Narodni poslanik Krsto Jandrić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Krsto Jandrić, Klub poslanika NDP postavio je na Petoj sjednici održanoj 15. jula 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Da li je ministru poznato i ako jeste da mi kaže kakav je trenutni status Fabrike gipsa Volari u Šipovu?

ODGOVOR:

Broj: 05.07/011-223/15

Datum: 20.10.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Krsto Jandrić (klub poslanika NDP) na petoj sjednici održanoj dana 15. jula 2015. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li je ministru poznato i ako jeste da mi kaže kakav je trenutni status Fabrike gipsa Volari u Šipovu? "

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva daje sledeći

ODGOVOR

Privredno društvo „Gipsara“ a.d. Volari, Šipovo posjeduje odobrenja za eksploataciju sirovog gipsa u granicama eksploatacionog polja „Orlovača“-Volari, Rješenje broj: Up/I-05-310-87/99 od 10.11.1999. godine i eksploataciono polje „Dočići“, Rješenje broj: Up/I-05-310-86/98 od 02.04.2001. godine, opština Šipovo. Navedena Rješenja su još na snazi. Privredno društvo „Gipsara“ a.d. Volari, Šipovo podnijelo je dvije samoincijativne ponude za dodjelu koncesije i to  Samoinicijativnu ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju gipsa na ležištu „Orlovača“, opština Šipovo dana 29.09.2005. godine i Samoinicijativnu ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju gipsa na ležištu „Dočići“, opština Šipovo dana 30.09.2005. godine. Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva provode određene aktivnosti u skladu sa Zakonom o koncesijama i ako se svi zakonom propisani uslovi ispune pristupiće se sklapanju Ugovora o koncesiji sa navedenim privrednim društvom.

 

                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                            Petar Đokić

 

 

 

 

15.07.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9