Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je Čevrtoj sjednici održanoj 18. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Tražim da mi dostavite informaciju u kojoj fazi se nalazi stečajni postupak firme „Ratarstvo“ A.D. Nova Topola i informaciju o svim provedenim aktivnostima u tom postupku?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-4240/19-1                                                                                                        

Datum: 24.05.2019. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Veza:   Vaš predmet broj: 04.2-011-185/19 od 22.04.2019. godine

Predmet:    Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se,

                        Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Četvrtoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj dana 16, 17. i 18. aprila 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                       „Tražim da mi dostavite informaciju u kojoj fazi se nalazi stečajni postupak firme „Ratarstvo“ A.D. Nova Topola i informaciju o svim provedenim aktivnostima u tom postupku?“

                       Narodna skupština je u prilogu poslaničkog pitanja dostavila pitanje narodnog poslanika.

                        U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/18), kao i čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11, 37/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                         Razmatrajući gore dostavljeno poslaničko pitanje, a na osnovu podataka u konkretnom predmetu, koji su dostavljeni od strane nadležnog Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ističemo da je u ovom trenutku u stečajnom postupku stečajnog dužnika „Ratarstvo“ a.d. – u stečaju Nova Topola za dan 21.jun 2019.godine zakazana Skupština povjerilaca na kojoj će se između ostalog razmatrati Izvještaj stečajnog upravnika za prethodni period sa revidiranom tabelom prijavljenih i priznatih potraživanja stečajnih povjerilaca, kao i izbor i imenovanje članova Odbora povjerilaca, shodno čemu će se donijeti odgovarajuće odluke.

                       Što se tiče ranije preduzetih aktivnosti u konkretnom predmetu prema podacima Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, preduzeto je:

- stečajni upravnik Dušan Kovačević dostavio je sudu dana 29. oktobra 2018.godine Izvještaj o stanju stečajnog dužnika;

- stečajni upravnik Dušan Kovačević dostavio je sudu dana 10. decembra 2018.godine Finansijski zbirni izvještaj na dan 31. oktobar 2018.godine;

- stečajni upravnik Dušan Kovačević dostavio je sudu dana 11. januara 2019.godine Prijedlog dnevnog reda za 9. Skupštinu povjerilaca stečajnog dužnika, na kojoj bi se razmatrao Izvještaj stečajnog upravnika sa finansijskim izvještajem o toku postupka, izboru povjerilaca, te nastavak ispitnog i izvještajnog ročišta;

- Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio je dana 13. marta 2019.godine Rješenje o dosudi jednog dijela nekretnina stečajnog dužnika kupcu „VITA LAND“ d.o.o. Gradiška, te je Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Gradiška, naloženo da izvrši brisanje svih tereta upisanih na predmetnim nekretninama, ali je na navedeno rješenje uložena žalba Višem privrednom sudu od strane predsjednika Odbora povjerilaca Avde Salihbegovića.

                         Pored navedenog, na osnovu dostavljenih podataka od strane Višeg privrednog suda u konkretnom predmetu ističemo da je Viši privredni sud odlučivao šest puta po žalbama stranaka u konrektnom predmetu i to:

- rješenjem od 26. avgusta 2014.godine o žalbi protiv prvostepenog rješenja o razrješenju i imenovanju stečajnog upravnika;

- rješenjem od 20. decembra 2016.godine, o žalbi protiv prvostepenog rješenja o stavljanju van snage dijela zaključka o prodaji imovine;

- rješenjem od 23. maja 2017.godine o žalbi protiv prvostepenog rješenja o smjeni člana i predsjednika Odbora povjerilaca;

- rješenjem od 18. jula 2017.godine o žalbi protiv prvostepenog rješenja o zahtjevu za izuzeće stečajnog sudije;

- rješenjem od 15. novembra 2018.godine o žalbi protiv prvostepenog rješenja o privremenom imenovanju člana Odbora povjerilaca;

- rješenjem od 11. marta 2019.godine o žalbi protiv prvostepenog rješenja o zahtjevu za smjenu stečajnog upravnika, te je predmet vraćen prvostepenom sudu – Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci dana 3.aprila 2019.godine.

                            Pored navedenog, predsjednik Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci predmet stečajnog dužnika „Ratarstvo“ a.d. – u stečaju Nova Topola dodjelio je novom stečajnom sudiji, a sve kako bi bile preduzete mjere na okončanju ovog postupka.

                           Uvažavajući gore navedeno, ističemo da se radi o obimnom i složenom predmetu, u kojem se kao što je navedeno više puta odlučilo po žalbama stranaka na Višem privrednom sudu, a u ovom trenutku zakazana je Skupština povjerilaca za dana 21.jun 2019.godine, radi preduzimanja Zakonom o stečaju propisanih radnjih u stečajnom postupku. 

 

                        S poštovanjem,

 

Dostavljeno:

- Naslovu

- Arhiva

                                                                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                      

                                                                                                                                              Anton Kasipović

 

 

 

18.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10