Narodni poslanik Maksim Skoko Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Maksim Skoko, Klub poslanika SPS, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

               Poslanici Socijalističke partije Srpske su na 15. redovnoj sjednici Narodne skupštine RS u maju predložili amandman na godišnji Plan rada, gdje smo tražili da se u ovoj godini u planu nađe novi zakon o pravima boraca. Amandman je odbijen uz obrazloženje da postojeći zakon dovoljno definiše tu oblast.

               Moje pitanje glasi: da li Vlada i resorni ministar i dalje smatraju da nema potrebe za novim zakonskim rješenjem, odnosno da je postojeće rješenje dovoljno?

               Ako je tako, onda imam još jedno pitanje koje glasi: za koga je konkretno prihvatljivo i dovoljno postojeće rješenje, za borce ili za ministre i Vladu?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-24/21

Datum, 16.12.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje;-

 

             Narodni poslanik Maksim Skoko, Klub poslanika SPS, postavio je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,održanoj 24. novembra. 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

               „ Poslanici Socijalističke partije Srpske su na 15. redovnoj sjednici Narodne skupštine RS u maju predložili amandman na godišnji Plan rada, gdje smo tražili da se u ovoj godini u planu nađe novi zakon o pravima boraca. Amandman je odbijen uz obrazloženje da postojeći zakono dovoljno definiše tu oblast. Da li Vlada i resorni ministar i dalje smatraju da nema potrebe za novim zakonskim rješenjem, odnosno da je postojeće rješenje dovoljno? Ako je tako, onda imam još jedno pitanje koje glasi: za koga je konkretno prihvatljivo i dovoljno postojeće rješenje, za borce ili za ministre i Vladu?“

 

O D G O V O R

 

              Važećim Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12) koji je u primjeni od 01. 01. 2012. godine,  zakonodavac je u skladu sa  ustavnim ovlašćenjem, propisao prava boračkih kategorija i utvrdio uslove za njihovo korištenje. Ovim zakonom postignut je značajan napredak u oblasti boračko-invalidske zaštite jer su na cjelovit i sveobuhvatan način regulisana prava svih kategorija korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, i istim je data mogućnost da se kroz povećanje osnovice za obračun u skladu sa ekonomskim mogućnostima Republike Srpske, obezbijedi povećanje novčanih primanja.

             Naime, u članu 16. važećeg zakona  pobrojana su mjesečna i godišnja novčana primanja te predviđeno da se osnovica za obračun tih primanja utvrđuje  u procentu od prosječne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj u prethodnoj godini a da odluku o utvrđivanju osnovice donosi  Vlada Republike Srpske početkom svake godine u skladu sa visinom raspoloživih sredstava planiranih u budžetu za tu godinu, vodeći računa o nivou dostignutih prava. Shodno navedenim odredbama, sredstva planirana u Budžetu za 2022. godinu će omogućiti povećanje osnovice za obračun primanja i u 2022. godini, a koju će Vlada Republike Srpske utvrditi svojom odlukom.

            Dakle, i dalje smo mišljenja da važeći zakon na adekvatan način definiše oblast boračko-invalidske zaštite i da u svojim odredbama sadrži i pravne mehanizme kojim se, ukoliko postoje realne budžetske mogućnosti,  može obezbijediti poboljšanje materijalnog položaja boračkih  kategorija, te da nema opravdanog i pravno utemeljenog osnova za donošenje novog zakona.

         

                                                                                                                                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                                                   Duško Milunović

 

 

 

 

 

24.11.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10