Narodni poslanik Ilija Tamindžija Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ilija Tamindžija, Klub poslanika SNSD, postavio je na Četrnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               Građani u Hercegovini su posebno ZABRINUTI zbog loše bezbjednosne situacije!

               Šta ćete poduzeti po tom pitanju?

ODGOVOR:

Broj: S/M-__________/21

Datum: __.__.2021. godine                                                                                   

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a m o.-

     VEZA: Vaš akt broj: 04.2-011-31/21 od 15.02.2021. godine.-

Narodni poslanik Ilija Tamindžija, postavio je na Četrnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09.,10. i 11. februara 2021. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, poslaničko pitanje:

           Građani u Hercegovini su posebno zabrinuti zbog loše bezbjednosne situacije! Šta ćete preduzeti po tom pitanju?                                                                                     

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 66/20) dajemo sljedeći:

O d g o v o r

Izvršenom analizom stanja bezbjednosti kao i kontinuiranim praćenjem bezbjednosnih događaja i pojava u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira te bezbjednosti saobraćaja na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje, može se konstatovati da je stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u kontinuitetu preduzima planske mjere i radnje (u okviru redovnih poslova i zadataka, a u određenim vremenskim periodima kroz pojačane aktivnosti) na održavanju povoljnog stanja bezbjednosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, a samim tim i na području Policijske uprave Trebinje.

 

 

 

 

U kontekstu prednje navedenog, policijski službenici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Trebinje, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, preduzimaju niz operativno-taktičkih, kao i istražnih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja krivičnih dijela ''izazivanje opšte opasnosti'' iz člana 394. i ''oštećenje i oduzimanje tuđe stvari'' iz člana 240. Krivičnog zakonika Republike Srpske i pronalaženja izvršilaca, a koja su u prethodnom periodu izvršena na području Policijske uprave Trebinje.

Analizom analitičkih pokazatelja u oblasti javnog reda i mira za područje Policijske uprave Trebinje, može se konstatovati da je stanje u ovoj obalsti stabilno, uz napomenu da su veći period 2020. godine kao i tekući period 2021. godine, u kontinuitetu provođene mjere i radnje na suzbijanju širenja virusa Kovid-19, koje su shodno zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, date u nadležnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Isto tako, analizirajući stanje bezbjednosti saobraćaja na području Policijske uprave Trebinje može se konstatovati da je smanjen ukupan broj saobraćajnih nezgoda, kao i broj nastradalih lica. Naime, poredeći pokazatelje sa prethodnom godinom, smanjen je broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, kao i broj teško i lakše povrijeđenih lica. Na području navedene policijske uprave evidentirano je i smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Pozitivan trend smanjenja broja poginulih lica i lica koja su zadobila teške tjelesne povrede nastavljen je i u 2021. godini, s obzirom da u dosadašnjem periodu na području Policijske uprave Trebinje nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, a evidentirana je samo jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i u narednom periodu nastaviće sa preduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti s ciljem sprečavanja, otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela, održanja povoljnog stanja u oblasti javnog reda i mira te bezbjednosti saobraćaja, a sve kako bi stepen lične i imovinske bezbjednosti građana bio na što većem nivou. 

 

              S poštovanjem,

 

 

M I N I S T A R

 

 __________________
 mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

09.02.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10