Narodni poslanik Igor ostojić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Tražim da nam dostavite sve dozvole za izgradnju objekta ''Grand Trejd'' u Banja Luci (čiji prostor danas koristi Telekom RS), koje je izdalo Vaše Ministarstvo i gradska Uprava Banja Luka.

ODGOVOR:

Broj: 15.03-011-156/17

Datum: 18.4.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS, na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Tražim da nam dostavite sve dozvole za izgradnju objekta „Grand Trejd“ u Banjoj Luci (čiji prostor danas koristi Telekom RS), koje je izdalo Vaše ministarstvo i Gradska uprava Banja Luka.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Rješenjem Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske broj 15.03-361-453/15 od 22.5.2015. godine data je  upotrebna dozvola investitoru „GRAND TRADE“ d.o.o. BANJA LUKA za objekat br. 5, te konstrukciju dijela objekta broj 2 koja se odnosi na hipermarket koji zalazi u gabarite objekta broj 5 u prizemlju i galeriji, izvedenih radova na izgradnji faze A1 podzemne etaže (-1) bruto građevinske površine nivo -1: 4.340,80 m2, te konstrukciju na izgradnji faze A1 podzemne etaže (-2 i -3), i tehničke prostorije na podzemnim etažama (-2 i -3) neophodne za rad predmetnog objekta (sprinklerska stanica na etaži (-3), prostorije agregata na etaži (-2), prostorije razvodnog ormara na etaži (-2), kao dijelovi prve faze izgradnje kompleksa poslovno-stambenih objekata u Banjoj Luci, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1764/1 k.o. Banja Luka 7 (novi premjer), što odgovara k.č. br. 73/103 k.o. Banja Luka (stari premjer), a koji je izveden na osnovu odobrenja za građenje datih rješenjima ovog ministarstva  i to: rješenjem broj 15.03-361-105/12 od 03.5.2012. godine, rješenjem broj 15.03-361-195/12 od 12.4.2013. godine i rješenjem broj 15.03-361-195/12 od 19.5.2015. godine. Upotrebnom dozvolom nije obuhvaćen objekat broj 2 koji se odnosi na hipermarket koji zalazi u gabarite objekta broj 5 u prizemlju i galeriji, te podzemne etaže -2 i -3 faze A1 (bruto površine nivo -2: 4.055,50 m2 i nivo -3: 4.054,60 m2), zbog nedovršenosti.

Rješenjem ovog ministarstva broj 15.03-360-99/15 od 29.6.2015. godine istom investitoru je data upotrebna dozvola za izgrađeni priključak na javnu komunalnu infrastrukturu, 1. faza privremenog parkinga i saobraćajnih površina za potrebe stambeno-poslovnog kompleksa na uglu ulica I Krajiškog korpusa i Vuka Karadžića u Banjoj Luci, koji radovi su izvedeni na osnovu rješenja ovog ministarstva broj 15.03-360-80/15 od 21.5.2015. godine.

U prilogu Vam dostavljamo naprijed kopije navedenih rješenja i to:

  1. rješenje broj 15.03-361-195/12 od 03..5.2012. godine
  2. rješenje broj 15.03-361-195/12 od 12.4.2013. godine,
  3. rješenje broj 15.03-361-195/12 od 19.5.2015. godine,
  4. rješenje broj 15.03-360-80/15 od 21.5.2015. godine,
  5. rješenje broj 15.03-361-453/15 od 22.5.2015. godine i
  6. rješenje broj 15.03-360-99/15 od 29.6.2015. godine.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                         Ministar

                                                                                                                                                    Srebrenka Golić

 

 

NAPOMENA: Dokumenta u prilogu dostupna u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9