Narodni poslanik Krsto Jandrić Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Krsto Jandrić, Klub poslanika NDP postavio je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

               Da li se odredbe čl. 17 stav (3) i (4) Zakona o korištenju napuštene imovine primjenjuju samo u sličajevima kad je vlasnik stana Ministarstvo odbrane, odnosno da li se stav (3) i (4) člana 17 primjenjuje u slučajevima kad predmetni stan nije, niti je bio u vlasništvu Ministarstva odbrane, iako je podnosilac zahtjeva lice koje je bilo, ili jeste u profesionalnoj vojnoj službi?

ODGOVOR:

Broj:________________________

Dana,_______________________

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:Odgovor na poslaničko pitanje.-

Narodni poslanik Krsto Jandrić, Klub poslanika NDP, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  17. maja 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

“Da li se odredbe čl. 17. stav (3) i (4) Zakona o korištenju napuštene imovine primjenjuju samo u slučajevima kad je vlasnik stana Ministarstvo odbrane, odnosno da li se stav (3) i (4) člana 17 primjenjuje u slučajevima kad predmetni stan nije, niti je bio u vlasništvu Ministarstva odbrane, iako je podnosilac zahtjeva lice koje je bilo, ili jeste u profesionalnoj vojnoj službi?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br.10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske," br. 31/11 ),  dajemo slijedeći

O D G O V O R

Zakon o prestanku prijene Zakona o korišćenju napuštene imovine je lex special zakon koji je pretrpio više izmjena i dopuna pa je objavljen prečišćeni tekst u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 16/10.

Kad je u pitanju vraćanje stanova nosiocima stanarskog prava, odnosno ko ima pravo na povrat takvog stana, sadržano je u odredbama člana 17, a u stavu (1) se govori „da se odredbe ovog zakona primjenjuju na sve stanove koje su korisnici napustili između 30. aprila 1991. i 19. decembra 1998. godine, bez obzir da li je stan bio proglašen napuštenim ili ne, odnosno bez obzira da li je stan korišćen u poslovne svrhe nakon 30. aprila 1991. godine.“

A stav (2) istog člana govori da se sva ta lica smatraju izbjeglicama bez obzira na okolnosti pod kojima su  u tom periodu napustili stan koji su koristili i imaju pravo na povrat stana.

Međutim, odredbama sadržanim u stavovima (3) i (4), na koje se i odnosi Vaše poslaničko pitanje koje nije u potpunosti objašnjeno, može se raditi o dvije situacije i to:

Ako je lice nosilac stanarskog prava bilo u bilo kojim oružanim snagama Bosne i Hercegovine i izbjeglo u jednu od bivših republika nastalih raspadom SFRJ i nije se vojno angažovalo, imalo je pravo na povrat stana po osnovu stanarskog prava, bez obzira iz kojeg je stambenog fonda takav stan, odnosno bezobzira ko je pravno lice ili ustanova bila vlasnik stana.

Druga je situacija, ako je lice nosilac stanarskog prava ostalo u profesionalnoj vojnoj službi u bilo kojim oružanim snagama van teritorije Bosne i Hercegovine, takvo lice se ne smatra izbjeglicom i nema pravo na povrat stana u Republici Srpsko, bez obzira iz kojeg je stambenog fonda imao stan, odnosno ko je bio vlasnik takvog stana.

Dakle, ako se Vaše poslaničko pitanje odnosi na ovu drugu situaciju, onda takvo lice nije moglo ostvariti pravo na povrat stana iz razloga što ga u ovom slučaju eliminiše status izbjeglice koji ne može ostvariti u skladu sa Aneksom VII opšteg okvirnog sporazuma.

S poštovanjem,

 

 

                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                  Davor Čordaš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9