Narodni poslanik Ljubiša Krunić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ljubiša Krunić, Klub poslanika PDP, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 29. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Gospodinu Alenu Šeraniću

                U Trebinju je napravljen politički progon nad dr Borjan Sašom, koji je radio devet godina na Hitnoj pomoći, na način da je premješten na radno mjesto – Koordinator u Službi kontrole kvaliteta, nemedicinski sektor i šef je samo jednom radniku.

                Ovo je urađeno samo zato što je protivkandidat, kandidat SNSD. Na njegovo mjesto je došao drugi ljekar.

                Da li ćete, gospodine ministre, reagovati i preduzeti neke mjere, da zaštitite svog kolegu i time spriječite političke progone?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-57/19

Banja Luka, 20.02.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Ljubiša Krunić, Klub poslanika PDP, je  na 2. sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29.01.2019. godine, postavio sledeće poslaničko pitanje:

 

U Trebinju je napravljen politički progon nad dr Borjan Sašom, koji je radio devet godina u Hitnoj pomoći, na način da je premješten na radno mjesto Koordinator u Službi kontrole kvaliteta, nemedicinski sektor i šef je samo jednom radniku.

Ovo je urađeno samo zato što je protivkandidat, kandidat SNSD. Na njegovo mjesto je došao drugi ljekar.

Da li ćete, gospodine ministre reagovati i preduzeti neke mjere, da zaštitite svog kolegu i time spriječite političke progone?

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11) dajemo sledeći

 

ODGOVOR

 

Radnik Saša Borjan je Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme broj: 02-655-2/14 od dana 27.8.2014. godine i Aneksom III ugovora o radu broj: 02-460-2/17, od dana 6.4.2017. godine, raspoređen na radno mjesto doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć i hitni sanitetski prevoz, u okviru Službe za medicinske poslove u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Trebinje.

Imajući u vidu potrebe procesa rada i organizacije rada u Službi  za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, poslodavac je shodno članu 7. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 72/16 i 111/16), donio Rješenje, broj: 02-920/18 od 24.12.2018. godine, kojim se radnik Saša Borjan privremeno raspoređuje na radno mjesto koordinator Službe za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u okviru Službe za nemedicinske poslove u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Trebinje.

S tim u vezi, članom 7. stav 2. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva propisano je da se zaposleni u toku rada može rasporediti na svako radno mjesto u mjestu rada koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima, ako postoji potreba procesa rada i organizacije rada kod poslodavca.

S obzirom na činjenicu da je zbog procesa rada i organizacije rada kod poslodavca postojala objektivna potreba za privremenim raspoređivanjem imenovanog radnika na radnom mjestu, koje prema  Pravilniku o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Trebinje, akt broj: 02-340/17 i 02-340-4/17, odgovara stepenu i vrsti stručne spreme, znanju i sposobnostima, ali u okviru druge organizacione jedinice, poslodavac je donio Rješenje o privremenom raspoređivanju radnika Saše Borjana na radno mjesto koordinator Službe za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

 

 

  S poštovanjem,     

                                                                                                                                       MINISTAR

 

                                                                                                                             Alen Šeranić, dr med.

 

 

 

Dostaviti:

  1. Narodnoj Skupštini Republike Srpske,
  2. a/a

 

 

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10