Narodni poslanik Marinko Božović Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 2. marta 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

Dana, 05.06.2008. godine je izvršena kontrola poslovanja Hipo Alpe Adria Banke i napravljeno Rješenje pod brojem: 02-21-630/08.

Šta je utvrđeno prilikom kontrole?

Želim da mi se dostavi Rješenje pod gore navedenim brojem.

ODGOVOR:

AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

_____________________________________________________________________________________

Vase Pelagića 11 a, 78 000 Banja Luka, tel:/ +387 51/ 218-111, 224-070, 218-112, 224-140  faks: 216-665;

web: www.abrs.ba; e-mail: office@abrs.baagbankrs@inecco.net

                          Matični broj: 1899244                                                                                                                         JIB: 4400901850006

______________________________________________________________________________________________________________________________

Broj: 03-342-1/16

Dana, 14.03.2016. god.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

-n/r Generalnog sekretara-

Vuka Karadžića 2

BANJA LUKA

PREDMET: Poslaničko pitanje

Dana 08.03.2016. godine dostavili ste nam dopis pod brojem 02/2-548-1/16 kojim ste dostavili poslaničko pitanje poslanika Marinka Božovića, koje glasi:

''Dana 05.06.2008. godine je izvršena kontrola poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank i napravljeno Rješenje pod brojem 02-21-630/08. Šta je utvrđeno prilikom kontrole i želi da mi dostavite Rješenje pod gore navedenim brojem.''

Obavještavamo Vas da Vam ne možemo dostaviti odgovor na navedeno pitanje, kao ni dostaviti traženo rješenje zbog toga što se na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 59/19) poslovnom tajnom Agencije smatra podatak, činjenica ili saznanje do kojeg je ovlašćeno lice Agencije došlo obavljajući poslove i izvršavajući dužnosti iz svoje nadležnosti.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Slavica Injac

 

02.03.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9