Narodni poslanik Marko Vidaković Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNJU

Koliko sam upoznat Vlada Republike Srpske je na poslednjoj sjednici podržala projekat elektronske registracije poslovnih subjekata.

Taj projekat podrazumijeva da fizička lica mogu onlajn, odnosno od kuće, putem interneta, registrovati svoje firme, pa me interesuje možete li nam više reći o tom projektu i budući da smo već vrijeme prekoračili, da mi dostavite taj odgovor u pisanoj formi, kada možemo očekivati implementaciju tog projekata i koji su efekti koje Vlada Republike Srpske očekuje, u prvoj godini primjene tog projekta?

ODGOVOR:

Broj: 17.01-012-1372/18

Datum: 09.07.2018. godine            

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Dvadeset petoj sjednici, održanoj 19.juna 2018.godine, sljedeće poslaničko pitanje:

  1. Koliko sam upoznat Vlada Republike Srpske je na posljednjoj sjednici podržala projekat elektronske registracije poslovnih subjekata. Taj projekat podrazumijeva da sva fizička lica mogu onlajn, odnosno od kuće, putem interneta, registrovati svoje firme, pa me interesuje, možete li nam više reći o tom projektu i budući da smo već vrijeme prekoračili, da mi dostavite taj odgovor u pisanoj formi, kada možemo očekivati implementaciju tog projekta i koji su efekti koje Vlada Republike Srpske očekuje, u prvoj godini primjene tog projekta?

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/09), kao i člana 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 31/11, 34/17), dajemo slijedeći

O D G O V O R

Tokom 2013. godine sprovedena je opsežna reforma registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz uvođenje jednošalterskog sistema registracije i jedinstvenog informacionog sistema, a uz značajno smanjenje troškova, procedura i vremena za registraciju. U sistem su uključena kako pravna, tako i fizička lica. Realizacija projekta je planirana i ostvarena vlastitim sredstvima i kapacitetima Vlade Republike Srpske. Jedna od planiranih narednih faza srednjoročnog karaktera se odnosila i na stvaranje mogućnosti za registraciju poslovnih subjekata elektronskim putem (on-line). Tokom 2016. godine je sačinjen prijedlog projektnog zadatka za registraciju poslovnih subjekata elektronskim putem (on-line) i odobren je od strane Vlade Republike Srpske, nakon čega su odobrena i određena donatorska sredstva za njegovu realizaciju.

Pretpostavke za realizaciju ovog projekta su dosta kompleksne i uključuju više elemenata.

Prvi dio se odnosi na digitalizaciju sudske arhive registrovanih privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Ovo podrazumijeva kompletnu konverziju sudskih spisa iz pisanog u elektronski format, njihovu verifikaciju i vezivanje za konkretni privredni subjekat u jedinstvenom privrednom registru Republike Srpske. Ovo je važna pretpostavka za validnost privrednog registra Republike Srpske, kao i pretpostavka za pružanje usluga on-line registracije. Treba napomenuti da se radi o veoma obimnom zadataku. Prema izvršenim preliminarnim procjenama postoji oko 13 miliona stranica u svim predmetima koje je potrebno digitalizovati. Ova aktivnost je u toku .

Drugi dio se odnosi na izmjenu postojeće legislative u cilju prilagođavanja ovoj fazi reforme. Zakoni koji su pretpostavka za realizaciju reforme su usvojeni u nacrtu i proslijeđeni na razmatranje Narodnoj skuštini Republike Srpske. Podzakonski akti su takođe pripremljeni u nacrtu.

Treći dio se odnosi na nabavku, izradu i osposobljavanje hardverskih i softverskih pretpostavki za primjenu aplikativnog rješenja za on-line registraciju. Pripreme na realizaciji i ove aktivnosti su u toku.

