

 

Zamjenik/ izvršni direktor

     

 

S poštovanjem,                                                                              

 

  MINISTAR                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Lejla Rešić

 

 

 

 

 

 

30.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9