Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Desetoj sjednici održanoj 17. juna 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE  

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               Da li je ministar unutrašnjih poslova upoznat sa slučajevima falsifikovanja izvoda iz kaznene evidencije i brisanja bezbjednosne mjere koju je izrekao sud?

               Uz ovo poslaničko pitanje dostavljam konkretan slučaj građanina iz Gradiške i tražim da mi istim putem dostavite odgovor.

ODGOVOR:

Broj:

Dana: 21.07.2020.godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje,-  

             Narodni poslanik  Miladin Stanić, Klub poslanika SDS, postavio je na Desetoj sjednici održanoj 17.06.2020.g., Ministru unutrašnjih poslova RS, sljedeće poslaničko pitanje:

           „Da li je ministar unutrašnjih poslova upoznat sa slučajevima falsifikovanja izvoda iz kaznene evidencije i brisanja bezbjednosne mjere koju je izrekao sud?“

             U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) a u vezi sa čl. 263 i 264 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Poslaničkim pitanjem narodnog poslanika g. Stanića, zadire se u zagarantovane slobode građana u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, zaštićene članom 8. kojim se garantuje pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, stana i dopisivanja te propisuju uslovi u kojima su dopuštena ograničenja tog prava. Naime, zahtjev da se izvrši uvid i dostave podaci o izvodu iz kaznene evidencije za određeno lice nije pravno utemeljen i u suprotnosti je sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja je sastavni dio Ustava BiH, Konvencijom o zaštiti pojedinaca pri automatskoj obradi ličnih podataka (Konvencija br. 108), koju je BiH ratifikovala, Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispravka, član 17.) i Pravilnikom o vođenju kaznene evidencije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 06/15).

Što se tiče dijela pitanja da li je ministar unutrašnjih poslova upoznat sa navodnim slučajevima falsifikovanja izvoda iz kaznenih evidencija, skrećemo pažnju na činjenicu da u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, ministar nije nadležan za oblast kaznenih evidencija, da se radi o operativnim poslovima koji su u nadležnosti direktora policije. Dakle, ministar nema pravni osnov da nadzire konkretne slučajeve unosa i brisanja podataka u/iz kaznene evidencije. Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u skladu sa Pravilnikom o kaznenoj evidenciji evidentira, ažurira i briše podatke u kaznenoj evidenciji Ministarstva za lica rođena na području Republike Srpske, kao i za lica rođena u inostranstvu, koja su počinila krivična djela na području Republike Srpske, a koja su osuđena od strane naših sudova.

 

Ovdje posebno skrećemo pažnju da ukoliko se radi o falsifikovanju izvoda ili neovlaštenog brisanja bezbjednosne mjere koju je izrekao sud, riječ je o krivičnom djelu, koje je svako lice, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, dužno da prijavi nadležnoj policijskoj stanici ili tužilaštvu. Od trenutka kada je nadležno tužilaštvo obaviješteno o izvršenom krivičnom djelu, ono i preduzima sve radnje na utvrđivanju činjenica i eventualnom dokazivanju krivičnog djela.

Takođe, na osnovu poslaničkog pitanja, Ministarstvo je sprovelo unutrašnju proceduru provjere da li je u konkretnom slučaju došlo do zloupotrebe službenog položaja i utvrdilo da nema elemenata zloupotrebe.  Procedura brisanja iz kaznene evidencije izvršena u skladu prethodno navedenim pozitivnim pravnim propisima i na osnovu dopisa Osnovnog suda u Gradišci od 19.09.2017. godine kojim nas obavještavaju da su provjerom kroz njihove službene evidencije utvrdili da se protiv predmetnog lica ne vodi krivični postupak za novo učinjeno djelo niti je vođen u periodu od 22.02.2015. godine, kao dana pravosnažnosti presude navedenog suda . Navedeni sud dostavio je i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za isto lice.

                                          MINISTAR

                                 mr Dragan Lukač

 

17.06.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10