Narodni poslanik Igor Ostojić predsjedniku Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE

               Da li je Vlada RS preuzela bilo kakve aktivnosti u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnog statusa lica koja su nastanjena na lokaciji ''GT Centra'' u Bijeljini, s obzirom da postoji obećanje Vlade RS da će se ovo pitanje riješiti i da će se ovim ljudima pomoći?

               Molim Vas da se uključite u rješavanje ovog pitanja, s obzirom da se radi o kategoriji lica koja teško žive i sigurno da bi im rješavanje ovog pitanja dosta pomoglo oko prevazilaženja teške ekonomske situacije u kojoj ovi ljudi žive.

ODGOVOR:

Broj: 18.04-011-217/16

Datum: _____________

GENERALNI SEKRETARIJAT

VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić– Klub poslanika SDS-SRS  je  na  dvanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održane dana 17. maja 2016   godine, postavio  poslaničko pitanje Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske :

„Da li je Vlada RS preuzela bilo kakve aktivnosti u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnog  statusa lica koja su nastanjena na lokaciji „ GT Centra“ u Bijeljini, s obzirom da postoji obećanje Vlade RS da će se ovo pitanje riješiti i da će se ovim ljudima pomoći?''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Stambene jedinice u naselju  Pet  jezera („GT Centar“) u  gradu Bijeljini  građene su u 1999 godini, na osnovu zaključenog ugovora između tada opštine  Bijeljina i Njemačkog društva za tehničku pomoć ( GTZ) ,  pri čemu je GTZ finansirao izgradnju  a  opština obezbjedila lokaciju, zemljište i neophodnu infrastrukturu. Stambene  jedinice  građene su na ovoj lokaciji za alternativni  smještaj izbjeglih i raseljenih lica koja  su se nalazila u bošnjačkim kućama, a čiji su se vlasnici  do tada  nalazili   u  Saveznoj Republici Njemačkoj. Od tada pa do danas stambene jedinice koriste  izbjeglice, raseljena i druga  socijalno ugrožena lica a prema odredbama navedenog ugovora. 

Ugovorom  koji je zaključen između opštine Bijeljina i Njemačkog društva za tehničku pomoć ( GTZ) je  regulisano da su ti stanovi  vlasništvo opštine i da ne mogu  biti predmet otkupa ili prodaje, kao i da ih grad  Bijeljina može koristiti za smještaj raseljenih  lica i drugog socijano ugroženog stanovništva. Iz  navedenih razloga  Vlada RS -Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica nije pokretalo inicijativu za rješavanje konačnog statusa tih stanova. Onog momenta  kad  se okolnosti izmjene ili grad Bijeljina pokrene inicijativu za konačno rješavanje statusa tih stanova Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica će se aktivno uključiti  u te aktivnosti kako bi se na adekvatan način riješio imovinsko pravni status,  a do tada će se  stanovi koristiti  prema odredbama ugovora za  alternativni smještaj izbjeglica, raseljenih  i drugih   socijalno ugroženih  lica. 

 

                                                                                                                      M i n i s t a r

                                                                                                                    Davor Čordaš

 

 

 

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9