Četvrti dio se odnosi na uspostavljanje SA – sertifikacionog tijela koje će izdavati kvalifikovane elektronske potpise, što će u praksi omogućiti potpunu primjenu zakona kojima se reguliše elektronski potpis, elektronski dokument i elektronsko poslovanje. Navedeno će omogućiti, između ostalog, i pribavljanje neophodne dokumentacije za registraciju automatski, elektronskim putem od nadležnih institucija, tamo gdje je to tehnički moguće, te će imati pozitivne efekte i na rad nadležnih organa, odnosno direktno će se smanjiti troškove njihovog rada, a posebno će se smanjiti i direktni troškovi za poslovne subjekte.  Ova aktivnost je u toku. Vlada Republike Srpske je donijela odluku o povjeravanju ovih poslova Agenciji za informaciono društvo Republike Srpske i priprema za početak djelovanja ovog tijela u toku. Osposobljavanje ovakvog tijela je šireg značaja od same on-line registracije, budući da isto stvara pretpostavke za niz drugih potencijalnih elektronskih servisa (kao što su on-line građevinske dozvole, registracija nekretnina ili bilo koje druge javne usluge).

U sistem koji će omogućavati elektronsku registraciju će direktno elektronski biti uvezane sljedeće institucije: nadležni registarski sudovi, Poreska uprava, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, notari, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležni organi jedinica lokalne samouprave, kao i komercijalne banke.

U početku je predviđeno da je e-registracija moguća za d.o.o. i preduzetnike, što je i praksa u većini zemalja koje imaju sistem elektronske registracije. To znači da zainteresovano fizičko ili pravno lice treba da prethodno posjeduje kvalifikovani elektronski certifikat koji je izdan od strane kvalifikovanog sertifikacionog tijela sa sjedištem u Republici Srpskoj (Agencija za informaciono društvo), odnosno BiH ili od strane kvalifikovanog certifikacionog tijela sa sjedištem na teritoriji Evropske Unije sa kojim Republika Srpska ima potpisan sporazum o međusobnom priznavanju. Uz pomoć istog korisnik vrši prijavu na sistem elektronske registracije, tj. može pokrenuti i završiti postupak registracije privrednog društva ili preduzetničke radnje elektronskim putem (što uključuje dobijanje sudskog rješenja o registraciji/ili rješenja nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, poreskog broja, klasifikaciju djelatnosti). Važno je napomenuti da pribavljeni kvalifikovani elektronski certifikat može služiti i za bilo koju drugu elektronsku uslugu.

Direktni efekti primjene ovog sistema za krajnje korisnike tj. zainteresovana fizička i pravna lica se odnose na dodatno skraćenje vremena, procedura i troškova potrebnih za počinjanje poslovanja, a posljedično i poboljšanje pozicije na Doing Business listi. Takođe će biti omogućeno i dobijanje određenih sudskih izvoda elektronski.

Postepeno, u narednom periodu, očekuju se značajni pozitivni efekti koji će se ogledati u činjenici da će sve više zainteresovanih podnosioca zahtjeva za registraciju koristiti usluge elektronske komunikacije sa nadležnim organima, budući da će registracija poslovnog subjekta biti brža, jeftinija i jednostavnija.

Efekte primjene ovog sistema osjetiće i institucije kroz proces digitalizacije arhive, stvaranje validnih i dobro uvezanih baza podataka i automatsku razmjenu informacija među institucijama, kao važnom polugom upravanja sistemom.

Ključni efekat ovog projekta ogleda se u činjenici da će biti stvorene pretpostavke za značajniju primjenu elektronskih usluga u Republici Srpskoj, od kojih je ova prva značajnija sa velikim brojem učesnika.

Kada je u pitanju vremenski okvir za finalnu primjenu projekta u praksi, sve aktivnosti teku trenutno prema planu, koji predviđa mogućnost potpune primjene u 2019. godini. Naravno, realizacija u značajnoj mjeri zavisi i od brzine realizacije aktivnosti koje sprovode implementatori na terenu (digitalizacija sudske arhive, nabavka hardvera i softvera i sl.).

Dostavljeno:

1 x naslovu,

2 x a/a.     

 

                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                                              Zlatan Klokić

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9